• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 юли  2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2.Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г.  на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11.Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Тенис корт в кв. „Балик" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Футболен стадион в село Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

14. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, в гр. Генерал Тошево;

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 62788.8.10, по КК на Област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево. м. „Голямата могила"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16. Разглеждане заявление от Иван Павлов и Десислава Тонкова Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Разглеждане заявление от Даниел Красимиров Ефтимов Иванка Маркова Христова  и Емил Красимиров Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Разглеждане заявление от Кристина Иванова Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик                                                   

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с площ 3.03 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27.  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

28. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик