• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

П Р О Т О К О Л

№ 43

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 27 април 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема г-жо секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 28 точки. Постъпила е  една допълнителна точка:

Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на една допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 29 точки:

 „За" - 15.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

1.Приложено изпратена Заповед на Кмета на Община Балчик № 358/04.04.2023г. за връщане за ново обсъждане  на Общински съвет - Балчик на Решение № 725. Взето по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Предложение за  одобрение Съвета  на директорите на  „Кибела 2014"ЕАД след проведен конкурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по обезпечаващ авансово плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане   за Сдружение „МИГ   Балчик-Генерал Тошево" съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗм  за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Закупуване на линейка „Фолксваген Транспортер" за нуждите на  „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Финансово подпомагане на сдружение на инвалидите „Хинап" гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Сключване на допълнително споразумение към договор за възлагане  управлението на „МБАЛ_Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено Общо събрание на акционерите за 19.05.2023 год. от 10.00 часа

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

11. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване с цел изменение на действащия Подробен устройствен план и образуване на УПИ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик".                                                       

Вносител:Николай Ангелов - кмет на Община Балчик                                                   

16. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Одобряване на ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Разглеждане на заявление от Данка Ангелова Тидов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.143 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 1 бр. медицински кабинет с площ 18.5 кв.м и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Изменение и допълнение на Решение №693, Протокол №40/ 26.01.2023г., за добавяне към списъка на свободните пасища и мери за индивидуално ползване на имоти с идентификатори 53120.29.109- 21.719 дка и 53120.29.110- 7.622 дка в землището на с. Оброчище и определяне на годишна наемна пазарна цена на имоти с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 год., считано от стопанската 2023/2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

28. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

29. Разни

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред - Приложено изпратена Заповед на Кмета на Община Балчик № 358/04.04.2023г. за връщане за ново обсъждане  на Общински съвет - Балчик на Решение № 725. Взето по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.,давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, приложено Ви изпратих моя Заповед №353./04.04.2023 г. за връщане за ново обсъждане в Общински съвет - Балчик на №725, взето по Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.

Прилагам проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата, с отразени/нанесени гласуваните в Решението Ви редакции и промени, както и предложените с оглед прецизиране и систематизиране, в кореспонденция с приетите от ОбС - Балчик, за което е върнато за ново обсъждане посоченото Решение.

Прилагам с актуалните корекции схема по Приложение 1 за обхвата /участъка в режим на платено паркиране/ на алея „Ехо" съобразно Решението на ОбС - Балчик.


З А  П  О  В  Е  Д

№253.

гр.Балчик, 04.04.2023г.

 


На основание чл. 45, ал. 5 вр. 44, ал. 2 от ЗМСМА, предвид прието Решение №725, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г.,а именно - Общински съвет - Балчик, реши:

1.      В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 цена за годишен абонамент по местоживеене за първи автомобил - 30.00 лв., за втори - 60.00 лв.;

2.      В чл. 13, добавя ал. 2 Локално платено паркиране на паркинга на пл. „Рибарски" може да се ползва от лицата по ал. 1;

3.      Чл. 15. Собствениците на недвижими имоти в зоните за платено паркиране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл. 14, представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга;

4.      В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1, алея „Ехо" от ул. „Приморска" до ул. „Димитър Желев" (бившата ул. „Витоша" да остане в „Зона за платено паркиране";

5.      Чл. 4, ал. 2 „Часовият диапазон да е с обхват от 09:00 ч. до 20:00 ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември в обхвата на „Зона за платено паркиране" да е 2.00 лв./ч.;

6.      Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено парикаре на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение;

7.      Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет-страницата на Община Балчик.

Считам, че възниква необходимост от прецизиране на така приетото решение, при следните мотиви:

При така гласуваното и прието Решение на Общински съвет, се налага обсъждане и прецизиране на нормите, касателно за ползването на паркинг „МБАЛ". Целесъобразно е режимът за платено почасово паркиране за паркинг „МБАЛ" да се регулира отделно от сезонния характер на режима на платено паркиране не само в периода 01 април до 30 септември (приет с решението на ОбС - Балчик), поради естеството на предназначението и ползването му. Предлагам упражняването на социален подход, като се допусне и уреди 2 или 3-часов първоначален безплатен престой/паркиране, конкретно за този паркинг. Следващите часове паркиране да се заплащат по цени от тарифата към наредбата. Така се постига необходимия и оправдан социален ефект за населението, като се предполага, че престоят и паркирането на МПС конкретно в този паркинг ще са безплатни за потребителите на болнични услуги, пациенти, при максимална вероятност безплатният часови период да е достатъчен за естеството на нуждите и на посещенията им в МБАЛ и МЦ. В същото време ще се възпре денонощно паркиране и неоснователно заемане на паркоместа от автомобили, МПС на живущи в близост до и около платената  паркинг зона или други лица по други поводи.

В т. 2 на така приетото решение се посочва, че се добавя ал. 2. Предвид, че чл. 13 от Наредбата има и следващи алинеи (общо четири), за да се избегне преномерирането им, е удачно текстът да бъде приобщен към съществуващата ал. 1 на чл. 13, алтернативно, ако остане като предложена ал. 2, то да се преномерират в поредност съществуващите алинеи при въвеждането на нова.

В т. 1.2. от Тарифа за цените за паркиране във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, е посочена цена за дневен абонамент - 24 часов в размер на 20 лв. При приетата цена за почасово платено паркиране за 1 час на цена 2.00 лв., предвид така приетия часови диапазон на действие на платената зона за паркиране от 09:00 до 20:00 ч., продължителността на прилагане  режима на платено паркиране възлиза на 11 астрономически часа/дневно. Съпоставено с ценообразуването при цена 2.00 лв. на час, цената на пълен дневен престой ще е 22 лв. Така приетата цена за дневен 24-часов абонамент в такъв случай ще възлиза на едва 2 лв. по-малко. Като мотивиращ ефект за стимулиране потребителите заплащането на дневен/целодневен 24-часов престой, като икономически по-изгоден за потребителя, вместо заплащането на 4 или 5 часа платен престой например, може да се приеме цена 10.00 лв., вместо 20.00 лв.

При участие на граждани в откритото заседание на ОбС по приетото Решение, бяха изложени изказвания, становища и предложения за разрешаване проблема им от компетентността на Общински съвет, представляващи обществен интерес.  Изложен е наболял проблем с практически невъзможността за паркиране на живущите от улица „Черно море" (една от главните пътни артерии в близост до крайбрежната част на града), обхвата от №1 до №10. Това ги провокира да изявят желание участъкът, в който живеят да влезе в зона за платено паркиране, за да е възможно от живущите по постоянен адрес собственици на жилища в тази процесна зона да могат да паркират автомобилите си, било то и срещу заплащане в режим за платено паркиране по постоянен адрес. В радиус от 0.5 км, те нямат такава регламентирана и практическа възможност и алтернатива за паркиране. Заплащането на почасово, респ. 24-часово платено паркиране в общия режим, ежедневно, явно не е финансово достижим и обоснован за тях предвид, че са живущи по постоянен адрес с жилищни имоти там. Особеностите и техническите характеристики на пътното платно обаче, в посочения участък не позволяват въвеждането на режим на платено паркиране. Липсва техническа възможност за безопасно и невъзпрепятстващо движението предвиждане с разчертаване на паркоместа в пътния участък при липса на необходимата широчина на пътните платна и обхвата на пътя. Би следвало да се вземе компромисен и целесъобразен вариант, като им се предостави възможност да ползват правата, респ. изпълняват задълженията на собствениците на МПС за платено паркиране по постоянен адрес „Зона за платено паркиране", макар ул. „Черно море" да не е в обхвата на зоните, предвид несъществуването на техническа възможност за включването й в тях. Изложеният проблем остана без целесъобразно разрешение в Решение №725, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.03.2023 г.

Въз основа на гореизложените аргументи възниква мотивирана необходимост от прецизиране, изменение и доуреждане на посочените текстове по целесъобразност, от която в процеса на прилагане на тези разпоредби би могла да произтича и да се обосновава и тяхната законосъобразност, чрез връщане за ново обсъждане на Решение

№725, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г., на основание чл. 45, ал. 5, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА:


РЕШИХ:

ВРЪЩАМ за ново обсъждане по целесъобразност в Общински съвет - Балчик Решение №725, прието по Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г. в посочените части.


Приложение: съгласно текста.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте гн Атанасов:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, аз имам един въпрос към г-н Ангелов, във ващето Предложение, което вие давате споменавате ул."Черно море" от №1 до № 10 - собственици на жилища и имоти. Въпроса ми е - а за собственици на търговски обекти?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: За собственици на търговски обекти имат други права да си плащат, като бизнес на ул."Черно море" няма как да се спира, никъде в Наредбата нямаме специално за фирми,  които са със седалище в „Зоната за платено паркиране". Никъде не го коментираме това.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Тук малко се явява един конфликт на интереси -  едни и същи граждани на Община Балчик. На едните им се дават права, на другите не им се дават права и влизаме в един конфликт. Този въпрос ми го задават в последните две седмици. Имат ли право - нямат ли право? И със какво този собственик, който е с жилищни нужди и търговски обект - се различават. Тези, които са със статут на търговски обект и  данъците, които плащат са в пъти повече от жилищните т.е. те допринасят повече за Общината и за града, отколкото едно жилище. Въпросът ми е защо не са включени и търговски обекти?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Защото, за мен те са юридически лица, никъде в това ние не коментираме юридическите лица. Единствено което е те имат право да си закупят абонамент -месечен, годишен и т.н. Само физическите лица, които са собственици на  автомобили и имоти в  „Зоната за платено паркиране"., имат право да ползват отстъпката от 30.00 лв. за първи автомобил и 60.00лв. за втори, това е.  Никъде ние не коментираме другата част в Наредбата за платеното паркиране - юридическите лица. Това са фирми.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Абсолютно, щом са търговски обекти значи са юридически лица това е факт, но за едни и същи хора в града говорим и се получава..как да кажа... разделяне на обществото на две...така да се каже. Едните ги делим на еди какви си* другите ги делим  на едикакви си*. И въпроса е на тези, които ги делим на търговците, които допринасят със своите данъци и работни места и какво получават насреще т.е. Общината се явява мащеха за едни, а за други...разбирате ме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря визаповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Благодаря ви, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, колеги, комисията по бюджет и финанси няма становище по нито една точка от Дневния ред. Длъжна съм да уведомя колегите, че поради липса на кворум нито Общата комисия - която беше обявена миналата седмица, нито Комисията по бюджет и финанси можа да заседава. Очевидно изборите наближават, призовавам колегите да носят отговорността и задължението си на общински съветници и да посещават комисиите, за да се вземат решения и да влизаме подготвени на Сесия. Относно първа точка от Дневния ред аз имам едно Предложение, то е в следствие на дискусията, която снощи беше проведена в комисията, тъй като присъстваха г-н Йорданов и д-р Димитров за да вземат думата по другите точки от Дневния ред. В чл.13, ал. 2, в която упоменаваме, че  живущите на ул."черно море"от №1 до № 10 да бъдат включени в паркинга на пл."Рибарски", аз искам едно уточнение тук и да бъде включена и улица „Ген. Заимов". Тъй като се указва, че паркингите  акумулират доста добри средства - особено в почивните дни да бъде свободно от паркиране от живущите, които могат да ползват ул."Ген. Заимов".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСГ-жо Фудулова, вие предлагате - живущите от ул."Черно море" от  №1 до № 10 които ще бъдат включени евентуално в този чл., да ползват улица „Ген. Заимов". Благодаря ви, г-н Лафазански заповядайте.

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ ПКУТСЕ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги, граждани, по заместване на г-н Христов -председател на ПКУТСЕ. Искам да прочета решението на комисията - ПКУТСЕ одобрява -  Приложено изпратена Заповед на Кмета на Община Балчик № 358/04.04.2023г. за връщане за ново обсъждане  на Общински съвет - Балчик на Решение № 725. Взето по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.

със „За" - 3; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 0; мога ли да взема думата, като общински съветник?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДа заповядайте.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Моето мнение е че за втори път ние вземаме някакви материали, някакви входни данни и създаваме един хибрид накарая, който дали може да се ползва, дали не може се ползва не е ясно, дали е икономически обоснован - не е ясно. Дали нарушава правата на някои граждани като цяло в Общината за да достъпят в определени територии, които трябва да имат свободен достъп - също не е ясно. Не можах да разбера в конкретика - каква е втората част от описаните необходими разходи за работа на Общинската фирма, а именно 250.000 лв. за „Външни услуги", които са повече от нужните пари за издръжката на 12 души, които ще работят в тази фирма. Поради тази причина аз в никакъв случай няма да подкрепя това Предложение, така съм гласувал и на Комисията - „Против", по тази точка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Лафазански, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз предполагам, че няма как да влезе в днешният дневен ред, но краткият опит от въвеждането на тази зона, показва едно нещо - паркингите се изпразниха и двата паркинга. В тази връзка имам предложение - дали сега или на бъдещи заседания на Общински съвет, да приемем правилника поне с изключение на двата месеца юли и август, тези паркинги да бъдат по 1 лев. За да можем да изгоним* колите от улицата и хората да влязат там. При 2 лева всеки ще спре на улицата и няма да спрат на паркинга. Говоря - юли и август, града е препълнен, ок тогава да си бъдат 2 лева, но през останалияпериод хем това е  и част от изискванията на нашите съграждани да е 1 лев. Да не правим цялата зона 1 лев в този период, но е достатъчно е ако направим паркингите двата за хората, които искат да се разходят - едно е да платите за 2 часа 2 лева, а друго е да платите 4 лева. А нашите съграждани активно ползват Алеята през този сезон -  говоря ниския, защото във високия сезон дори и за тях няма място къде да спират. Не знам дали може да влезе за разглеждане.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Господинов, но за съжаление можем да разглеждаме само това, което е върнато от г-н Ангелов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, във връзка с това, което каза колегата Господинов, аз съм малко очуден и озадачен тази Сесия. Защото вчера се върнах към Протокола от предната Сесия и там г-н Ангелов заяви пред всички, че след като обсъди Протокола всички спорни моменти ще ги внесе на следваща Сесия. За мен г-н Ангелов не изпълнихте това ваше обещание, защото това което каза г-н Господинов беше един от спорните моменти, а именно с цел да се вкарат хората в паркингите да бъдат по 1 лев, между другото си спомням много ясно, че това беше и вашето предложение - вие се съгласихте на Сесията и казахте, че така трябва да бъде -  защото има логика. В един момент сега днес виждаме, че това нещо го няма , а и аз не съм много съгласен с г-н Председателя за това, че по закон може да разглеждаме само това, което е внесъл Кмета. Считам, че може да се предложи това нещо - така считам аз не съм казал, че е така. Може да се предложи и направи това нещо, но пак ви казвам че аз наистина съм очуден , защото практиката в Общински съвет която е че Кмета по принцип си изпълнява това, което казва или може би е някакъв пропуск от негова страна и между нас искам да чуем него какво мисли по този въпрос, защото по Протокола от миналата Сесия това беше един от проблемните моменти и точно по този начин ще се реши един проблем, който хората да паркират първо в паркингите, а след това да се освободят улиците, защото цялата идея на „Зоната за платено паркиране" е да освободим улиците. И в тази връзка, искам да чуем г-н Ангелов, какво мисли по този въпрос и най вероятно след това ще направим предложения и още нещо, което забелязах според мен технически пропуск - решаваме зоната да е шест месеца, а имаме три абонамента -  месечен, шест месечен и годишен. Годишния които са 150.00, 750.00 и 1000.00 лева.  Годишния, кой ще си го вземе -  не знам, при положение, че Зоната работи шест месеца и това мисля, че е технически пропуск и би трябвало да отпадне, в Раздела...където е за фирмите,  месечен 150.00лева., шестмесечен 750.00лева, годишен 1000.00лева, предложението ми е този годишния да отпадне. Ако има нещо друго, просто го кажете.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Повярвайте ми г-н Станоев, прочел съм много добре този Протокол. Всичко, което е минало през гласуване и е било точно и ясно формулирано на предната Сесия, когато се гласува, а за мен е взето решение - товаза 1 лев на час е гласувано от Общинския съвет като точно решение и е отхвърлено т.е. не беше прието. А докато аз връщам неща, които бяха дискутирани, но поради една или друга причина никой не внесе ясно проекто-решение за бъдат тези неща орегулирани т.е. всички говорехме за паркинга на МБАЛ, но никой не внесе конкретно и ясно проекто-решение и не е било гласувано. Докато това за един лев беше гласувано и отхвърлено от Общинския съвет, нали така? Т.е. аз си изпълнявам обещанията и връщам абсолютно всичко, което поради един или друг начин не е било ясно формулирано на предната Сесия и поради тази причина не е взето решение - така беше с улица „ Черно море", да паркинга на болницата го коментирахме, но никой не внесе проекто-решение примерно за два или три часа - никой не го внесе и не е гласувано. Улица „Черно море" като да влезе в „Зоната за платено паркиране"  и аз казах, че чисто и просто не е възможно, но ето сега внасям проекто-решение - те да имат права да ползват другите улици, а дали ще бъде вече конкретизирана както предложението на  г-жа Фудулова да е на ул. „Генерал Владимир Заимов" аз нямам нищо напротив и всички неща са такива т.е. където имаме ясно решение на Общинския съвет - аз не съм го върнал, там имаме ясно решение примерно - за единия лев примерно седем „За",  а десет „Против"

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Т.е когато се е произнесъл Общинския съвет не връщате?

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да! Аз казах, че ще върна за да мога да могат да бъдат орегулирани неща, които бяха предложени и всъщност никой не внесе ..примерно за годишният абонамент дали ще го илима или няма да го има в Наредбата, за мен няма никакво значение тъй като в първоначалният си вариант Наредбата беше целогодишна, след това стана само шест месеца и чепросто никой не го е коригирал. Затова казвам, че това което е гласувано от Общинския съвет конкретно, точно и не е било в група, както беше на предната Сесия - три - четири предложения, единия не харесвал едното предложение и затова не се приема цялото т.е. имаше три-четири части в едно проекто-решение. Сега не само аз, но и екипа ми сме огледали всичко по този Протокол и където всъщност нещо само е споменато, но никъде не е конкретизирано - това връщам.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виг-н Господинов беше първи, заповядайте г-н Господинов - реплика:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Значи, специално по този пункт, който ние имахме дискусия извън заседателната зала и където се казва консенсус по отношение на единият лев за паркингите ..поне в тия периоди, топката е в нашето поле - на Общинския съвет, така че не знам дали сега, дали в бъдещо заседание мисля, че е редно да орегулираме този въпрос. Защото пак казвам, дори практиката - кратката практика показва празни паркинги и коли по улиците. Плюс това имаше да не говорим  и от голям брой съграждани да намалим Зоната за един лев, добре да не е цялата зона - паркингите и да им дадем на хората тази възможност. Благодаря ви, но е от Общинския съвет това, а не от Администрацията по този въпрос.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Господинов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Формално и г-н Ангелов е прав и г-н Господинов е прав, само формално, защото така е г-н Ангелов, беше отхвърлено предложението за един лев, но според мен повечето съветници останаха с убеждението на вашето обновление, че всичко спорно ще бъде внесено отново и затова така се получи. Формално сте прав, наистина имаме решение е, да формално г-н Господинов сега е прав - топката е в Общинския съвет и има дваварианта: Или сега да го предложим да го сменим, което според Председателя, пък аз уважавам неговото мнение - не е законно. Другия вариант е да се изготви - дали от Общинска администрация, но аз не можах да чуя обаче  г-н Ангелов приема ли го това или не го приема, защото е спорен момент както казва г-н Господинов почти всички съветници в почивката се обединихме, че това е добро решение. И продължавам на втория вариант - на следваща Сесия да е внесе - може г-н Председателя или друг съветник, да се внесе това и да е отрегулира, защото явно след като го поставяме на дневен ред, а знаем мнението на останалите Общински съветници, това е вид решение, а то е разионално решение. Така, че наистина и г-н Ангелов и г-н Господинов формално са прави, но аз ви казвам че  това, че са прави не решава проблема. Трябва да се реши какво правим оттук - нататък, така че аз няма да направя предложение сега, защото вие г-н Председател ще счетете, че е незаконосъобразно.ако някой реши да направи предложение ще помисля дали да го подкрепя. Благодаря. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н Председател, аз искам да взема отношение по Раздел V, а именно за режима за „Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания", като вносителя вече предлага документите да не се внасят до Общинска администрация, а до Управителя на Търговското дружество. И по този повод тук искам да взема отношение именно за наши съграждани, които са с доказани увреждания, те са идвали в Общинска администрация и са подавали такива заявления за ползване на услугата за безплатно паркиране и са получели...съжелявам г-н Йорданов дали е тук..не го виждам.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСТук е.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Те са получели, негативно отношение и накрая Общинска администрация - за да си измие ръцете -  „така да кажа", му издава пропуск син талон за паркиране на „Двореца". Това за мен е малко подигравка, не може човек да дойде да иска тази услуга, и да му се дава син талон за паркиране на „Двореца". Много моля и Общинска администрация в лицето на Управителя на Търговското дружество, да обръщат едно съвсем сериозно внимание към тези доказани хора с увреждания няма да спомена името на нашия съгражданин -  вие го познавате. И трябва да ви кажа мен ме заболя сърцето и ако бях на негово място може би щях да реагирам по друг начин. Така, че умолявам чрез Кмета, да се обърне едно такова сериозно внимание Управителя към наши съграждани с доказани  такива здравословни увреждания и имащи съответните документи.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Атанасов, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Не знам точно за кой случай става дума и не е стигнал до мен, но само мога да ви кажа, че ние талон за паркиране на „Двореца" никога не сме издавали и нямаме право. Синият талон дава право на  автомобил, да паркира на всички маркирани места на територията на Европейският съюз, т.е. единствено и само на маркираните места - т.е. ние сме издали и постоянно издаваме такива пропуски -  значи той може и в София след като мястото е определено със знаци и има такъв талон той има право да спира на територията на целия Европейски съюз, затова просто се очудих защо човека е решил, че е за „Двореца".

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Не е човека, извинявайте, той остава с впечатление, че му се издава документ с който може да паркира в вече платените зони, а се оказва отвъншна страна пише „Двореца", това е този син талон издава го Общинска администрация- информационен център.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Ще го видим този случай, синият талон позволява паркирането  на  всички маркирани места на територията на Европейският съюз, на обозначените за целта места..ще го проверим този случай.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви това е частен случайколеги други по точката, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Уважаеми г-н Ангелов, г-н Председател, до колкото си спомням на миналата Сесия имаше инициятива да бъдем уведомени по рано за Обща комисия да разгледаме точно тези неща, кото в момента дебатираме. За съжаление инициатора не присъства, това е един колега който уважавам, но ние два пъти на Обща комисия единия път сме девет, а другия път сме осем. Идваме тук и само си приказваме, не можем да вземем никакво решение. И затова имам един апел към г-н Председателя, вкарвайте една точка за Кранево да може инициатора да благоволи да дойде. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Може ли по процедура.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗаповядайте. По кратко моля.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Нека да си припомним миналото г-н Председател, по кратко, когато стана този Общински съвет вие г-н председател ме извикахте и казахте : " Г-н Станоев...на вас комисия няма да ви дам, не се надявайте да бъдете председател на комисия или нещо такова" и аз казах „Добре"и ме сложихте в Комисията по конфликт на интереси, която до сега колко пъти се е събирала, винаги съм присъствал. Не съм оцъствал на нито една Сесия и на нито една Комисия така,  че ще ви помоля г-н Председател да спазвате Правилника.И тъй като чувам тук, ч е Комисиите нямали Кворум, ами дали мнозинството в което аз съм в опозиция - или по вашите думи така беше..нали си направихте комисии, нали се наредихте там по пет члена, по седем члена ..и някой ще има претенции към мен, че не съм ходил на Комиисия! Ами аюз не съм член на комисиите, на тази комисия която съм ходил...и ви моля да спазвате Правилника и вече на всяка една Комисия, аз ще питам кои са присъствали и дали сте наложил наказания. Защото по принцип това ви е функцията г-н Председател, затова не тук Председателката на Бюджетната комисия да става и да докладва, че нямало кворум и не могли да се съберат. Ами това е основание г-н Председател ....да върне цялата Сесия знаете ли...така, че воабще за инициатори да не си говорим - кой, какво, защото аз на всяка една Сесия досега съм присъствал и на всички комисии , които вие разположихте мнозинството, а именно в една комисия ....така, че ви моля да върнете списъка назад и да видите кой не е присъствал и да наложите наказание.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев, това е вече извън точката, г-н Лафазански по коментара по точката ли ще бъде:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Ще бъде по коментара на г-н Станоев.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСМоже ли по точката.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Ще бъде изключително кратко, като присъствал на въпросния Председателски съвет, аз мога да кажа - всички участници в Комисията за конфликт на интереси, са там изключително и само по свое желание и за мен е изрично да не бъдат в нито една -две комисии.......

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля  ви приключваме това , г-н Лучиянов заповядайте.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз от думите на г-н Лафазански се чуствам лично засегнат, лично засегнат и твърдя, че това което той каза е неистина, да се изразя по грубо. Никой общински съветник не може да се изразява къде иска да бъде, решението се взема от всички общински съветници. И това, че аз мисля че и другаря Жечев , другаря Атанасов, другаря Станоев бяхме сложени в Комисията по конфликт на интереси , която забележете  е много важна комисия където се решава всъщност дали работи Общински съвет по правилата. И аз смятам, че нашата работа не е по маловажна от Комисията по бюджет и финанси, така че г-н Лафазански вие казахте една неистина и аз съм длъжен да го кажа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги ще преключим този дебат, заповядайте г-н Ангелов.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Тъй като влязахме в комисии, което си е работа на Общински съвет, аз винаги съмказвал, че Правилника на Общински съвет не е добър, тъй като няма никакви санкции - идваш, не идваш на работа си получаваш заплатата, това го решават общинските съветници. По казуса с Наредбата, мисля че бях ясен, върнал съм нещата, които са дискутирани. Ние имаме приета Наредба и трябва да им е ясно на всички, сега примерно вече беше ясно изявено от г-н Лафазански, четой няма да гласува - значи той е „Против" да има безплатни часове на МБАЛ, против ул."Черно море" от № 1 до № 10 да имат права и т.н. Това мое връщане не касае връщането на цялата Наредба, в момента се действа в частта както е приета от Общински съвет на последното заседание. Начина по който може да се промени тази Наредба, включително  това  и Правилника на общинските съветници, на група от общински съветници, наа Комисия и т.н. Оттук като бъде взето решение по моята Заповед - процедурата е предложение за промяна на Наредбата отново, един месец на сайта на Общината и след това отново гласуване на Сесия. В всеки един момент, всеки един има право да прави промени в тази Наредба, естествено спазвайки законовото изискване тя да стои минимум един месец на сайта на Общината и да има Обществено обсъждане,тъй  като проманата е все едно приемане на Наредбата.Затова  го предложих може още утре да се качи и да  си стои един месец на сайта, да има Обществено обсъждане да се гласува от Общински съвет.затова казвам, че аз съм върнал нещата които са дискутирани, но не са гласувани ясно и точно. Ако има мнозинство да каже да е един лев, да си го предложи, да си мине през това.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангеловколеги моля да преминем в режим на  поименно гласуване на  предложението на г-жа Фудулова -а именно по. чл.13 ал.1 „Локално платено паркиране на ул. "Ген.Заимов" може да се ползва от лицата по ал.1:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев, а именно в Тарифата т.2 да отпадне „Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Зона за платено паркиране" годишния абонамент.:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към поименно гласуване на цялата Наредба с направените промени:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 741: На основание чл. 45, ал. 5 вр. 44, ал. 2 от ЗМСМА, предвид прието Решение №725, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г., а именно - Общински съвет - Балчик:

1.В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 цена за годишен абонамент по местоживеене за първи автомобил - 30.00 лв., за втори - 60.00 лв.;

2.В чл. 13, към  (1)  се добавя: Собствениците на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в обхвата на гр. Балчик, ул. „Черно море" от номер на административен адрес 1 до номер на административен адрес 10 имат правата по тази разпоредба, добавя ал. 2 Локално платено паркиране на ул. "Ген.Заимов" може да се ползва от лицата по ал. 1;

3. В чл.14, ал.1, т.1 се изменя и става: 1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

4.Чл. 15. Собствениците на недвижими имоти в зоните за платено паркиране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл. 14, представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга;

5.В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1, алея „Ехо" от ул. „Приморска" до ул. „Димитър Желев" (бившата ул. „Витоша" да остане в „Зона за платено паркиране";

6.Чл. 4, ал. 2 „Часовият диапазон да е с обхват от 09:00 ч. до 20:00 ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември в обхвата на „Зона за платено паркиране" да е 2.00 лв./ч.;

7.  В чл. 4 се изменя ал.(3)  - Режимът за платено почасово паркиране за паркинг „МБАЛ" е валиден за всички календарни дни през цялата календарна година, при безплатен първоначален престой/паркиране до 2 часа. Следващите часове паркиране се заплащат по цени от тарифата към наредбата. А досегашната ал.(3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет става ал.4.

8..Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено парикаре на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение;

8.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет-страницата на Община Балчик.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Предложение за  одобрение Съвета  на директорите на  „Кибела 2014"ЕАД след проведен конкурс, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с  Решение № 686 по Протокол №40 на заседание, проведено на 26.01.2023г., Общински съвет- гр. Балчик откри конкурс за възлагане на управлението на  „КИБЕЛА 2014" ЕАД. Той протече по предварително обявените  правила, като с настоящото, в приложение, Ви представям цялата преписка от процедурата по провеждането му. Видно от протокола от окончателното класиране за спечелил Позиция 1 „Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите" е определен  Йордан Иванов Йорданов.

За спечелили Позиция 2 „Избор на член на съвета на директорите" са избрани Петър Сивков Петров и Емил Руменов Раданов.

Съгласно чл. 28, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с решение 593 по протокол № 39 от 24.04.2014 г.) с настоящото предложение представям и проекти на договори за възлагане на управлението и контрола на Общинското  публично предприятие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА представям на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 28, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), във връзка с проведен конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, с ЕИК: 203326035, обявен с Решение № 686 по Протокол №40/ 26.01.2023г., като взе предвид Протокол №6/04.04.2023г. на комисията, внесен в Община Балчик с вх. №23-Бч-003961/04.04.2023г. и одобрен от Кмета на Община Балчик, както и в изпълнение на чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 19, ал. 3, т. 4 от Устава на дружеството,  Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите,


РЕШИ:

 

I. След проведен конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014"  ЕАД, с ЕИК: 203326035 ОДОБРЯВА състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Йордан Иванов Йорданов- изпълнителен директор;

2. Петър Сивков Петров- член

3. Емил Руменов Раданов- член

II. Одобрява представените от Кмета на Община Балчик проекти на договори за възлагане управлението и контрола на публичното предприятие.

III. Възлага на Кмета на Община Балчик в двуседмичен срок от приемане на настоящото решение да сключи договори за възлагане управлението и контрола на публичното предприятие с одобрените в т. I лица.

IV. Оправомощава одобрените членове да съвета на директорите да предприемат съответните действия по вписване в Търговския регистър.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Конкурсна процедура, представена в червен класьор, съдържащ документация по опис;

2. Проекти на договори за управлението и контрола на публичното предприятие.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-н Началников моля.

Г-н Галин Началников - общински съветник: Може ли да ни уточните третия член кой е  поне визуално  не го знаем, Емил Раданов.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Добре ще ви го представя, работи в Общината, ние не променяме нито един от членовете на Борда на директорите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се "

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 742: На основание чл. 28, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), във връзка с проведен конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД, с ЕИК: 203326035, обявен с Решение № 686 по Протокол №40/ 26.01.2023г., като взе предвид Протокол №6/04.04.2023г. на комисията, внесен в Община Балчик с вх. №23-Бч-003961/04.04.2023г. и одобрен от Кмета на Община Балчик, както и в изпълнение на чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 19, ал. 3, т. 4 от Устава на дружеството,  Общински съвет- гр. Балчик, действащ в качеството на Общо събрание на акционерите,

I. След проведен конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014"ЕАД, с ЕИК: 203326035 ОДОБРЯВА състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Йордан Иванов Йорданов- изпълнителен директор;

2. Петър Сивков Петров- член

3. Емил Руменов Раданов- член

II. Одобрява представените от Кмета на Община Балчик проекти на договори за възлагане управлението и контрола на публичното предприятие.

III. Възлага на Кмета на Община Балчик в двуседмичен срок от приемане на настоящото решение да сключи договори за възлагане управлението и контрола на публичното предприятие с одобрените в т. I лица.

IV. Оправомощава одобрените членове да съвета на директорите да предприемат съответните действия по вписване в Търговския регистър.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по обезпечаващ авансово плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По трета точка от дневния ред:


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изпълнението на Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.

На 17.03.2023г. бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Еко-кошница, моля!" по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни. групи". Проектът e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеша организация),  МИГ Елхово-Болярово и МИГ Балчик-Генерал Тошево. Словенски партньори са  МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ От Похорие до Бохор, МИГ Обстолие в Козянско, МИГ Разноликост подежеля, МИГ Сподние Савинские долине. 

Проектът е насочен към приобщаването на производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни, както и други заинтерисовани страни, към целите на стратегията на ЕС "от фермата до трапезата", подкрепяща развитието на справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна верига. В рамките на проекта ще бъдат реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни, вкл. биопродукти. Ще бъде анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на местни и органични храни на територията на партниращите МИГ. Анализът ще  даде представа за разликите и приликите между двете страни и следователно ще даде възможност за трансфер на добри практики и опит между двете страни.  Дейностите по проекта са със строго определено целево въздействие за разгръщането на потенциала за производство и промотиране на местни и био продукти.  Стъпвайки на тази основа партниращите МИГ създават нов за териториите съвместен продукт: Съвместно издание - Каталог "Еко, кошница, моля! и създаден на неговата основа Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски (с QR code). С разработването и разпространението на съвместния продукт се предоставя възможност за нова за районите на действие на партниращите МИГ форма на използване на териториалните ресурси за подкрепа на производството и промотирането на местни, вкл. био продукти. Ще бъде осигурена и разпространена информация за добри европейски практики в сферата на производството, дистрибуцията и маркетинга на местни и био продукти.

Продължителността на проекта е 24 месеца. За реализацията на  проекта за съвместни действия  е одобрено финансиране от българския управляващ орган  за дейностите, изпълнявани от българските  МИГ в размер на 464 696,40 лева , а  за дейностите на словенските МИГ одобреното  от словенския управляващ орган  финансиране е 492 198 евро.   Общият размер на одобрената финансова помощ за  бюджета на МИГ „Балчик-Генерал Тошево" е 174 716лв. С  подписването на административния  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ реално стартира изпълнението на проектните дейности. За нуждите на проекта и за обезпечаване на дейностите на МИГ Балчик-Генерал Тошево Община Балчик предостави помещение частна общинска собственост, съгласно АОС № 3826/12.04.2010 год., представляващ офис на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок, с идентификатор 02508.84.393.1.3 по кадастралната карта на град Балчик, ул. „Дионисополис" № 3, с площ от 46 м2 (четиридесет и шест квадратни метра), както и прилежащи избени помещения, разположени под офиса, с обща площ 58 м2 (петдесет и осем квадратни метра)  за Агробиоценър. Помещението се нуждае от ремонт и реконструкция и обзавеждане. За тази цел в проектните дейности за последните дейности е заложен бюджет в размер на 45773,12 одобрен от УО. И съгласно Условията за изпълнение на дейностите от тази сума МИГа има право на 50% авансово плащане.

При заявяване на авансово плащане МИГ е длъжна да обезпечи средствата като представи запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът за предявяване на плащането, обезпечено със запис на заповед, трябва да покрива срока за изпълнение на дейностите по проекта (24месеца), удължен с 6 месеца.

Предвид горното и с оглед обезпечаване на авансовото плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор

Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" отправя искане за издаване на Запис на заповед за сумата от 22886,56лв. Считам, че изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево"  и в частност дейностите по проект „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", по мярка 19.3  са от изключителна важност за развитието  на територията на общините Балчик и Генерал Тошево  и е необходимо осигуряването на авансовия финансов ресурс за  обезпечаване на дейнсотите. 

Съгласно  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  ви предлагам да приемете следното:


Р Е Ш Е Н И Е :


Упълномощава Кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" до размера на авансовото плащане за 22 886,56 лв. ( двадесет и две хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и петдесет и шест  стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.

Приложение:  Образец на запис на заповед

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 743: Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

 Упълномощава Кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" до размера на авансовото плащане за 22 886,56 лв. ( двадесет и две хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и петдесет и шест  стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане   за Сдружение „МИГ   Балчик-Генерал Тошево" съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗм  за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка със Споразумение РД50-35/20.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмния период 2014 - 2020 г.  между СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево" и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г   е допустимо получаване на  финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР.

 Съгласно чл.7, ал. 2 т.2 от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" от МЗм на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.   СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет, който за 2023 г. е 176 598.61 лв.

За целта е необходимо издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие", в размер на 100 процента от стойността на авансовото плащане, която е  88299,31лв. и покриваща срока за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 месеца. Община  Балчик  е член на Сдружение  СНЦ МИГ „Балчик-Генерал Тошево", в което участва в публично частно партньорство при изпълнението на одобрената от Министерство на земеделието   Стратегия за Водено от общностите местно развитие, съгласно споразумение с № РД-50-35/18.04.2018г.

Предвид  Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.21г.. към Споразумение за изменение на Стратегия за ВОМР №РД 50-35/20.04.2018г за прилагане на подмярка 19.2   „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"  на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и изменението в чл.4,ал.1, в която сумата от 6 375 908,00лв. се заменя с 7 174 918лв., а съответно срока за изпълнение се променя в съответствие с чл.5, ал.3 от 30 юни 2023 г. на 30 юни 2025 год. През 2018 година Община  Балчик и Община Генерал Тошево, с цел   обезпечаване на  работата МИГ и осигуряване на възможност за изпълнение на СВОМР предприе действия по  издаване на банкови гаранции, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг /ЗОД/ в размер на 458950,00лв. за срок до 30.06.2024 г.  Последното прихващане на авансовото плащане в размер на 45 895,00лв.  ще стане сега с изплащането   на заявката  за второто шестмесичие на 2022г. края на април 2023година и съответно освобождаване на банковите гаранции. След това приспадане МИГ  Балчик-Генерал Тошево считаме, че има възможност да подаде искане за авансово плащане за 2023г . поради увеличение на сумата с допълнителния ресурс.

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет, гр.  Балчик да вземе следното:


ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 и Допълнителното споразумение №РД 50-27/23.11.2021г сключено между - СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Заповеди №РД09-472/17.05.2018г. и №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР",   общински съвет в гр.Балчик:

1.  Упълномощава  кмета  на  община   Балчик да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"   -   Разплащателна  агенция  в  размер  до  88299,31лева ( Осемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и девет лв. и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2023 г. за  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г  сключено между  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево    и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г. , №РД 09-183/07.03.2022г.   на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР".

2. Възлага на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г сключено между СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г.,   и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г., №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР   за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР" и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Предвид на изложеното и с оглед на голямата обществена значимост на Стратегията за ВОМР и  важността  на нейното успешно реализиране,  предлагам да подкрепите предложения проект за решение.

Приложение:  Образец на запис на заповед, проект за решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов,   колеги моля имате думата по точката, г-н Лафазански моля:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря, аз имам един такъв въпрос, който просто трябва да бъде разяснен, в предишната докладна имаше ясно посочен проект, тема и активности, които трябва да се извършат всъвместимост с чуждестранни местни самоинициативни групи. Тук обаче не е записано такова нещо, въпроса ми е такъв: При записа на Заповед, Общината би трябвало за своя сметка да поеме разход, който не би бил одобренот глобалната програма контролираща местните самоинициативни групи. При положение, че нямаме яснота закакво точно се искат тези пари има ли някаква вероятност те да не бъдат одобрени и да бъдат за сметка на Общината, има ли разяснение по въпроса, каква е точно стратегията, която ще популяризира този МИГсъс тези средства, благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Лафазански, г-н Ангелов.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Значи, аз мисля че го казах в началото, първото е ясно нали по този проект, второто е - тъй като, в момента МиГ-а не подлежи на финансиране, понеже изтече предния програмен период и въпреки, че е отпусната финансова помощ се работи по новата стратегия - октомвро ще влезе. Затова време Държавен фонд земеделие, отпуска финансова помощ за текущи разходи и популяризиране - това са им разходите с които МиГ-а да се издържа, докато бъде приета новата стратегия. И тук точно е подписано споразумение, че разходите ще бъдат 176.598.61лв. 50% от това се дават авансово на МиГ-а и затова стойността е 88хил., но ДФЗ както всеки един Европейски проект иска обезпечаване на авансовото плащане с запис на Заповед и този запис на Заповед трябва - защото ние по закон сме Общините и трябва да бъде издадена от Общините. Другия начин по кото може да бъде обезпечено, да отиде МиГ-а и да си вземе банкови гаранции, но това вече са разходи за лихви и т.н.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Т.е. няма нужда от конкретен проект в случая?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Не, това е подписано споразумение още 2021г. и сега излиза момента в който те трябва да почнат да си получават парите, защото казах в момента той е в безтегловност...ще бъде в безтегловност до края на октомври тогава ще бъдат приети новите стратегии.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,   колеги виждам, че  няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 744: На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 и Допълнителното споразумение №РД 50-27/23.11.2021г сключено между - СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Заповеди №РД09-472/17.05.2018г. и №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР",   общински съвет в гр.Балчик:

1.  Упълномощава  кмета  на  община   Балчик да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"   -   Разплащателна  агенция  в  размер  до  88299,31лева ( Осемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и девет лв. и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2023 г. за  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г  сключено между  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево    и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г. , №РД 09-183/07.03.2022г.   на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР".

2. Възлага на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г сключено между СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г.,   и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г., №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР   за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР" и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от секретаря на НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик Веселин Павлов с вх.№ 23-Бч-004252 от 10.04.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 15 955 лева във връзка с планирано участие на балетна формация „Денс" в международен фестивал за танци и песни „Гранд Алегрия" в гр. Калела, Испания в периода от 23 юни до 28 юни 2023 г. предлагам следния проект за:


                                                        Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 15 955 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик, за покриване на разходите, за участие на балетна формация „Денс" в международен фестивал  за танци и песни  „Гранд Алегрия" в Испания, за периода от 23 юни до 28 юни 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката,  г-н Лафазански заповядайте;

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява -  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г, дсъс „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;макар, че с едно особено мнение, бих искал някаква яснота по въпроса след, като имаме гласувана финансова рамка, но нямаме бюджет, гласувам поради естествено невъзможност защото нямаме Държавен бюджет- имаме ли възможност да отпускаме средства по такъв начин?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да,между другото  вие даже вече виждате мина капиталова, културна и спортна програма и те бяха гласувани. В бюджета ние имаме право да си разполагаме с нашите пари, но с решение на Общински съвет.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз пак чувам тук, че все пак се е събрала Комисията по образование и култура.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Винаги се събира.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Винаги, с три гласа само и държа г-н Председател, защото само трима члена са присъствали, а пък те са пет. Другите двама искам да ги накажете, съгласно Правилника, защото вие до сега не сте налагали наказания.  И сте единствения Председател, който не е налагал наказания, сега държа да се наложат наказания на липсващите членове на образователната комисия. Нещо искам да кажа само, на вас г-н Председател, явно когато започваше Общинският съвет да отстранявате хората, които са мислещите в периферията и не се получи, така че сменете си политиката, тъй като Общината вече  има някаква практика, да се контролират тези средства, които изпращаме. Предният път взехте пак едно такова  безумно решение да изпратите хора, които са  пимерно най големите групи и са ви в мнозинството - сменете тази практика и се замислете за следващият път кого и как трябва да изпратите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви за изказването, г-н атанасов заповядайте.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н Председател, г-н  Станоев  имаше впредвид, утвърдените от Общинския съвет колеги, да присъстват на мероприятието - вие ги знаете.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Ако може и аз да докладвам, ако имам право.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги ако може по точката, г-н Лафазански имате право.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Вие участвате в седем комисии, как да нямате право.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Ако може като Председател да докладвам, председател съм на една комисия и участвам в още две, благодаря само искам да напомня и имам добра памет. На същото това събиране, което цитирах  преди малко, предложението да бъдат от седем души комисиите - беше отказано защото долу-горе пет ще се съберат, предложението беше за седем сборно пет, имаше уважителни причини да не присъстват двама колеги, има болничен и извън пределите на страната и мога да го докажа.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги прекратявам дебата, моля  ако няма въпроси да преминем към поименно  гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 745: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 15 955 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик, за покриване на разходите, за участие на балетна формация „Денс" в международен фестивал  за танци и песни  „Гранд Алегрия" в Испания, за периода от 23 юни до 28 юни 2023г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря колеги, продължаваме към шеста точка от дневния ред - Закупуване на линейка „Фолксваген Транспортер" за нуждите на  „МБАЛ Балчик" ЕООД., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД в гр. Балчик, предлагам следния проект за:

                                                                    Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради изчерпване на техническите ресурси на наличните линейки, за нуждите на МБАЛ - Балчик да бъде закупена линейка Фолксваген Транспортер от 2018 г. на обща стойност 29 000 лева.

2.Да се завиши капиталовата програма на общината в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия" с 29 000 лева.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 746: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради изчерпване на техническите ресурси на наличните линейки, за нуждите на МБАЛ - Балчик да бъде закупена линейка Фолксваген Транспортер от 2018 г. на обща стойност 29 000 лева.

2.Да се завиши капиталовата програма на общината в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия" с 29 000 лева.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред Финансово подпомагане на сдружение на инвалидите „Хинап" гр.Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила молба от председателя на УС на сдружение „Хинап" гр.Балчик Марийка Върбанова с вх.№ 23-Бч-003818 от 30.03.2023 г., за финансова помощ от общината необходима, за подпомагане на социално слаби и тежко болни членове на сдружението,  предлагам следния проект за:


                                             Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде подпомогнато финансово сдружението на инвалидите „Хинап" в гр. Балчик с по 20 лева на член или общо  1640 лева, за 82-ма души по списък. Със същата сума да се завиши утвърдената с решение №700 от 23.02.2023 г. сума, за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви г-н Ангелов, колеги ако нямате въпроси преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 747: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде подпомогнато финансово сдружението на инвалидите „Хинап" в гр. Балчик с по 20 лева на член или общо  1640 лева, за 82-ма души по списък. Със същата сума да се завиши утвърдената с решение №700 от 23.02.2023 г. сума, за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с провеждането на традиционни за Балчик предстоящи културни събития като Хоров фестивал „Черноморски звуци", Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик», Фолклорен фестивал «Море от ритми», Международен форум «Българско наследство» и Театрален фестивал «Младите в изкуството - Виа Понтика» е необходимо приемане на решение на Общински съвет - Балчик, с което Община Балчик да осигури финансирането им. Средствата ще бъдат предоставени на посочените по-долу юридически лица с нестопанска цел за организиране и провеждане на фестивалите. Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:


РЕШИ:


1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Хоров фестивал „Черноморски звуци" със Сдружение с нестопанска цел „Музикален свят - Балчик, ЕИК 176077790, представлявано от председателя Валентина Петрова.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния директор Дончо Донев.

3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от управителя Галина Гавраилова Димитрова.

4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен форум „Българско наследство" със Сдружение "Българско наследство", ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.

5. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г.р като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.

6. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Станоев,

Г-н  Илиян Станоев -    общински съветник: Г-н Председател, по процедура, моля процедура за прегласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги има предложение от г-н Станоев за прегласуване на точката, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 748: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Хоров фестивал „Черноморски звуци" със Сдружение с нестопанска цел „Музикален свят - Балчик, ЕИК 176077790, представлявано от председателя Валентина Петрова.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния директор Дончо Донев.

3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от управителя Галина Гавраилова Димитрова.

4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение700, Протокол №41/23.02.2023г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен форум „Българско наследство" със Сдружение "Българско наследство", ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.

5. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 700, Протокол №41/23.02.2023г.р като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.

6. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към девета точка от дневния ред Сключване на допълнително споразумение към договор за възлагане  управлението на „МБАЛ_Балчик" ЕООД;,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, чрез деловодството на Община Балчик до Общински съвет постъпи заявление с вх. №23-БЧ-004463/18.04.2023г. от управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД д-р Пламен Димитров, с което информира, че във връзка с извършена планова проверка на търговското дружество от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" към Министерство на здравеопазването е отправена препоръка в договора за възлагане управлението на публичното предприятие да бъде включена клауза, която да разрешава му разрешава освен като управител да работи в него и като лекар- специалист. Общински съвет- гр. Балчик, в качеството си на едноличен собственик на капитала, решава всички въпроси от компетентността на Общо събрание в ЕООД, предвид това в неговите правомощия е да одобри и клаузите на договора за възлагане на управлението на публичното предприятие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА представям на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

 

             На основание 12, ал. 1, т. 19 от  Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.) във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 11 от Закона за лечебните заведения и  Заявление, депозирано в деловодството на Община Балчик  с вх. № №23-БЧ-004463/18.04.2023г. от управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД , Общински съвет- гр. Балчик, в качеството си на Общо събрание в публичното предприятие, реши:

 1. Дава съгласие управителят на лечебното заведение „МБАЛ- Балчик" ЕООД                  д-р Пламен Димитров да работи в него по трудово правоотношение като лекар- специалист  по смисъла и при спазване на Закона за лечебните заведения.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик във връзка с изпълнение на решението да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на допълнително споразумение към действащия договор за възлагане управление на „МБАЛ- Балчик" ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Заявление с вх. №23-БЧ-004463/18.04.2023г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 749: На основание 12, ал. 1, т. 19 от  Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.) във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 11 от Закона за лечебните заведения и  Заявление, депозирано в деловодството на Община Балчик  с вх. № №23-БЧ-004463/18.04.2023г. от управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД , Общински съвет- гр. Балчик, в качеството си на Общо събрание в публичното предприятие:

1. Дава съгласие управителят на лечебното заведение „МБАЛ- Балчик" ЕООД д-р Пламен Димитров да работи в него по трудово правоотношение като лекар- специалист  по смисъла и при спазване на Закона за лечебните заведения.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик във връзка с изпълнение на решението да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на допълнително споразумение към действащия договор за възлагане управление на „МБАЛ- Балчик" ЕООД.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено Общо събрание на акционерите за 19.05.2023 год. от 10.00 часа, давам думата на вносителя  на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

 

По десета точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми общински съветници, в  деловодството на Общински съвет - гр. Балчик, е постъпила покана с вх. №54/06.04.2023 г., до Председателя на Общинския съвет - гр. Балчик, за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, на 19.05.2023 год. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен" в административната сграда на дружеството - ул. „Панайот Хитов" 24, гр. Добрич. Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, на 19.05.2023 год., като съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата покана предвижда следното:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през2022 г.;

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.;

4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през2022 г.;

7.Избор на регистриран одитор за 2023 г.;

8.Промяна в капитала на дружеството;

9.Промяна в Устава на дружеството;

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ:


1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в

редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено Общо събрание на акционерите за 19.05.2023 год. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен" в административната сграда на дружеството - ул. „Панайот Хитов" 24, гр. Добрич, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 05.06.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно:

1.Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през2022 г.;

2.Общо събрание на акционерите добрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

3.Общо събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.;

4.Общо събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

5.Общо събрание на акционерите  взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;

6.Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през2022 г.;

7.Общо събрание на акционерите избира и назначава  предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2023 г.;

8.Общо събрание на акционерите приема предложената в капитала на дружеството;

9.Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жа Фудулова, колеги моля има ли въпроси по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 750: Общински съвет гр. Балчик:

1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в

редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено Общо събрание на акционерите за 19.05.2023 год. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен" в административната сграда на дружеството - ул. „Панайот Хитов" 24, гр. Добрич, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 05.06.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно:

1.Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през2022 г.;

2.Общо събрание на акционерите добрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

3.Общо събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.;

4.Общо събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистриран одитор;

5.Общо събрание на акционерите  взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;

6.Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през2022 г.;

7.Общо събрание на акционерите избира и назначава  предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2023 г.;

8.Общо събрание на акционерите приема предложената в капитала на дружеството;

9.Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик за 2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:



По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища, ежегодно до 31 март председателите на читалища са задължени да представят пред кмета на общината доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година. Предлагам за обсъждане докладите на читалищата, както и обобщен отчет за приходите и разходите на читалищата:


1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик-Вх. №23-Бч-003536/24.03.2023г.

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик            - Вх. №23-Бч-003535/24.03.2023г.

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково                   - Вх. №23-Бч-002785/06.03.2023г.

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла         - Вх. №23-Бч-003617/27.03.2023г.

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево         - Вх. №23-Бч-003553/24.03.2023г.

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево               - Вх. №23-Бч-003360/21.03.2023г.

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище              - Вх. №23-Бч-003292/20.03.2023г.

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос- Вх. №23-Бч-003623/27.03.2023г.

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово               - Вх. №23-Бч-003298/20.03.2023г.

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица - Вх. №23-Бч-003286/17.03.2023г.

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик   - Вх. №23-00-000532/17.01.2023г.


Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик


реши :

1. Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2022 година, както следва:


1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик  


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД приема   - Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик за 2022г., със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев заповядайте.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, първо аз искам да благодаря на всички читалищни настоятелства че присъстват, радко се случва  на този Общински съвет да дойде някой и да присъства и в тази връзка тъй, като това е вид уважение, ви моля - ако трябва да гласуваме. Ако има някой от тези хора, които са дошли да чуят и да видят. Ако има нещо да ни казват, да им се даде думата , това е единственото ми предложение. Наистина благодаря ви, че ни уважихте и винаги сте добре дошли и в тази връзка, ако има някой да се изкаже, нека Общинския съвет да му даде думата, ако трябва подложете го на гласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, по точка могат да се изказват, ако някой от читалищните сектретари и председатели на настоятелства искат да кажат нещо имате думата.  Колеги виждам, че няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:



1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 751: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик:

1. Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2022 година, както следва:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги обявявам 10 минутна почивка.

 

...........................................................................................................................................................................................

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, през месец март 2023 г., на длъжност чистач, в Общинска администрация Балчик е назначена Галя Михайлова Ралева, живуща в гр. Балчик, ул. „Тунджа" 25. В тази връзка, списъкът с длъжностни лица, които имат право на транспортни разходи за 2023г. следва да се допълни. Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик реши:

Допълва списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик /Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик/, като включва Галя Михайлова Ралева, назначена на длъжност чистач.

Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи действия за изпълнение на решението.

Приложение: коригиран списък по Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря, уважаеми колеги, г-н Ангелов, г-н Председател моето впечатление е че Общината е изключително щедър работодател и до такава степен се грижи за всички свои служители, че им организира и транспорта. Включително и извънредно щедъра е и къмобщинските съветници, които имат право на една минимална работна заплата за транспортни разходи, в този ред на мисли ако има от Общинска администрация тук присъстващ някой, който да дае една ориентировъчна сума в тази насока- колко са изхарчените пари за 2022г.за такъв вид транспортни разходи за служителите и за  общинските съветници ако можете да включите. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: За общинските съветници на следваща Сесия ще мога да отговоря на този въпрос.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:Да отговоря и да бъде ясно - с решение на Общинския съвет, поне от десет години имаме решение да има автобус за служителите на Общината, а специално..тъй като чистачите идват на работа по рано тук става дума за карта за градски транспорт. Те не могат да ползват другият осигурен  от Общината автобус.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Станоев заповядайте.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, аз лично считам, че това е една традиция да се осигурява автобус за служителитена  общинска администрация, която не би следвало да бъде нарушавана, но г-н Лафазански ако има такова желание да внесе Докладна в Общинския съвет, да си сложи името отдолу и това ще е много добре за него - според мен. Ще защити обществения интерес.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 752: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

Допълва списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик /Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик/, като включва Галя Михайлова Ралева, назначена на длъжност чистач.

Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги на Република България Предлагам следното

П р о е к т о  -  р е ш е н и е :

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с изпълнение на чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Бал

                                                                                  Реши:

1.Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

2.Приема Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря, уважаеми колеги, г-н Ангелов, г-н Председател, както и г-н станоев със сигурност е забелязал  - в доклада има една таблица, която може да предизвика малко притеснение, там пише, че ползватели и желаещи за Дневния център за пълнолетни лица с увреждания е нула. Оказа се, че този доклад е стар понеже от тези нули аз бях предизвикан да ги посетя на място, както и имам желание дали има такава информация г-н Станоев. Имам един въпрос във връзка  с изпълнението на този проект - тъй като стъпалата нямат парапет, от рампата за инвалиден достъп стърчат 30см. арматури, а терасата на втория етаж, където се помещават пенсионерите е само до коляното. Има ли някакъв срок, да бъде приведен в безопасност този обект за посетителите, защото те са очевидно с по специални нужди. И второ -  има ли предвиден някакъв разход за да бъде извършен за да достигне до общественоста максимално наличието на този обект, защото там има трима ползватели на Дневния център за грижа и двама ползватели в така наречения „старчески дом". И при разговора, който проведох с госпожата, която ме посрещна там и беше много любезна и ми показа абсолютно всичко разгледах. И по мое мнение също не е достигнала информацията също за наличието на тази услуга до голяма част от гражданите на Общината, а тя е много важна услуга - много хора и семейства, кпито имат пълнолетни деца с увреждания, които могат да се възползват от тази целодневна грижа. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви  г-н Лафазански, г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: В момента работим, правим още допълнителни работи - парапети, рампи и т.н. а във връзка с потребителите, мога да ви кажа, че потребителите се изпращат от Държавна агенция социално подпомагане, т.е. не от Общината всички заявления се подават към Държавната агенция и съответно в Регионалната и те одобряват кои да са потребители. Общината няма, въпреки че ние сме собственици, глас кой да бъде.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Т.е. има ли някакъв срок?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗа изпълнението ли?

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Специално за стъпалата и рампата.

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: Срока  е достатъчно дълъг и ще бъде спазен.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, г-н Лафазански, проучил съм съм много подробно Анализа, и съм потресен да ви кажа от един факт: Ще го споделя с вас, защото вие сте виден общественик, който може да реши проблема, факта е драстичното намаление на населението, ниската раждаемост в Общината. Аз мисля, чевие трябва да се заемете с този проблем и да го решите, зощото тук само за някакви рампи да говорим итакива работи, не ок.според мен тук имаме проблем основен, а именно че мога да ви цитирам данни, но драстично е намаляло населението на Община Балчик, раждаемостта също, така че г-н Лафазански - обръщам ви внимание, че сте го чели и наблегнете на този проблем.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев, г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Само да кажа, че аз също се радвам, че г-н Станоев ....

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви прекратявам дебатитепреминаваме  към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 753: На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с изпълнение на чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Балчик:

1.Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

2.Приема Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване с цел изменение на действащия Подробен устройствен план и образуване на УПИ, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-19/ 08.11.22 и 2023-БЧ-00-00209-001/ 30.01.23 г. за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПУП - ПРЗ за УПИ I(02508.6.98), кв. 8, УПИ XV(02508.6.97) и  УПИ XIV(02508.6.97), кв. 1, по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:       

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-19/ 08.11.22 и 2023-БЧ-00-00209-001/ 30.01.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6 и чл. 15, ал.3 от ЗУТ, и решение с т. 20 от протокол № 2/ 23.03.2023г  ОбЕСУТ г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I (02508.6.98), УПИ XV(02508.6.97) и  УПИ XIV(02508.6.97), кв. 1 и 8, по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов".

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване с цел изменение на действащия Подробен устройствен план и образуване на УПИ", със „За" - 4. ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0;  „ Не гласувал" - 0;    

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 754: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-19/ 08.11.22 и 2023-БЧ-00-00209-001/ 30.01.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6 и чл. 15, ал.3 от ЗУТ, и решение с т. 20 от протокол № 2/ 23.03.2023г  ОбЕСУТ г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I (02508.6.98), УПИ XV(02508.6.97) и  УПИ XIV(02508.6.97), кв. 1 и 8, по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов".


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред -  Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2117-1/ 17.01.2023 г.; УТ-2117-1-004/ 01.03.2023  за одобряване  на Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.". Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


                                                                    Проект-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение
№ 660, Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от Протокол № 1/ 26.01.2023 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):     

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284



На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик; със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 755: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 660, Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, решение на ОБЕСУТ в т. 7 от протокол № 1/ 26.01.2023 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):     

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284




На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Балчик; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-11/ 28.03.23 г. за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 02508.7.431 по КК на гр. Балчик, община Балчик. Възложителя прави искане за изменение на устройствения план във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ, поради не е започнала процедурата за отчуждаване в съответния срок по чл. 208 от ЗУТ, тъй като имот с идентификатор 02508.7.431 е с предвиждане за паркинг изпълняващ и функцията уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока по ПУП на гр. Балчик. С предложението за изменение, Възложителя, предвижда собственият си имот с идентификатор  02508.7.431 да е с конкретното предназначение за "За жилищно строителство", което налага да се обособи уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока,  за задънени улици, по-дълги от 100 м., съгласно изискванията на чл. 81. (1) от ЗУТ. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

                                                             Проект-решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-11/ 28.03.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6, и становище с вх. № УТ-2002-11-002/ 10.04.2023 г. от Главен Архитект на Община Балчик ОбЕСУТ г., Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ 02508.7.431, по КК на гр. Балчик, община Балчик, поради установено съществено несъответствие между границите на имота по ПУП и КК и да се обособи уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока,  за задънени улици, по-дълги от 100 м., съгласно изискванията на чл. 81. (1) от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  не приема - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Балчик със „За" - 2. ; „Против" - 1; „Въздържали се" -0;  „ Не гласувал" - 1; ако ми позволите от тук да взема думата

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКато общински съветник, заповядайте.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря, като разглеждам материала, който ни е пратен в неговият увод е записано, че този имот с този индификатор на практика е построена сграда, която противоречи на устройствения план, който е отреден за тротоар и улица. Тази неяснота може да бъде по надолу в графично представените ни материали, защото е представено предложението на възложителя. Нямаме извадка актуална от плана който е актуален към момента, по някакъв начин ми напомни за съжаление този материал за нашата сага с „Прашния паркинг". Затова няма и да подкрепя, защото оставам с впечетление, че постфактум трябва да решим някакъв проблем, като го валидираме с решение на Общинския съвет. Също още нещо имам да добавя във връзка с тази площ, която е общинска за озеленяване и е предвидена да бъде очуждена, ако проверим в ЗУТ ще видите, че там всъщност има множество ограничения по промяна на Устройствения план, включително обществено обсъждане има предвидено за някои от точките и не съм много сигурен, че може да стане по принцип и само с решение на Общински съвет. Не знам, ако може по някакъв начин юриста да потвърди или да отхвърли това опасение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Лафазански, искате ли да чуете юриста, заповядайте :

Г-ца Петя Карагеоргиева - юрист на ОбС:  Благодаря, по принцип  обществено обсъждане под 10 000 жители когато има не е необходимо да бъде направено. В случея не намирам някакви пропуски, тъй като тук се прави промяна на на основание чл. 208, там са минали години според мен, които се предвиждат. Прави се промяна на  цялата границаи затова се прави това допускане.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Да аз ви разбирам, но в самоя увод на документа както е записано е било отредено за паркинг и улица ли беше?  И всъщност не е бил променян Устройствения план преди да започне строителство, защото там в момента има сгради. Това е цитирания имот ПИ 02508.7.431, който е цитиран в докладната и ако погледнете това е индификатора, който показва в KAIS системата, отделно в имота, който трябва сега да бъде очужден има започната ограда, има бариера.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Извинявам се, нищо не очуждаваме знаете за къде става дума, просто в момента улицата няма обръщало и ние искаме да изградим обръщало където е точно този имот. Махаме бариерите, защото там няма къде да обръщат коли. Значи, няма да променяме граници на имот, нито да очиждаваме, да купуваме или да продаваме да беде ясно.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Записано е за изработване на ПУП - ПРЗ.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да това е на улицата, т.е. ще вземем част от озеленяването за да направим обръщало, не влизаме в нито един друг имот, не засягаме нито един имот, само правим едно обръщало за да имат хората къде да си обърнат колите. Този който слезе надолу, почва да се чуди как да обърне, така знам аз и така ви е казал гл.архитект.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против; „Против" - 1; „Въздържали се" - 1;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 756: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-11/ 28.03.23 г., и чл.134, ал. 2, т.6, и становище с вх. № УТ-2002-11-002/ 10.04.2023 г. от Главен Архитект на Община Балчик ОбЕСУТ г., Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ 02508.7.431, по КК на гр. Балчик, община Балчик, поради установено съществено несъответствие между границите на имота по ПУП и КК и да се обособи уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока,  за задънени улици, по-дълги от 100 м., съгласно изискванията на чл. 81. (1) от ЗУТ.

 

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред   Одобряване на ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2117-7/ 26.01.2023 за одобряване  на ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


                                                                 Проект-решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 553, протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30 Юни 2022 г., е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, решение на ОБЕСУТ в т. 21 от протокол № 1/ 26.01.2023 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД. Внесения за одобряване окончателен ПУП - ПП за обекта засяга съответно следните ПИ 02508.507.1, 02508.507.12, 02508.507.17, 02508.507.19, 02508.507.21, 02508.507.28, 02508.507.29, 02508.507.30, 02508.507.36, 02508.507.39, 02508.507.46, 02508.507.102, 02508.507.103, 02508.507.104, 02508.507.245, 02508.507.250, 02508.507.251, 02508.507.253, 02508.523.24, 02508.523.25, 02508.523.33, 02508.523.34, 02508.523.49, 02508.523.50, 02508.523.650, 02508.523.651, 02508.523.652, 02508.524.22, 02508.524.23, 02508.524.24, 02508.524.25, 02508.524.61, 02508.524.65, 02508.524.66, 02508.524.102, 02508.524.202, 02508.524.501, 02508.524.502, 02508.526.3, 02508.526.13, 02508.526.18, 02508.526.19, 02508.526.23, 02508.526.26, 02508.526.27, 02508.526.28, 02508.526.31, 02508.526.32, 02508.526.33, 02508.526.34, 02508.526.41, 02508.526.42, 02508.526.52, 02508.526.53, 02508.526.101, 02508.526.216, 02508.526.220, 02508.526.221, 02508.526.262, 02508.526.264 и 02508.526.265 по кадастрална карта на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и ПИ 69643.4.2, 69643.4.3, 69643.4.5, 69643.6.10, 69643.12.25, 69643.12.39, 69643.12.50 по кадастрална карта на с. Стражица, община Балчик, област Добрич.   На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Одобряване на ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД.

със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0;  „ Не гласувал" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

  Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 757: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 553, протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30 Юни 2022 г., е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, решение на ОБЕСУТ в т. 21 от протокол № 1/ 26.01.2023 г., Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД. Внесения за одобряване окончателен ПУП - ПП за обекта засяга съответно следните ПИ 02508.507.1, 02508.507.12, 02508.507.17, 02508.507.19, 02508.507.21, 02508.507.28, 02508.507.29, 02508.507.30, 02508.507.36, 02508.507.39, 02508.507.46, 02508.507.102, 02508.507.103, 02508.507.104, 02508.507.245, 02508.507.250, 02508.507.251, 02508.507.253, 02508.523.24, 02508.523.25, 02508.523.33, 02508.523.34, 02508.523.49, 02508.523.50, 02508.523.650, 02508.523.651, 02508.523.652, 02508.524.22, 02508.524.23, 02508.524.24, 02508.524.25, 02508.524.61, 02508.524.65, 02508.524.66, 02508.524.102, 02508.524.202, 02508.524.501, 02508.524.502, 02508.526.3, 02508.526.13, 02508.526.18, 02508.526.19, 02508.526.23, 02508.526.26, 02508.526.27, 02508.526.28, 02508.526.31, 02508.526.32, 02508.526.33, 02508.526.34, 02508.526.41, 02508.526.42, 02508.526.52, 02508.526.53, 02508.526.101, 02508.526.216, 02508.526.220, 02508.526.221, 02508.526.262, 02508.526.264 и 02508.526.265 по кадастрална карта на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и ПИ 69643.4.2, 69643.4.3, 69643.4.5, 69643.6.10, 69643.12.25, 69643.12.39, 69643.12.50 по кадастрална карта на с. Стражица, община Балчик, област Добрич.   На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Д. А. Тидов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-1/03.04.2023 г. от Д. А.Тидов от с. Приселци, общ. Аврен, за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Д. А. Тидов е собственик на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 600 м2, съгласно Нотариален акт №195, том ІІІ, дело 957 от 11.11.1999 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 803 м2. Във връзка със заявленията за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 203 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                                          Проект - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/03.04.2023 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Д. А. Тидов по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 803 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 203 м2 (двеста и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 3357/19.09.2008 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  8004.00 лв. (осем хиляди и четири лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разглеждане на заявление от Д. А.Тидов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, със „За" - 4 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 758: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/03.04.2023г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Д. А.Тидов по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 803 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 203 м2 (двеста и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 3357/19.09.2008г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  8004.00 лв. (осем хиляди и четири лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 23-БЧ-003395/21.03.2023 г. от Октай Орхан Селим, за закупуване на незастроено дворно място в гр. Балчик, с площ от 178 м2, представляващо ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик. Във връзка с проявен интерес към имота през 2021 г., е прието решение № 290 от 08.04.2021 г. на ОбС-Балчик за продажба на имота чрез публичен търг, при начална цена за провеждане на търга в размер на 7 280.00 лв. В изпълнение на решението на Общински съвет е проведен публичен търг за продажба на имота, на който не са се явили участници. Във връзка със подаденото заявление и тъй като са изминали седем години от приетото решение, е възложено изготвянето на нова пазарна оценка на имота, която е в размер на 7 860.00 лв. Данъчната оценка на имота е 4 990.20 лв. В тази връзка е необходимо да се отмени решение № 290 от 08.04.2021 г. на Общински съвет - Балчик да се приеме ново за продажба на имота чрез публичен търг.

Във връзка с горното и в изпълнение на Годишната програма за управление и ръзпореждане с имотите общинска собственост в Община Балчик през 2023 г., предлагам да внесете за обсъждане следното:                                                 

                                                       проекто - решение:

           

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 290 от 08.04.2021 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4871/21.12.2020 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, (УПИ ІV, кв.311 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 860.00 лв. (седем хиляди осемстотин и шестдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангеловколеги имате думата по точката, ако няма въпроси моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 759: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 290 от 08.04.2021 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4871/21.12.2020г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, (УПИ ІV, кв.311 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 860.00 лв. (седем хиляди осемстотин и шестдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на гр. Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4407/11.02.2015 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв. 3 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 807 м2 (осемстотин и седем  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 31 110.00 лв. (тридесет и една хиляди сто и десет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 760: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4407/11.02.2015 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв. 3 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 807 м2 (осемстотин и седем  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 31 110.00 лв. (тридесет и една хиляди сто и десет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.143 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

      проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4013/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.143 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 004.00 лв. (петнадесет хиляди и четири лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата, моля ако няма въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 761: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4013/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.143 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 004.00 лв. (петнадесет хиляди и четири лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изтичане на договор №338/26.06.2020 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

 1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад.карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик,  за поставяне на 1бр рекламно - информационен елемент с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.414

по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1бр рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно- информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.

за срок от 3 год. / три години/ чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по.т.1.1- 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10 кв.м, със „За" - 4; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 762: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад.карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик,  за поставяне на 1бр рекламно - информационен елемент с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.414

по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1бр рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1бр. рекламно- информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на  1бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.

за срок от 3 год. / три години/ чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по.т.1.1- 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 1 бр. медицински кабинет с площ 18.5 кв.м и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изтичане на договор №700/14.12.2017г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 1 бр. медицински кабинет с  площ 18.50 кв. м. и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 961.25 лв./ деветстотин шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

         3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 1 бр. медицински кабинет с площ 18.5 кв.м и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години,, със „За" - 4; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  цялата точка;


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 763: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следните общински имоти: 1 бр. медицински кабинет с  площ 18.50 кв. м. и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 961.25 лв./ деветстотин шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

         3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв. м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-БЧ-004016/05.04.2023 г. от „ЗДРАВЕЦ 59" ЕООД, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв.м. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.204 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Владимир Лафазански- председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв. м., със „За" -4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 764: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.204 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от Дневния ред - Изменение и допълнение на Решение №693, Протокол №40/ 26.01.2023г., за добавяне към списъка на свободните пасища и мери за индивидуално ползване на имоти с идентификатори 53120.29.109- 21.719 дка и 53120.29.110- 7.622 дка в землището на с. Оброчище и определяне на годишна наемна пазарна цена на имоти с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

       По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на заседание на Общински съвет гр. Балчик, проведено на 26.01.2023г. е прието Решение №693, Протокол №40, с което е определен списъци на земеделски земи - пасища и мери от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 г. На 07.03.2023г. е постъпило Заявление с вх. №23-БЧ-002863/07.03.2023 год. от Христо Арнаудов за разпределение на пасища и мери в с. Оброчище, които не фигурират в списъка. Предвид гореизложеното, следва в списъка на пасища и мери за индивидуално ползване, раздел I, т.2 от Решение №693 по Протокол №40/26.01.2023г. на Общински съвет - Балчик, да бъдат добавени имоти с идентификатори 53120.29.109- 21.719 дка и 53120.29.110-7.622 дка в землището на с. Оброчище.

На основание чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм, която не е включена в Решение №693, Протокол №40 на общински съвет Балчик. На 02.03.2023г., е изпратено искане с изх. №23-БЧ-002705/02.03.2023г. до независим оценител на земеделски земи за извършване на пазарна оценка. Исканите експертни оценки са получени на 23.03.2023г. и следва да бъдат приети от Общински съвет Балчик. По реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за предоставяне на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на Община Балчик, в законово определения срок в общинска администрация - Балчик са постъпили 8 (осем) броя заявления с вх.№№ 23-БЧ-002629/01.03.2023г., 23-БЧ-002644/01.03.2023г., 23-БЧ-002739/06.03.2023г., 23-БЧ-002863/07.03.2023г., 23-БЧ-002896/09.03.2023г., 23-БЧ-002915/09.03.2023г., 23-БЧ-002935/10.03.2023г. и 23-БЧ-002952/10.03.2023г.

В тази връзка,  моля да бъде прието следното:


Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка чл.37и, ал.3 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет - Балчик реши:

I.                    Изменя и допълва Раздел I, т.2 от Решение №693, Протокол №40/26.01.2023г.,

касаещ землището на с. Оброчище, като в списъка се включат следните имоти: ПИ 53120.29.109- 21.719 дка и ПИ 53120.29.110- 7.622 дка с НТП- пасища и мери за индивидуално ползване от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

II.                 Изменя и допълва Раздел I, т.2 от Решение №693, Протокол №40/26.01.2023г.,

като определя годишна наемна цена, съгласно оценки на лицензиран оценител на земеделски земи, представляващи пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване в общ. Балчик за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2023- 2024г. по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00


393.216


3015.38

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

0

139.90

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

0

1096.84

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

0

163..40

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.180

79.322

1395.05

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.04

130.446

2860.44

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.93

17.595

191.12

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.25

9.785

255.06

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.52

81.325

970.96

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.83

140.743

1450.28

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.23

22.096

340.93

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.81

61.167

826.98

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.94

255.008

2421.89

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.02

32.55

592.64

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

12.572

367.66

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

0

383.22

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

21.991

323.86

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

25.050

427.64

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

7.647

366.40

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

0

437.41

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86

251.389

2984.41

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.13

0

114.78

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.04

0

1005.68

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.46

61.844

560.57

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.82

75.260

904.80

53120

53120.29.109

Оброчище

Пасище,мера

7

21.719

0

176.43

53120

53120.29.110

Оброчище

Пасище,мера

7

7.622

0

60.98

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82

0

337.95

67951

67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

929.75

838.247

9290.98

23769

23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163

16.203

282.69

23769

23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.213

34.02

1166.84

23769

23769.34.3

Дропла

Пасище,мера

9

31.797

22.610

281.83

23769

23769.37.4

Дропла

Пасище,мера

4

56.114

47.952

549.49

23769

23769.39.2

Дропла

Пасище,мера

4

79.059

67.331

773.98

23769

23769.40.2

Дропла

Пасище,мера

4

238.521

222.126

2389.29

23769

23769.63.30

Дропла

Пасище,мера

3

48.269

0

431.32

23769

23769.61.8

Дропла

Пасище,мера

4

6.796

0

59.62

39623

Част от 39623.13.2

Кремена


Пасище,мера

4

179.99


160.798


1797.44

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.300

46.049

1040.93

77390

Част от 77390.24.12

Храброво


Пасище,мера

3

288.00


1052.108


2901.00

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

0

560.52


III.              Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

IV.              Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

V.                В останалата си част Решение №693 по Протокол №40/26.01.2023г. остава

непроменено.

            Приложение: Експертни оценки за землищата: гр. Балчик, с. Соколово, с. Змеево, с. Гурково, с. Тригорци, с. Оброчище, с. Дропла, с. Кремена, с. Храброво и с. Църква.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката,  ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Не гласува"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против; „Против" - 0;„Въздържали се" - 0;„Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 765: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка чл.37и, ал.3 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет - Балчик реши:

I.                    Изменя и допълва Раздел I, т.2 от Решение №693, Протокол №40/26.01.2023г.,

касаещ землището на с. Оброчище, като в списъка се включат следните имоти: ПИ 53120.29.109- 21.719 дка и ПИ 53120.29.110- 7.622 дка с НТП- пасища и мери за индивидуално ползване от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

II.                 Изменя и допълва Раздел I, т.2 от Решение №693, Протокол №40/26.01.2023г.,

като определя годишна наемна цена, съгласно оценки на лицензиран оценител на земеделски земи, представляващи пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване в общ. Балчик за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2023- 2024г. по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/ дка

Площ в допустим слой/ дка

Наемна цена на имота/ лв.

02508

Част от 02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

320.00


393.216


3015.38

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

0

139.90

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

0

1096.84

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

0

163..40

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.180

79.322

1395.05

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.04

130.446

2860.44

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.93

17.595

191.12

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.25

9.785

255.06

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.52

81.325

970.96

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.83

140.743

1450.28

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.23

22.096

340.93

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.81

61.167

826.98

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.94

255.008

2421.89

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.02

32.55

592.64

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

12.572

367.66

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

0

383.22

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

21.991

323.86

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

25.050

427.64

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

7.647

366.40

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

0

437.41

53120

53120.104.38

Оброчище

Пасище,мера

9

338.86

251.389

2984.41

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.13

0

114.78

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.04

0

1005.68

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.46

61.844

560.57

53120

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101.82

75.260

904.80

53120

53120.29.109

Оброчище

Пасище,мера

7

21.719

0

176.43

53120

53120.29.110

Оброчище

Пасище,мера

7

7.622

0

60.98

67951

67951.59.46

Соколово

Пасище,мера

3

37.82

0

337.95

67951

67951.38.217

Соколово

Пасище,мера

3

929.75

838.247

9290.98

23769

23769.48.27

Дропла

Пасище,мера

4

30.163

16.203

282.69

23769

23769.34.2

Дропла

Пасище,мера

3

125.213

34.02

1166.84

23769

23769.34.3

Дропла

Пасище,мера

9

31.797

22.610

281.83

23769

23769.37.4

Дропла

Пасище,мера

4

56.114

47.952

549.49

23769

23769.39.2

Дропла

Пасище,мера

4

79.059

67.331

773.98

23769

23769.40.2

Дропла

Пасище,мера

4

238.521

222.126

2389.29

23769

23769.63.30

Дропла

Пасище,мера

3

48.269

0

431.32

23769

23769.61.8

Дропла

Пасище,мера

4

6.796

0

59.62

39623

Част от 39623.13.2

Кремена


Пасище,мера

4

179.99


160.798


1797.44

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.300

46.049

1040.93

77390

Част от 77390.24.12

Храброво


Пасище,мера

3

288.00


1052.108


2901.00

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

0

560.52


III.              Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

IV.              Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически

действия по реализиране на настоящото решение.

V.                В останалата си част Решение №693 по Протокол №40/26.01.2023г. остава

непроменено.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 год., считано от стопанската 2023/2024г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни земеделски земи- частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаването под наем на тези имоти се извършва от Кмета на Община Балчик, след провеждане на публичен търг. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем. Преди извършването на тези действия в съответствие с разпоредбата на чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик следва да определи началната наемна цена на декар за провеждане на търга с тайно наддаване, както и срока за отдаването под наем. Към настоящият момент, Община Балчик разполага със свободни земеделски земи в следните землища: Балчик, Безводица, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кранево, Ляхово, Оброчище, Преспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Царичино и Църква, описани в Приложение №1. Началната тръжна наемна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд, която предлагам е утвърдената с Решение №500 по Протокол №31/07.04.2022г. от редовно заседание на Общински съвет Балчик, индексирана с индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ за периода от 01.03.2022г. до 31.03.2023г. е 76.50 лв./дка. В тази връзка, моля да бъде прието следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 76.50 лв./дка (седемдесет и шест лева и петдесет стотинки).

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост за 5 /пет/ стопански години считано от 01.10.2023г. до 01.10.2028г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Приложение: 1. Приложение №1

2. Информация от НСИ за индекса на потребителските цени за периода: 01.03.2022г- 31.03.2023г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виг-н Ангелов колеги имате думата по точката, ако няма въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 766: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик:

1. Определя начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 76.50 лв./дка (седемдесет и шест лева и петдесет стотинки).

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост за 5 /пет/ стопански години считано от 01.10.2023г. до 01.10.2028г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани , давам думата на г-жа Сияна Фудулова - председателстващ на ПКЗССД:

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председателстващ на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 18 април  2023 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Н. Г.Милев - за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева от гр.Балчик

2. М. Г. Неделчева - за социално подпомагане в размера на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

3. А. И. Александров - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

4. О. С. Алиева - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

5. Е. С. Исмаил - за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста)лева.

от гр. Балчик

6. А. М. Дончева - за лечение в размер на 350,00 (триста и петдесет)лева

гр.Балчик

7. Ш. Ш. Асан - - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

8. Н. И. Джамбазова - - за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева от с. Бобовец

9. Л. С. Али - - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

10. Б.О. Осман - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева, от гр. Балчик

11. С. Т. Г. -  за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

12.С. К. Мързикова -- за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева

13. Д. Х. Костадинова -- за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр. Балчик

14. И. Е. Расим - - за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева от гр.Балчик

15. М. С. Й. - за лечение, в размер на 1000,00 (хиляда)лева

от с. Оброчище( да се получат от бащата С. Й.Ангелов);


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Ройдев:

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Г-н Председател, моля молбите за еднократни помощи да бъдат гласувани анблок:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Колеги моля да гласуваме с вдигане наръка предложението на г-н Ройдев, молбите да бъдат гласувани анблок:

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля ако няма други преложения, моля  да преминем към  поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 767: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Н. Г. Милев - за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева от гр.Балчик

2. М. Г. Неделчева - за социално подпомагане в размера на 150,00 (сто и петдесет)лева от гр. Балчик

3. А. И. Александров - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

4. О. С. Алиева - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

5. Е. С. Исмаил - за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста)лева. от гр. Балчик

6. А. М. Дончева - за лечение в размер на 350,00 (триста и петдесет)лева, гр.Балчик

7. Ш. Ш. Асан - - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

8. Н.И. Джамбазова - - за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева от с. Бобовец

9. Л. С. Али - - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от гр.Балчик

10. Б. О. Осман - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева, от гр. Балчик

11. С. Т. Г. -  за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

12.С. К. Мързикова -- за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева

13. Д.Х. Костадинова -- за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр. Балчик

14. И. Е.Расим - - за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева от гр.Балчик

15. М. С. Йорданов - за лечение, в размер на 1000,00 (хиляда)лева

от с. Оброчище( да се получат от бащата С. Йо. Ангелов);


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма точка от дневния ред Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По двадесет и осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от председателя на НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, Даниела Димитрова с вх.№ 23-Бч-004552 от 21.04.2023 г., за допълнително финансиране в размер на 31 770 лева във връзка с покана за участие на хор „Добруджанки" в XV Международен фолклорен фестивал в Римини, Италия, за периода от 18 до 21 май 2023 г. предлагам следния проект за:

                                                                                  Р Е Ш Е Н И Е:        

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 31 770 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за участие на хор „Добруджанки" в XV Международен фолклорен фестивал в Римини, Италия за периода от 18 до 21 май 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: ПКОКМД не одобрява Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.., със със „За" - 2 гласа, „Против" - 1, „Въздържали се" - 0  гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на цялото  проект-решение:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 768: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 31 770 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за участие на хор „Добруджанки" в XV Международен фолклорен фестивал в Римини, Италия за периода от 18 до 21 май 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и девета точка от дневния ред - Разни.


По двадесет и девета точка от дневния ред

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по тридесет и първа точка от дневния ред - Разни. Само да напомня, че крайния срок за подаване декларации към КПКОНПИ е 15 май, някой ако има нужда от нашето съдействие на разположение сме с секретаря. Ако нямате въпроси закривам днешното Заседание на Общински съвет.



НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик