Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-21/ 27.03.23 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XLIII(02508.8.54) и  УПИ XLIV(02508.8.53), кв. 30, по ПУП на в. з. "Сборно място", община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLIV(02508.8.53), кв. 30, по ПУП на в. з. "Сборно място", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".    
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: