• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020.

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

- oсигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с COVID-19 чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
- oсигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19.

Общ бюджет: 97 791 432,00 лв.

Период на изпълнение: 20.05.2022 г. - 20.12.2023 г.

С изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурено подобрение на капацитета и функционирането на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19, в условията на продължаваща пандемия и ще бъде осигурена своевременна и ефективна реакция при поява на подобни кризи в бъдеще. Ще бъдат постигнати високи равнища на възможност за защита на населението при подобни заплахи за общественото здраве, чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти при епидемични ситуации, обезпечени с необходимото медицинско оборудване.