• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

                                                                 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №846/18.07.2023 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с. Сенокос

 при следните параметри:

 

Цел на търга: „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред заведение за бързо хранене

 

 • Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност с площ 25 кв.м.
 • Начална годишна наемна цена - 286.50 лв..
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: три години.
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 15.00 часа на 11.08.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 30.08 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 11.08.2023г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.08.2023г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 14.08.2023 г. от 11.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: Десислава Василева 0579/71054