• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 585
гр.Балчик, 18.05.2023 година


            На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, чл.3, ал.1 от ЗДвП, чл.47 от Наредбата за обществиния ред на територията на община Балчик, във връзка с Писмо вх.№ 23-Бч-005270/16.05.2023 година от Свилен Рангелов, Управител на «Дронамикс» ЕООД и последвалите допълнителни уточнения, с цел недопускане на инциденти по време на тестови полети с безпилотен товарен самолет от Летище Балчик,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В един от дните от 19.05.2023 година до 28.05.2023 година /без 24.05.2023 година/ за два пъти по 15 минути, /в рамките на 1 час в часовия интервал от 05:00 часа до 11:00 часа/, въвеждам временна забрана за обществено ползване /с изключение на МПС със специален режим на движение/, на участък от път DOB 1149 от кръстовището с ул."Панорамен път" в гр.Балчик - м.Тузлата - граница с община Каварна и обратно.

2. Точен ден и интервал /2 по 15 минути/  на забраната не се фиксира, като за всяко затваряне/отваряне/ за движение на пътния участък заявителят предварително да уведомява РУ на МВР-Балчик.

3. Обходен маршрут за движение: пл."Рибарски" - ул.  "Панорамен път" и обратно.

4. Временната организация на движението във връзка с дейността да се създаде от заявителя в съответствие с "Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".

5. За двата края на забранения за ползване участък от пътя /включително на територията на Община Каварна/, да се осигурят сигналисти, оборудвани с флагчета и средства за свръзка.

6. Заявителят да осигури спазването на обществения ред, поддържа връзка с РУ на МВР-Балчик, както и да изпълни задълженията си, заложени в чл.48 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик /обществено достъпна на интернет страницата на Община Балчик www.balchik.bg.

Лице за връзка от «Дронамикс» ЕООД - Иван Дочев, тел.0897097813

Копия от настоящата заповед да се изпратят на имейл адресите на ОЗ"Сигурност", РУ на МВР-Балчик и заявителя s.davidova@dronamics.com за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик