Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 400/ 22.05.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-14/ 01.03.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XV(39459.501.407) и  УПИ XIV(39459.501.406), кв. 11, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за УПИ XV(39459.501.407) и  УПИ XIV(39459.501.406), кв. 11, по ПУП на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за чисто производствена "Пч".       
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: