ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 523/ 10.05.23 е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ IV(02508.68.116) и  УПИ V(02508.68.115), с отреждане на собствените имоти за  "За жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 11, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-14/ 13.04.23 г..      
Прикачени файлове: