Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 808/ 05.07.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-70/ 05.12.2022 и УТ-2117-70-002/ 27.06.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XV(02508.1.350), кв. 15, по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XV(02508.1.350), кв. 15, по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".      
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       
           Прикачени файлове: