• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 

гр. Балчик, 2023 год.


В деловодството на Община Балчик е постъпила молба с вх. №23-БЧ-004679/26.04.2023г. от СНЦ „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ФЛАТ-АУТ" с ЕИК: 177124766, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Осми приморски полк" №54, ет. 3, офис 14, с която се иска да се разреши провеждането на автомобилно спортно мероприятие на територията на община Балчик, което да се състои на 07.05.2023г. 

Заявителят посочва, че събитието ще е под формата на открита тренировка по автомобилизъм и в него участие ще вземат както лицензирани професионалисти, така и аматьори- ентусиасти. Дисциплината, по която ще се осъществи тренировката, е „рали-спринт", а местоположението, което считат за подходящо - от кръстовището на улица „Приморска" и ул. „Панорамен път" в посока м. „Тузлата" по местен общински път DOB1149/I-9, Балчик-Топола-Каварна/.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 47 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение № 77/29.06. 2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет - Балчик, 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам преминаване през общинските пътища на територията на община Балчик, обл. Добрич, в частност пътна отсечка - от кръстовището на улица „Приморска" и ул. „Панорамен път" в посока м. „Тузлата" по местен общински път DOB1149/I-9, Балчик-Топола-Каварна/ до границата с община Каварна, обл. Добрич, за провеждане на автомобилно спортно мероприятие под формата на открита тренировка по автомобилизъм, дисциплина „Рали-спринт", което ще се състои на 07.05.2023г./неделя/ в часовия диапазон от 09:30 до 19:00 часа.

2. Да се затвори за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, пътната отсечка, посочена в т. 1 от настоящата заповед за посочените дата и часови диапазон.

3. Организаторите на събитието са длъжни да осигурят спазване на обществения ред при провеждане на спортното мероприятие, както и да изпълнят задълженията си, заложени в чл. 48 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик /обществено достъпна на интернет страницата на Община Балчик- www.balchik.bg/.

4. Организаторите на събитието са длъжни при провеждане на спортното мероприятие да спазват Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата и противопожарните изисквания.

5. Организацията на движението преди и по време на спортното мероприятие да бъде извършена от РПУ - Балчик, а организацията по пожарната безопасност от РСПБЗН-гр. Балчик.

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет-страницата на Община Балчик-www.balchik.bg

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на организаторите на спортното събитие СНЦ „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ФЛАТ-АУТ", на Началника на РПУ - Балчик, на Началника на РСПБЗН-гр. Балчик, както и на съответните длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик