ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 613/ 23.05.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ XLIV(62788.501.49), УПИ XLIII(62788.501.50), УПИ XXXIX(62788.501.41), УПИ XLVI(62788.501.614-615) и  УПИ LXI(62788.501.317), кв. 2, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-8/ 05.05.23 г.. 


Прикачени файлове: