Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 706/ 07.06.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-13/ 23.02.2023 и УТ-2117-13-003/ 25.05.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXII(53120.505.446) и  УПИ XXI(53120.505.445), кв. 9, по ПУП на в. з. "Фиш-фиш", община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXII(53120.505.446) и  УПИ XXI(53120.505.445), кв. 9, по ПУП на в. з. "Фиш-фиш", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".     
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: