• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 27.04.2023 г.Обява за набиране на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0082

„Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик"


Община Балчик, в качеството си на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Балчик", финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0082-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 27.04.2023 г. до 05.05.2023 г. приема документи за подбор на персонал за насочване за ползване на здравно-социални услуги ЗСУ, и със задължения по ЗХУ, и ЗЛП както следва:

Сътрудник, социални дейности - 2 позиции.

Изисквания за заемане на длъжността - минимум завършено средно образование.

Описание на длъжността:

     - прием на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ;

     - проверка за съответствие с нормативните изисквания, изготвяне и сключване на споразумения между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ за предоставяне и ползване на личната помощ;

     - сключване и прекратяване на трудови договори с асистенти извършване на регулярните месечни плащания за  тяхното обезпечаване, в т.ч. изготвяне на ежемесечни искания за плащане по ползватели, придружени с финансови отчети;

     - вписване в общ регистър на ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община;

     - провеждане на разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ ;

     - изготвяне на ежегодни отчети за броя на ползвателите на лична помощ, по възраст, местоживеене, брой ползвани часове и размер на средствата за заплащане на личната помощ;

     - осъществяване на контрол върху предоставянето на личната помощ;

     - поддържане на индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ;

     - организиране и ръководене на дейността по предоставяне на личната помощ;

     - поддържане на актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;

     - поддържане на регистър за жалбите и сигналите по предоставянето на личната помощ;

     - уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент и др.


Кандидатите за обявените позиции следва да са физически и психически здрави,  да притежава психическа нагласа и желание за работа с представители на рискови групи - болни и възрастни самотни хора. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност, ще се счита за предимство.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография във фронт офис  в сградата на общината, от 8:00 ч. до 16:30 ч., в срок до 05.05.2023 г. Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в община Балчик,  или изтеглени от официалната интернет страница на Община Балчик  

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю на 10.05.2023 г. от 13.00 часа в Община Балчик.

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор на 8-часов работен ден, за срок от 21 месеца. Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Балчик, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти".

За допълнителна информация:

Телeфон: 0579 7 3698
GSM: 0895 554028  

Нели Иванова,
Ръководител проектПрикачени файлове: