• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май  2023 година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" град Балчик, ще се проведе тържествено заседание на Oбщински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

1. Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Актуализация на програмата за развитие на туризма за 2023г., приета с решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к „Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на проф. Д-р Ангел Ангелов от гр. Балчик

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

11. Докладна записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на Радка Петрова от с. Оброчище

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

12. Докладна  записка от Владимир Лафазански - председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, за финансово подпомагане за издаване на книгата на от Карина Цветкова от с. Оброчище

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

13. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-БалчикПрикачени файлове: