• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №860/19.07.2023г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Оброчище

при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв. м., ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.
 • Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
 • Начална годишна наемна цена- 96.12 лв. /деветдесет и шест лева и дванадесет стотинки/ без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 15:00 часа на 11.08.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 9.61лв. /девет лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС вносим до 15:00 часа на 11.08.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 11.08.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане на търга- 14.08.2023 г. от 13.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579 71054