Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план


 ПУБЛИКАЦИЯ

          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 755, протокол № 43 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 27.04.2023 година е ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284

 
съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-1/ 17.01.2023 г.; УТ-2117-1-004/ 01.03.2023 г.  Прикачени файлове: