Обявление за издаване на виза за проектиране                        Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка със заявление с вх. № УТ-2083-68/ 05.04.2023 г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 02508.82.52 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, е издадена виза с № 68/ 10.04.2023 г., засягаща ПИ 02508.82.51, по КК на гр. Балчик, Община Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, визата за проектиране подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 Прикачени файлове: