• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста„Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик"

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е чрез развитие и укрепване на общинския капацитет да продължи реформирането на системата на социалните услуги и да се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. Проектът ще осигури предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа за лицата от най-уязвимите групи и гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, правото им на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата. Провеждането на разяснително-информационните кампании ще спомогне за по-голямата информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората в неравностойно положение.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

В дейностите по проектното предложение ще бъдат включени 2 лица, назначени на длъжност „Сътрудник социални дейности“, управител на Домашен социален патронаж на община Балчик, началник на отдел „Социални и хуманитарни дейности“ в община Балчик, едно лице - социален работник в домашен социален патронаж и 1 служител на доставчика на социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на Община Балчик – „Соник старт“.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Идентифицирани нужди на целевата група по проекта са свързани с:

1. Нужда от обучения подкрепа за проявяване на гъвкавост и индивидуален подход при насочване на нуждаещите от социални услуги на територията на Община Балчик съгласно ЗСУ.

2. Нужда от обучения за подготовка и оформяне на документацията, необходима за ползване на социална услуга, създаване на регистри и други данни съгласно ЗХУ, ППЗХУ, ЗЛП и ППЗЛП;

3. Нужда от предоставяне на информация за добри практики за оказване съдействие на нуждаещите се да ползват социални услуги и намиране решение на техните проблеми съгласно правомощията на общината по ЗСУ в частта с насочването за социални услуги, по ЗХУ и ЗЛП.

Идентифицирани проблеми на целевата група:

1. Неясноти, свързани с изискванията на ЗСУ в частта, относно насочване за ползване на социални услуги, ЗХУ и ЗЛП;

2. Разрешаване на конфликти и противоречия по време на предоставянето на услугите.


Начало на проекта: 20.03.2023 г.

Край на проекта: 20.03.2025 г

 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0082-C01

Обща стойност на проекта: 66 955.99 лв., 

от които 56 912.59 лв. европейско и 10 043.40 лв. национално финансиране.