Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №439/ 19.04.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-18/ 21.03.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XLIV(02508.1.349), кв. 26, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLIV(02508.1.349), кв. 26, по ПУП на в. з. "Изгрев", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов"      

            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването. 


Прикачени файлове: