Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 387/ 11.04.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-3/ 17.01.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ V(39459.502.253) и  УПИ IV(39459.502.413), кв. 26, по ПУП на с.Кранево, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ IV(39459.502.413), кв. 26, по ПУП на с.Кранево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм"           
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: