УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

                                                                 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №854/19.07.2023.г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в

с. Дропла

при следните параметри:

 

 • Цел на търга: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: Помещение /лекарски кабинет № 1/ с площ 12.00 кв.м, манипулационна № 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м / обща площ 10.44 кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ всичко с площ 26.44 кв.м, находящи се в "Здравна служба" с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г. .
 • Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
 • Начална годишна наемна цена- 102.48 лв. /сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 15:00 часа на 11.08.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 10.76 лв. /десет лева и седемдесет и шест/ без ДДС
 • вносим до 15:00 часа на 11.08.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 11.08.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане на търга- 14.08.2023 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579 71054