• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

П Р О Т О К О Л

№ 44

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 24 май 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2023 година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" град Балчик, се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Балчик,

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми съграждани, уважаеми господин Ангелов, уважаеми гости от побратимените градове на град Балчик, град Чешин - Полша и град Бран -  Румъния, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, уважаеми учители, ученици, самодейци, културни и читалищни дейци,  днес 24 май е денят на град Балчик и празника на българската просвета, култура и на славянската писменост, един от най-светлите български празници. На този ден благодарност заслужават хората, които градят и крепят българщината, съхраняват родния ни език и възпитават поколенията след нас. 24 май не е просто поредният официален празник - това е денят, в който всеки българин може да каже, че е горд потомък на нация, заемаща своето място в историята, символ на достойнство, традиция и духовност. Приемете моите най-сърдечни поздравления и най-искрени пожелания по повод този светъл празник. В залата присъстват 16 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС.


Имате думата за изменение и допълнение на Дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка Дневния ред, който е от 13 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:


1. Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Актуализация на програмата за развитие на туризма за 2023г., приета с решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

11. Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на Радка Петрова от с. Оброчище

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

12. Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на от Карина Цветкова от с. Оброчище

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

13. Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка - Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, скъпи гости, учители, културни дейци, позволете в началото на днешната тържествена Сесия и аз да ви поздравя с най българският празник,  24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Не знам защо е толкова дълго името, но за мен това е най българският празник и съм горд, че нашите деди са избрали този прекрасен ден за Празник на град Балчик. Да ни е честит този ден, нека да празнуваме съвместно и да се насладим на прекрасното време и прекрасната програма, която сме ви осигурили, по утвърдена дългогодишна традиция Общински съвет - Балчик награждава изявените през годините учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината. Днес, на 24 май, изразяваме нашата голяма благодарност към всички учители - верни радетели за просвета и пазители на българското слово и духовност.


Проект - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Сдружение на инвалидите „Хинап" и Кметство с. Змеево, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2023 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Владимир Денчев Попов -  учител начален етап
 2. Тихомира Райчева Гарабедова -  учител прогимназиален етап
 3. Левоник Михран Санджакян - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Митка Иванова Игнатова  -  учител начален етап
 2. Величка Иванова Кирова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.      Стоянка Дякова Димитрова - учител начален етап

2.      Здравка Панайотова Стаматова - учител начален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Юлия Симеонова Нуридин  - старши учител в начален етап
 2. Бисерка Илиева Митева - старши учител в прогимназиален етап
 3. Анелия Богданова Димитрова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Румяна Василева Стоянова  - старши учител, начален етап
 2. Станимир Желев Станчев - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Илмие Нурединова Якуб - учител, начален етап
 2. Катя Калчева Куртева  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 1. Валентин Александров Вълчев -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

1.      Елка Крумова Василева - старши учител литературно творчество в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1.      Марина Георгиева - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.      Галина Василева Мирчева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.      Вярка Георгиева Рангелова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.      Женя Генчева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.      Миглена Георгиева Иванова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                             

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Мария Георгиева Йорданова - Начален учител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик
 2. Иванка Петрова Иванова -   детски учител
 3. Дориана Господинова Михайлова - Станчева  - старши учител, прогимназиален етап СУ „Христо Ботев" гр. Балчик

Сдружение на инвалидите „Хинап"

1.      Пенка Борисова Димитрова - начален учител

Кметство с. Змеево

1.      Станка Николова Калева - детски учител

Община Балчик 

      1. Марияна Върбанова - редактор в общински седмичник „Балчик"

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-жо  Фудулова, други колеги заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                               „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 769: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Сдружение на инвалидите „Хинап" и Кметство с. Змеево, Общински съвет - Балчик :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2023 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

1.Владимир Денчев Попов -  учител начален етап

2.Тихомира Райчева Гарабедова -  учител прогимназиален етап

3.Левоник Михран Санджакян - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

1.Митка Иванова Игнатова  -  учител начален етап

2.Величка Иванова Кирова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.Стоянка Дякова Димитрова - учител начален етап

2.Здравка Панайотова Стаматова - учител начален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.Юлия Симеонова Нуридин  - старши учител в начален етап

2.Бисерка Илиева Митева - старши учител в прогимназиален етап

3.Анелия Богданова Димитрова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.Румяна Василева Стоянова  - старши учител, начален етап

2.Станимир Желев Станчев - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

1.Илмие Нурединова Якуб - учител, начален етап

2.Катя Калчева Куртева  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

1.Валентин Александров Вълчев -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

1.Елка Крумова Василева - старши учител литературно творчество в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1.Марина Георгиева - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.Галина Василева Мирчева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.Вярка Георгиева Рангелова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.Женя Генчева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.Миглена Георгиева Иванова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                              

Клуб на учителите - пенсионери

1.Мария Георгиева Йорданова - Начален учител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик

2.Иванка Петрова Иванова -   детски учител

3.Дориана Господинова Михайлова - Станчева  - старши учител, прогимназиален етап СУ „Христо Ботев" гр. Балчик

Сдружение на инвалидите „Хинап"

1.Пенка Борисова Димитрова - начален учител

Кметство с. Змеево

1.Станка Николова Калева - детски учител

Община Балчик

1.Марияна Върбанова - редактор в общински седмичник „Балчик"

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред Награждаване на ученици по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на всички ученици от българските училища. Нашите деца се изявяват в различни области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са постигнали най - високи успехи през годината в учебния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и спорта и са предложени от педагогическите съвети на училищата.


Проект - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик:

    РЕШИ:

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2023 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2023г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

1. Н.С. Иванова  - ученичка от XII клас в  СУ "Христо Ботев" Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна дейност, призови места от участие в ученически олимпиади. Член на Ученическия съвет към СУ "Христо Ботев" Балчик.

2. В. П. Сидерова - ученичка от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Е. Е. Костова - ученичка от VI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Е. П. Йорданова - ученичка от X клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Н. Н. Топалов - ученик от III клас, ОУ „Васил Левски"с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Л. Май - ученичка от III клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7. А. Еленов Станев - IX клас, за цялостна активна дейност в ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

6. Р.К. Димитрова - X клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на ученици по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на ученици по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 770: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2023 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2023г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици:  

1. Н.С. Иванова  - ученичка от XII клас в  СУ "Христо Ботев" Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна дейност, призови места от участие в ученически олимпиади. Член на Ученическия съвет към СУ "Христо Ботев" Балчик.

2. В. П. Сидерова - ученичка от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Е. Е. Костова - ученичка от VI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Е. П. Йорданова - ученичка от X клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Н. Н. Топалов - ученик от III клас, ОУ „Васил Левски"с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Л. Май - ученичка от III клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7. А. Еленов Станев - IX клас, за цялостна активна дейност в ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

6. Р.К. Димитрова - X клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред -  Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, от 2008 година има традиция в Община Балчик да се награждават отличниците на випуска от средните училища на територията на общината като признание за високите успехи в учението и стимул за бъдещо развитие.


Проект - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

            реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2023г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1200.00лева за 8 души, както следва:


 1. Т. Т.Еркал                            СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 2. П. М. Митева                       СУ «Хр. Ботев» Балчик                 150.00 лв.
 3. М.М. Митева                        СУ «Хр. Ботев» Балчик                 150.00 лв.
 4. А.К. Димитров                     СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 5. Б. Б. Бейхадин                    СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 6. К. Д.Ангелова                     СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 7. Т. П. Иванова                     СУ «Хр. Ботев» Балчик               150.00 лв.
 8. М. К. Стойкова                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 771: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2023г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1200.00лева за 8 души, както следва:

 1. Т. Т.Еркал                            СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 2. П. М. Митева                       СУ «Хр. Ботев» Балчик                 150.00 лв.
 3. М.М. Митева                        СУ «Хр. Ботев» Балчик                 150.00 лв.
 4. А.К. Димитров                     СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 5. Б. Б. Бейхадин                    СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 6. К. Д.Ангелова                     СУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 7. Т. П. Иванова                     СУ «Хр. Ботев» Балчик               150.00 лв.
 8. М. К. Стойкова                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, по традиция, за Деня на просветата - 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства абитуриентите от социално - слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържества по повод завършване на средното образование:

Проект - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

            реши :

 

1.Определя сумата от 1800.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2023 година ( 12 души по 150.00 лева на човек ), както следва:  

                                                         

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1.  Г. С.Георгиев               СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

2.  Е.С. Димова                  СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

3.  Е. А. Юмитов                 СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

4.  П.Р.Пламенова             СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

5.  Р.А. Бенова                   СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

6.  С.Е. Али                         СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                     150 лв

7.  С. С. Рамисова             СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                     150 лв

8.  А. С. Гулит                    СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                     150 лв

9.  Д. И. Радев           ..СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                   150 лв

10. П. М. Левтерова    .СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                   150 лв

11. П.В. Михайлов          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                   150 лв

12. П. С. Веселинов    ...СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                   150 лв

2.Определя сумата от 540.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2023г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              24 уч.              240 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               19 уч.              190 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  11 уч.              110 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 772: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1.Определя сумата от 1800.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2023 година ( 12 души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                           

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

  1.  Г. С.Георгиев               СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

  2.  Е.С. Димова                  СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

  3.  Е. А. Юмитов                 СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

  4.  П.Р.Пламенова             СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                      150 лв

  5.  Р.А. Бенова                   СУ "Хр.Ботев" - Балчик                                     150 лв

  6.  С.Е. Али                         СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                     150 лв

  7.  С. С. Рамисова             СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                     150 лв

  8.  А. С. Гулит                    СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                     150 лв

  9.  Д. И. Радев           ..СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                          150 лв

  10. П. М. Левтерова    .СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                        150 лв

  11. П.В. Михайлов          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

  12. П. С. Веселинов    ...СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                   150 лв

2.Определя сумата от 540.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2023г., както следва:

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              24 уч.              240 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               19 уч.              190 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  11 уч.              110 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Общината в нашия град има близо сто и двадесет годишна традиция да осигурява почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик - 24 май. По решение на училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове или чествания на празника в училище.


Проект - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2524.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2023г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                   Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             423                                846лв.

2. ОУ "Антим І"                               316                                632лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               142                                284лв.

4. СУ с. Оброчище                           210                                420лв.

5. ОУ с. Сенокос                              75                                  150лв.

6. ОУ с. Соколово                            54                                  108лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     42                                    84лв.

                        Всичко:                     1262 ученици            2524.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ще подложа на поименно гласуване на проекто-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 773: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Определя сумата 2524.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2023г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             423                                846лв.

2. ОУ "Антим І"                               316                                632лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               142                                284лв.

4. СУ с. Оброчище                           210                                420лв.

5. ОУ с. Сенокос                              75                                  150лв.

6. ОУ с. Соколово                            54                                  108лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     42                                  84лв.

                        Всичко:                     1262 ученици            2524.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Актуализация на програмата за развитие на туризма за 2023г., приета с решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  освен за образованието Община Балчик винаги се е грижила и за културата на територията на Общината, и подпомага  всички самодейци и всички културни изяви , които са на територията на нашата Община. Във тази връзка и постъпила докладна записка от н-к отдел „Култура, протокол и връзки с обществеността" Сава Тихолов с вх.№ 23-Бч-005072 от 10.05.2023 г., относно  необходимост от закупуване на роял Kawai GX-3 за концертната зала в ТИЦ „Мелницата" на стойност 51 428 лева, предлагам следния проект за:

                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за развитие на туризма за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 51 428 лева. Средствата са предназначени за закупуване на роял Kawai GX-3, за концертната зала в ТИЦ „Мелницата" във връзка с провеждането на десетки фестивали, творчески срещи, майсторски класове и други мероприятия от културен и туристически характер на които е домакин гр.Балчик.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Актуализация на програмата за развитие на туризма за 2023г., приета с решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023г.  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Актуализация на програмата за развитие на туризма за 2023г., приета с решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023г.; Със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 774: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за развитие на туризма за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 51 428 лева. Средствата са предназначени за закупуване на роял Kawai GX-3, за концертната зала в ТИЦ „Мелницата" във връзка с провеждането на десетки фестивали, творчески срещи, майсторски класове и други мероприятия от културен и туристически характер на които е домакин гр.Балчик.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., давам думата на вносителя г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

ГНиколай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с постъпила докладна записка от председателя на НЧ "Просвета - 1901" с. Оброчище, Доротея Петкова с вх.№ 23-Бч-004757 от 28.04.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 4 300 лева, за участие  на представителен народен хор „Текенски напеви" в Национален събор за народно творчество и животновъдство „Рожен", който ще се проведе в периода 14-16 юли 2023г., предлагам следния проект за:

                                                                                            Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 4 300 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Просвета - 1901" с. Оброчище, за участие на представителен народен хор „Текенски напеви" в Национален събор за народно творчество и животновъдство „Рожен" в периода 14-16 юли 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г. със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на поименно  гласуване  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 775: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 4 300 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Просвета - 1901" с. Оброчище, за участие на представителен народен хор „Текенски напеви" в Национален събор за народно творчество и животновъдство „Рожен" в периода 14-16 юли 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена"., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на днешния тържествен ден ние трябва да се погрижим и за сигурността  и комфорта на нашите гости и в тази  връзка с постъпило предложение от директора на Областна дирекция на МВР - Добрич Цветан Пировски с вх.№ 23-Бч-004717 от 27.04.2023 г. предлагам следния проект за


                                                                                         Р Е Ш Е Н И Е:


            На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена" през летния туристически сезон 2023 г., за периода от 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г. в общ размер до 10 000 лева.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена".,  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена".,  със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, ако нямате други въпроси предлагам да преминем към  поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 776: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена" през летния туристически сезон 2023 г., за периода от 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г. в общ размер до 10 000 лева.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г. давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от Славяна Георгиева директор на ДГ „Дъга" с. Гурково, за промени в Списък-Образец №1 и поименно щатно разписание за учебна 2022/2023 година, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Премахва от списъка с пътуващи:

-          Галена Николова Маринова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково на длъжност - учител в детска градина

Добавя в списъка с пътуващи:

-          Сиана Красимирова Николова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Гурково - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г. със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 777: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2022/2023 година както следва:

Премахва от списъка с пътуващи:

-Галена Николова Маринова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково на длъжност - учител в детска градина

Добавя в списъка с пътуващи:

-Сиана Красимирова Николова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Гурково - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2022/2023 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик,  давам думата на гВладимир Лафазански - председател на ПКОКМД:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми общински съветници, в деловодството на Общински съвет Балчик е постъпила молба от проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик за финансово подпомагане за издаване на първата част от книгата му „БАЛЧИК И КРАЙМОРСКА ДОБРУДЖА. НЕДОРАЗКАЗАНОТО МИНАЛО" с обем от 400 страници. Към молбата е приложено описание на някой от темите издавани във вестник Балчик и засегнати в книгата, анотация и два броя оферти за отпечатване с включени предпечат, коректури, редакция и печат. С оглед на гореизложеното предлагам следният:

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга  за историята на гр. Балчик на проф. Д-р Ангел Ангелов в размер на 5000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1. Молба от  проф. Д-р Ангел Ангелов

2. Оферта от издателства Фактор Р Плюс и Издателство на медицински университет         Варна.

3. Анотация на книгата

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 778: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга  за историята на гр. Балчик на проф. Д-р Ангел Ангелов в размер на 5000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на Радка Петрова от с. Оброчище,  давам думата на гВладимир Лафазански - председател на ПКОКМД

 

По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми общински съветници, в деловодството на Общински съвет Балчик е постъпила молба от Радка Петрова от с. Оброчище за финансово подпомагане за издаване на книгата и със заглавие "Люляк" с обем от 100 страници с поезия и стихове. Към молбата е приложена оферта от издателство Матадор 74 за отпечатване с включени предпечат, коректури, редакция и печат. С оглед на гореизложеното предлагам следният:

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга с авторски поезия и стихове на Радка Петрова от с. Оброчище в размер на 2000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1. Молба от Радка Петрова

2. Оферта от издателство Матадор 74

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на Радка Петрова от с. Оброчище „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на Радка Петрова от с. Оброчище, със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 779: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга с авторски поезия и стихове на Радка Петрова от с. Оброчище в размер на 2000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на от Карина Цветкова от с. Оброчище, давам думата на гВладимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

 

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Ангелов,  уважаеми общински съветници, в деловодството на Общински съвет Балчик е постъпила молба от Карина Николаева Цветкова от с. Оброчище за финансово подпомагане за издаване на втората и книга с разкази и поезия "Нюанси на сенките" с обем от 160 страници. В молбата е дадено съгласие на майката на авторката и приложена оферта от издателска къща Стено за отпечатване с включени предпечат, коректури, редакция и печат. С оглед на гореизложеното предлагам следният:

 

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга с разкази и  стихове на Карина Николаева Цветкова от с. Оброчище в размер на 1000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1. Молба от Карина Николаева Цветкова.

2. Оферта от издателска къща Стено.

3. Авторски разкази и стихотворения.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на от Карина Цветкова от с. Оброчище, със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на от Карина Цветкова от с. Оброчище.; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 780: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпила молба до председателя на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ за издаване на книга с разкази и  стихове на Карина Николаева Цветкова от с. Оброчище в размер на 1000 лв.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред -  Разни.

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни. Виждам, че няма, с това закривам деловата част на Тържествената сесия на Общински съвет по повод 24 май, нека да преминем към тържествената част награждаването на учители, ученици, абитуриенти, културни и читалищни дейци.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

 на ОбС Балчик