Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 809/ 05.07.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-21/ 27.03.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XLIII(02508.8.54) и  УПИ XLIV(02508.8.53), кв. 30, по ПУП на в. з. "Сборно място", община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLIV(02508.8.53), кв. 30, по ПУП на в. з. "Сборно място", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".    
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: