• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

                                                                 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №853/19.07.2023 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен в с. Балчик, част от ПИ№ 02508.83.161, за разполагане на поставяем обект за закусвалня.
 • Отдаваният под наем общински имот е за разполагане на поставяем обект за закусвалня с площ 25 кв.м.
 • Начална годишна наемна цена - 244.50 лв. /двеста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки/.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години.
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 15.00 часа на 11.08.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга -25.67 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 11.08.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.08.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 14.08.2023 г. от 13.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: Десислава Василева 0579/71054