• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


П Р О Т О К О Л

№ 42

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 23 март 2023 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж  се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема г-жо секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници,уважаеми присъстващи граждани в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 15 точки. Постъпили са  две допълнителни точка:


Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане на Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на две допълнителни точка в Дневния ред. Г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жвчев - общински съветник: Г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги, уважаеми присъстващи, правя предложение понеже знам, че поради уважителни причини отново Сесията  не е последният четвъртък от месеца. Някои едва ли са успели да си планират на 100% присъствието, а други имат ангажименти - аз самия. Желая да присъствам активно в дебатите по точка шест и за да мога да участвам в нейното гласуване и  предлагам точка шест да стане точка едно в Дневния ред.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други предложения има ли, ако не тогава подлагам на гласуване с вдигане на ръка първо да влязат двете допълнителни точки  в Дневния ред, моля който е съгласен двете допълнителни точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Сега предлагам предложението на г-н Жечев, а именно шеста точка да стане точка първа в Дневния ред на гласуване с вдигане на ръка:

„За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 17 точки:

 „За" - 16.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.Д н е в е н  р е д:

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2.. Поставянето на паметник на Добруджанския поет Йордан Кръчмаров в двора на читалището в с. Гурково и даване на  субсидия в размер на 1000 лв.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 31.03.2023 год.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

4. Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Определяне на изпълнител на интегрираната здравно-социална услуга "Грижа в дома" във връзка с одобрен проект на Община Балчик "Грижа в дома в Община Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Приемане на бюджетна прогноза за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр.Балчик във връзка с прилагане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   
по отпадъци на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, Община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.125 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 26 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 22.88 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане на Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на ОбС Балчик     

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик 

16. Предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка от дневния ред - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик..,давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в приетата с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик е необходимо да се промени часовия диапазон и календарните дни извън летния сезон за режимът на платено почасово паркиране, с оглед, че зоните през периода 01.10. до 30.04 са с по голяма посещаемост през почивни и празнични дни. Часовият диапазон да е 8:00 до 20:00 часа с цел използване на възможностите на зоните в близост морски плажове, алея, спортни дейност,  атракциони и други.

            В Раздел IV , чл.14, ал.1 е необходимо да отпадне  правото собствениците да се възползват от възможността да получат стикер за платено локално паркиране на МПС с удостоверение за настоящ адрес,  с цел предотвратяване възможността за злоупотреби.

            В Раздел IV , чл.15 да се дава възможност само на собствениците на недвижими имоти в зоните за платено почасово паркиране, за да се избегнат противоречия с това, че като притежават имот на територията на община Балчик могат да се ползват от правата на раздела.

            В Раздел V , чл.16, чл.4, т.4  заявленията да се подават до изпълнителния директор на дружество „Кибела 2014"ЕАД , което упражнява дейностите по прилагането разпоредбите на Наредбата.

            В Раздел V , чл.16, чл.5, т.3 заявленията да се подават до изпълнителния директор на дружество „Кибела 2014"ЕАД , което упражнява дейностите по прилагането разпоредбите на Наредбата.

            Необходимо е добавяне на нови зони за платено паркиране, това ще се окаже подходящ метод за регулиране на паркирането и непрекъснато използване на всички елементи от пътното платно, в допълнение на това се добавят нови зони в Приложение 1 и Приложение 2 към чл.1, ал.2 и чл.13, ал.1 от Наредбата.

            С въведените зони за платено почасово паркиране и дейността до момента се стигна до заключение, че при тези цени на платено почасово паркиране и дневен абонамент дружеството „Кибела 2014"ЕАД генерира голяма загуба, както се вижда от финансовия анализ. Тава налага повишаване на цената на смс на 2 лв. по този начин дружеството  може да се самоиздържа и да реализира минимална печалба (приложен финансов анализ).

           Целите, които се поставят с предложения проект на Наредба е прецизиране и привеждане досега действащи разпоредби на общинската наредба и постигане на по-висока ефективност в регулиране паркирането и безопасното ползване на елементите на пътното платно в зоните за платено почасово паркиране и постигане на приемлива рентабилност на финансово състояние на дружеството „Кибела 2014"ЕАД.

     За прилагането на новата уредба по отношение на дейностите е необходимо да се направят капиталови разходи в размер на 67 502,00 лева.

           Очакванията, естествено са свързани и с увеличаване на финансовите постъпления за дружеството, с оглед припокриване на реално понасяните разходи за предоставяните услуги, облекчаване на трафика, регулиране паркирането и облекчение на движението в зоните.

           Резултатите, които се очакват от прилагането на предложения проект за изменение на наредба, се свеждат до постигане, обективна и субективна реализация на целите, наложили приемането на същия.

          Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на община Балчик са в съответствие с европейското законодателство - Европейската  харта за местно самоуправление.

     Поради това, предлагам на вниманието Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик

      В съответствие с изискванията на закона проектът на подзаконовия нормативен акт от местно значение, ведно с мотивите за приемането му е подложен на обществено обсъждане и сведен до знанието на Агенция за хората с увреждания за вземане на участие и изразяване на становище по нормите, касаещи правата на хората с увреждания.

           В приложение към настоящото, представям обявлението по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове от 17.02.2023 г. в което са посочени мотивите,   целите, които се поставят с приемане на наредбата, финансовите средства, необходими за прилагането й, очакваните резултати от нейното действие, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и  самият проект на нормативния акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

След проведено обществено обсъждане и консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА, при спазване на ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма и съгласно чл. 77, чл. 79 АПК и на основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2  и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик:


РЕШИ:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

2.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на община Балчик.

Приложение:

1. Обявление с мотиви, налагащи приемането на наредбата - публикувано на 17.02.2023 г.;

2. Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА с обосновка;

3. Писмо до изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания наш изх. №23-БЧ-002195/17.02.2023г., Писмо от изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания с вх. №23-БЧ-002195_001/07.03.2023г.;

4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ се въздържа по  - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик, със „За" - 0 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 5; и го оставя за обсъждане на Заседание на ОбС на 23.03.2023г. след като в Обща комисия уточнихме и дадем предложенията които съвместно решихме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, г-н Атанасов  заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, аз обаче искам да направя следното предложение - да започнем от това да дадем думата на гражданите, защото това ще даде една насока на дебата, в който дебат ние ще излезем с някакво решение.Защото сега ако започнем да правим предложения - то има такива и има присъстващи граждани от Община Балчик, които ще дадат техните становища и ще се получи тук една говорилня. Затова предлагам да направим един план за разговор по тази точка, която касае наистина интересите на жителите на Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  г-н Господинов  заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Само една реплика за това предложение - аз мисля, че Комисията която сформирахме вчера взе и отчете някои от желанията на гражданите така, че първо нека чуем Комисията какво предлага и тогава да минем към дебат.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, значи трябва да го подложа на гласуване според Правилника, а добре оттегляте си го г-н Атанасов, г-н Началников ако няма други колеги които да се изказват, заповядайте:

Г-н Галин Началников - общински съветник: Колеги само ще направя едно пояснение понеже са осем Предложенията на Общата комисия от вчера, ще ги зачитам едно по едно - сядам и дебатираме, гласуваме  и преминаваме на второто, понеже са много и да не се бърка кое как беше. Първото предложение на Общата Комисия е :


1, Да влязат в обхвата на зоната за платено паркиране улиците:  "Черно море" от № 1 до № 10 и пресечката между ул."Черно море и ул."Приморска"

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми г-н Председател, по процедура.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Против съм предложението на г-н Началников, защото противоричи на Правилника на Общинския съвет. Трябва да се предложат всички Предложения, след което ако има и други, това не значи, че са единствените Предложения. Може  да има и други Предложения и след това защото може да има взаимно изключващи се предложения така, че нека да спазваме Правилника.

Г-н Галин Началников - общински съветник: Добре, благодаря ви, така че всички ще ги четем, второто Предложение е:

2. Паркингите на пл."Рибарски и пл."Капитан Радков" да станат целогодишни и денонощни с цена за първи час - 2 лв., а всеки слеващ час -1 лв., цена за 24ч.- 10,00лв.

3. Предложения за цени на годишен абонамент по местоживене за 1 автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв. Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могатда ползват  и паркинга на пл."Рибарски"

4. От обхвата на "Зона за платено париране" да отпадне паркинг на МБАЛ Балчик

5. Чл.15. Собственици на недвижими имоти в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14. представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.

6. Тарифата за дневен абонамент да остане 10,00 лв.

7. Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч.,

 Почасова тарифата:

 от 01 септември до 30 юни - 1,20лв.

от 01 юли до 31 август - 2,00лв.

8.  За алея "Ехо" от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша" да остане в "Зона за платено париране", а останалата част да отпадне.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви г-н Началников, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Г-н Председател, молбата ми е тези Предложенията ако има  възможност да стигнат до всички съветници на хартия, понеже докато стигна до седмото Предложение аз забравих първото.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви сега ще разпечатаме за всички.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:Аз докато чакам да ги размножим,  мога ли по процедура, аз г-н Атанасов по процедура мога да вземам думата и да правя изказване.По процедура, тъй като разбрах, че това са Предложения на Общата комисия и гледам, че са осем. До колкото знам вчера са присъствали 8-9 човека и всеки има по едно Предложение, аз за съжаление не можах да присъствам,но имам Предложение което ще го направя. Може всеки, който е направил тези Предложения, да се мотивира и ще е много добре. Защото аз мисля, че така ще протече дебата. Всеки знае кой кое е направил и просто да стане и да се мотивира.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви, да кажат колегите те знаят кой какво е предложил 

Г-н Димитър Николов - общински съветник: Аз имам друго предложение, тъй като точките са осем в момента, да започнем да зачитаме една по една всяка и съответно с тези точки да дебатираме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Добре, да изчакаме секретарката да донесе Предложенията за всички, ще ми трябват 2 минути ще направим следното, както са предложени от Общата комисия първата точка ще стане колегата ако иска, има желание да обясни защо го епредложил, какви са мотивите му и така ще започне дебата по всяка точка. След това ще дадем думата на гражданите и предложенията ще ги гласуваме по реда на постъпването им и тези предложения, които Общата комисия, на част от нея защото нямаще нужният кворум.

Г-н Димитър Николов - общински съветник: Аз имам предложение, тъй като до момента докато пристигнат копията, ако можем да изслушаме гражданите за да видим някои точки дали се препокриват и съответно дали има нови точки, които да се разгледат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Добре, ще го подложа на гласуване защото по Правилника трябва първо Общинските съветници да се изслушат, колеги който е съгласен да се дадем думата на гражданите сега преди да започнат нашите дебати, моля да гласува с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Предложението е прието.

Благодаря ви колеги, с видимо мнозинство, давам думата по реда на постъпилите г-н Мартин Кръстев:

Г-н Мартин Кръстев - представител на гражданите: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, може би повечето са запознати, че във връзка с  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, аз внесох искане с четири точки. Това искане е подкрепено с подписка, която беше подкрепена от над 800 граждани, мога да изброя следните искания, но преди това да вметна, че видях Доклада на Община Балчик с обосновка за следните предложения. Те са отхвърлени и искам да попитам- колко подписа трябва да съберем, за да се чуе мнението на гражданите от Община Балчик. И сега по същество, точките които съм предложил и които са подкрепени от над 800 граждани, като вмъкна, че това не само граждани на Община Балчик , като мнозинството е от граждани на града, но също така и туристи които са участвали в подписката. Повечето предполагам сте видели към онлайн петицията, която инициирахме в интернет пространството, тъй като не всеки имаше възможност да се подпише на хартия, бяха оствени и много коментари. Голяма част са на туристи които посещават редовно града и заявяват, че ако се вдигне цената просто ще спрат да посещават града. Именно затова инициирахме тази подписка, защото  ие сме притеснени за бъдещето на град Балчик. Сега по предложенията, първото Предложение: Цената на почасово платено паркиране за 1 час да остане 1 лв. с ДДС. Относно планираната тарифа от 2.00 лева сДДС, от Общинската администрация

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Може  ли само по стегнато, колегите са ги чели - самите Предложения.

Г-н Мартин Кръстев - представител на гражданите: Да, второто Предложение за Режимът на платено почасово паркиране да бъде валиден за всички календарни дни само през периода от 01.05 до 30.09. - само ннакратко да вмъкна защо съм го направил, защото през зимния период няма да има толкова големи приходи за да се издържа самото Дружество и освен това, както е планирано по време на празници Коледа и Нова година да се плаща, знаете че има практика в Областните градове - безплатно, това е жест към гражданите и предполагам, че ще стане голямо объркване - представяте ли си на някой да му вдигнат колата и да му сложат скоба на Нова година. Следващото Предложение - От зоните за платено паркиране на територията на гр.Балчик да отпаднат алея „ЕХО" и паркинг „МБАЛ" - това са 84 места, ние гражданите на Балчик смятаме, че там няма място за платен паркинг. Относно алея „Ехо" - Ние смятаме, че това е алея за разходка -  за пешеходна разходка и смятаме, че трябва да се запази екоравновесието на града и да се даде възможност на децата да играят спокойно, тъй като в града - в долната част на Балчик няма друго такова място, където децата спокойно да могат да карат колелета, да игрят. Освен това там се разхождат и много туристи.Четвъртото Предложение- Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Зона за платено паркиране" да отпадне за гражданите на община Балчик. Вместо това те да имат право на безплатен стикер или абонамент. В обосновката си Община Балчик го е отхвърлила, казва че това е дискриминация - гражданите на община Балчик да имат право на безплатен абонамент. Аз не мисля така, защото ние плащаме данъците си в Община Балчик. Освен това с този абонамент от 30.00 лева се дава право на граждани, които имат постоянен адрес с определен... ограничение на мястото където паркират т.е. те не могат да ползват целия град и гражданите, които живеят в горната част на града за да се разхождат и трябва да плащат по 2.00 лева дори и в зимния период. Това са Предложенията и искам само ако ми дадете думата и за финансовия анализ да вмъкна нещо, понеже го прегледах. Много интересно нещо забелязох, назначеният персонал в финансовия анализ е от 11 човека планирания. А разходите за възнаграждения и осигуровки  са за 12 души - цитирам „около 12" и се получават 200.000 лева,  според финансовия анализ. Като не е вмъкнато какви ше бъдат заплатите на тези работници. А по мои скромни изчисления 200.000 лева  това се получава 1400.00 лева, ако работи целогодишно брутна заплата, което според мен е доста стабилна заплата. Даже се замислям дали и аз да не кандидатствам в това Дружество. След това на вниманието на общинските съветници, как е формирана стойността за разходи за издръжка на дейностите - 215.000 лева заел.енергия и т.н. какво включват разходите за външни услуги и последно искам да кажа - Според мен и според много от гражданите на град Балчик, това Дружество няма да излезе на печалба, тъй като планираните печалба ако се вдигне цената за 2.00 лева ще бъде около 3500 да кажем лева. Само, че може би са забравили, че имат да връщат безлихвен заем от 100.000 лева  с решение на Общински съвет миналата година, трябва да се върне до края на 2023г. т.е загубата на това Дружество е сигурна  и питам последно: Ако Дружеството излезе отново на загуба, ще се събираме ли догодина да обсъждаме 3.00лева. 5.00 лева или дори 6.00 лева за Зоната за платено паркиране. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, следващия гражданин който

е подал заявление - Павлин Павлов, ще искате ли думата, добре щом не желаете. Други граждани заповядайте г-жа Костова:

Г-жа Антония Костова - вносител на подписка алея „Ехо": Добър ден уважаеми съграждани, г-н Кмете, уважаеми общински съветници, моята подписка - казвам се Антония Костова - беше инициирана единствено и само във връзка с алея „Ехо" да не влиза в „Зоната за платено паркиране". Ако сте запознати моето предложение, а запознати сте - Мартин изтъкна някои факти, защо не искаме да бъде включена в „Зоната за платено паркиране" и аз ще изтъкна още такива аргументи и те са следните: Алеята ако е тясна и при една паркирана кола, не могат да се разминат други две, ще става задръстване. Алеята се ползва дълги години за разходка на граждани, пенсионери любуващи се на гледката, домашни любимци.Откакто има детска площадка има множество деца от различни възрасти, които се радват на новата детска площадка, карат ролери и колела по алеята целогодишно. За гостите на Хотел „Балчик" - те няма да искат да плащат синя зона и няма да резервират в хотела, тъй като нощувката е 35.00лева, а се планира синята зона да е 20.00 лева. Ако алеята влезе в синя зона проваляме  сезона на семеен хотел „Балчик" - това е ясно. Наказваме децата - да няма къде да играят през ваканцията и майките им да плащат пари за паркинг някъде пред някой детски кът в Каварна, Добрич  или Варна. Което е практика, виждаме се там вместо тук. Оставаме без достъп или с отчайващо труден такъв към пл."21 септември" или ул. "Д-р Добрев"и хората живеещи там. Проваляме спокойствието  от разходката на пенсионери работили за този град с години. Струпването на коли по алея „Ехо" ще доведе до ежедневни разпри с хората, които искат да преминат и трябва да се връщат напред и назад за да отстъпят на колата, която минава тъй като движението ще се извършва в една лента. И един последен аргумент -при наличие на синя зона, връщаме един проблем , който бях забравила от години , а аз съм тук 20 години в семеен хотел „Балчик" , а именно е този проблем събирането на групи младвежи, които правят гонки, слушат силна музика и употебяват забранени вещества. При свободен достъп до алеята след 23:00 ч.щезапочнат отново сбирките и аз отново ще съм дежурна на телефон 112. Този проблем го бяхме забравили откак достъпа с коли по алея „Ехо" е недостъпен за граждани. Благодаря ви.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Извинявайте само един въпрос ще може ли, не можах да разбера вие сте против да става платена зона и искате да остане свободна.

Г-жа Антония Костова - вносител на подписка алея „Ехо": Против да става платена зона да, и да остане свободна зона.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: А не считате ли, че като остане свободна зона и всичко друго е платена зона - всички ще дойдат тук на алеята и това, което говорихте няма да могат да се случват разходки и т.н. Според мен резонното ви предложение ако искате това да се случи е да я направим пешеходна зона и да я затворим тотално и тогава няма да имате и ще кажете хотел „Балчик" няма  да има достъп.

Г-жа Антония Костова - вносител на подписка алея „Ехо": В момента е с достъп за хора и гражадани, които живеят на тази улица и за гостите на хотел „Балчик", това, че има хора които го нарушават....

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: То и сега има коли...за мен резонното предложение е ако искате това да се случи е да се затвори въобще. За да изпълнява функцията, която казвате. Защото в противен случай, ако не я направим „Зона за платено паркиране" и остане с свободен достъп ще стане още по голяма..всичко друго платена зона ..съгласна ли сте

Г-жа Антония Костова - вносител на подписка алея „Ехо": Така, както е в момента е удобна за всички майки, за мен като хотелиер, за мен като майка и за нашите съседи, които са се подписали в моята подписка.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз пак да дойда на тези Предложения, ако се приемат така както вчера се разгледаха на Общата комисия, една голяма част от доводите на нашия млад съгражданин отпадат. Същото е и с Предложението за алея „Ехо"  знаете, че взехме решение - не взехме решение. А Предложение влиза - платената част да бъде само до бившата ул."Витоша" сега се казва ул. "Димитър Желев", т.е. в началото на алеята. А останалата алея по предложение свободна, тъй като има забранителен знак там въобще не би трябвало да се паркира. Това е едното - алея  „Ехо" си остава като алея свободна. По нашето предложение от вчера става само от частта до  ул. „Витоша" където наистина ставаме свидетели, че много автобуси, микробуси и други всякакви винаги си спират там, защото се разхождат хората. Това е едното, второто хубаво подписката я чухме на нашият млад съгражданин, много е така пресилено да говорите от имено на „ние гражданите на Балчик" -  всички сме граждани на Балчик. Аз сега съм общински съветник, следващото няма да бъда, защото не искам да съм общински съветник. Другото, което ще ви кажа - всички например по Предложенията вчера, които постъпиха върнахме цената, коригирахме я - не е вече 2.00 лева, тя остава 2.00 лева само в Топ сезона. Когато наистина транспортния хаос е тотален и ще кажа нещо повече - Мотивите на г-н Кмета да повишим цените бяха, че предприятието ще доведе до загуба, да най вероятно това е така. Ако искахме да имаме печаливша платена зона, трябваше да си интегрираме и „Двореца" - това е моят упрек към това, което се случи. Вече при така направената ситуация, гледаме да минимализираме щетите, а те как могат да се минимализират - наистина компромиса, който е предложен има резон в него. Да остане платена зона в извън сезона само събота и неделя, ккогато идват много гости, през останолото време да не тормозим  гражданите - нашите съграждани, които идват по административни услуги, по всякакви поводи идват долу до морето. Така, че зоната остава само там - остава само впочивните дни и в празниците. Във Варна постоянно е -  нали дадохте пример с другите, в Созопол, в Несебър постоянно - там няма изключение за платена зона. Следващото - обосновано е да бъде 2.00 лева, за да можем да бъдем както казвах да минимализираме загубите с колегите като го обсъждахме, въведохме тези 2.00 лева само за топ сезона. Юли и август нашият град е винаги задръстен и е почти непроходим в дадени моменти. Още нещо искам да кажа -  да „Зоната за платено паркиране" е като всеки друг данък, необходимо зло, защото няма данък който хората да искат. Ако направим една петиция „Искате ли да свалим данъците" - сигурно ще събере и повече подписи да няма данъци нали. Но така или иначе, трябва да се тръгне от някъде и няма вече морска Община, която да няма „Зоната за платено паркиране".В тази връзка искам да кажа нали и тези вълнения които са най засегнати, в момента от въвеждане на „Зоната за платено паркиране", ще останат тези улици и давам веднага пример с ул."Явор" където аз съм израснал. Ул."Явор" понеже не влиза в „Зоната за платено паркиране" тези хора ще са най засегнати, ще дойдат всичките работещи хора от Добрич от всички съседни градове идват тук да работят и ще си оставят колите именно там. И аз миналата година го видях бидейки в хотел „Хелиос", когато се въведе „Зоната за платено паркиране" - всичкият персонал дойде и си спря колите в този район. Тези хора ще продължат, а нали искахме някаква дисциплина да въведем за да не задръстваме така града си. Разберете ме  „Зоната за платено паркиране" е  да го кажем необходимо зло, без което не можем да минем. Нейното съществуване към този момент с извършената грешка трябва да видим как да минимализираме щетите от допуснатата ситуация. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви, г-н Господинов,  г-н Симеонов заповядайте:

Г-н Симеон Симеонов - общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги, аз още миналата година, когато гласувахме „Зоната за платено паркиране" бях против тъй като има две улици, които - това са ул. „Ив. Вазов" и ул. „Любен Каравелов", улиците които са от болницата надолу към Пощата и улицата от Пощата към болницата. Които улици там основно се ползват от живущи и хора, които отиват до Община, кадастър до полиция, до Поща и т.н. Това са основно приходи, които Общината взема от жителите на Община Балчик. В края на изказването ще направя едно Предложение във връзка с тези улици, също бях против затова, че тази Наредба беше приета да бъде целогодишно. Виждам, че от Комисията има някакви Предложения - не съм бил на тази комисия, в болнични съм и ще ги обсъдим по нататък, но сега отново съм против „Зоната за платено паркиране", тъй като се повишава цената от 1лв./ч. на 2лв./ч., дано се приеме - виждам, че 1.20лв./ч. има Предложение. Също съм против паркинга на МБАЛ и алея ‚Ехо", за паркинга на болницата чух мотиви, че всяка една болница паркинга бил платен, ами нашата болница е Общинска, след като е Общинска дайте да я направим безплатна и да си остане за нашите граждани -  не е Окръжна, не е Университетска болница. Така, че се надявам на  благоразумието на всички общински съветници да го приемат( новите Предложения от Обща комисия) и относно алея „Ехо" всички я ползваме за разходки, за спокойната игра на нашите деца, които ползват детската площадка. Но в крайна сметка всички общински съветници знаят и аз вече,  като общински съветник първи мандат знам, че когато едно Предложение се внесе и не се приеме ще последва второ, трето и т.н. докато бъде прието. Справка паркинга „прашния" паркинг -  така му казват, така че се надявам поне до края,  дано днес не се приеме  това Предложение, а  ако се да бъде с тези се надявам поне докрая на този мандат на Общинският съвет да не бъде прието това Предложение. И сега моето Предложение тези улици „Любен Каравелов" и „Ив. Вазов" да отпаднат от "Зона за платено паркиране" целогодишно. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Симеонов, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник: Колеги, както се казва „Това, което сами си го направим, никой не може да ни го направим", защото самия зародиш на създаване на „Зоната за платено паркиране" - участвал съм в всички дебати и съм твърдял и продължавам да твърдя, че е обречена в чисто финансовото си измерение. Зоната за платено паркиране"  и платеното паркиране е обречено да трупа загуби, твърдя го и продължавам да го твърдя -  времето ще го покаже. На създаването на Зоната съм бил против и не съм подкрепял да има „Зоната за платено паркиране" в града, но така или иначе тя вече е факт, това което може да се направи е поне да успеем да прецезираме малко зоните на обхват, начините на плащане за да успеем по някакъв начин да я съобразим с желанията на нас жителите  и гостите на града. Вероятно ще се наложи да протече една година и проследим финансовия резултат, който вероятно ще е с предизвестен.Отново да се върнем на това, което предлагах и споделях да намери дебат е че „Зоната за платено паркиране" трябва и е редно и щеше икономически по обосновано да се включи в задълженията на   Общинското предприятие БКС, което разполага с всички необходими кадри за да я стопанисва и експлоатѝра с по добри финансови резултати. Моите уважения към г-н Йорданов, към неговият професионализъм аз съм убеден,  че той ще направи всичко възможно „Зоната за платено паркиране" да не е на загуба, но нямам отговор на въпросите - отговор на това какво шест щатни бройки работници ще работят зимата за да получават заплати, при положение, чеима вероятност  „Зоната за платено паркиране"  да работи само събота и неделя или въобще да не работи събота. Нали щат като един счетоводител, един касиер за „Зоната за платено паркиране" която ще реализира 300-350.000 лв. оборот, а не 500.000лв. вероятно. И пак казвам не мога да предвидя, времето ще покаже, също ми се струва доста раздут. В самото начало, когато се заговорихме за „Зона за платено паркиране" идеята беше, че в „Зоната за платено паркиране" освен автомобил със скоби и СМС съобщение за регистриране че е в „Зоната за платено паркиране", нямаше да има хора, които да късат билетчета и които да стоят по бариерите и т.н. Аз все още не мога да разбера защо са монтирани бариери на паркингите, „Зоните за платено паркиране" трябва по принцип да са свободни - влизаш, пускаш си СМС и си заминаваш. Сигурно има аргументи вероятно ще има кой да отговори или Кмета или хората от администрацията. Финансовият резултат ми се струва, че очакванията са доста завишени и наистина официалните празници мисля, че не са дни в които трябва да има платено паркиране особено гостите на Общината, ще взема участие в тези направени предложения от гражданите и колегите общински съветници с ясното съзнание, че  „Зоната за платено паркиране" спечалба няма да мине. Благодаря ви.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Жечев, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник:Благодаря ви г-н Председател, искам и аз да взема думата по така внесените Педложения от наши колеги общински съветници и от граждани. Ще започна систематично, искам да взема отношение по по отношение на  обхвата на „Зоната за платено паркиране", за мен това не е синя зона, а това е платена зона на територията на Община Балчик. Помните още в зародиш колеги, когато дебатирахме кои зони да влязат - на първо мясно беше ул."Приморска" по обясними причини заради големия пътен трафик заради летния сезон. Последствие се добавиха и паркингите, които са видимо удачни за тази цел, те са си  общинска собственост. Но оттам насетне се започна за мен внасяне на улици от страна на Общинска администрация необяснимо защо! Колегата Симеонов ги спомена тези улици,които са от болниицата надолу до центъра и  аз също не считам, че те трябва да влизат в платена зона защо -  освен,че живеят там хора и видимо прави впечатление, че улиците са еднопосочни. Не може в еднопосочна лента, когато едното платно е заето от автомобили на живущи, ние да въвеждаме тази „Зона за платено паркиране", няма как да стане - просто самата инфраструктура не предразполага. Така, че аз  също подкрепям тези две  улици да отпаднат от „Зоната за платено паркиране". Но задавам един резонен към Общинска администрация - Още в зародиш аз попитах „ Защо на алея „Дамба" е разрешено   паркирането, а не разрешено примерно на въпросните улици, които коментирах, срещу заплащане?" И сега всички виждаме, че летният период от границите на „Тихия кът" посока хотел „Реджина Мария" паркират много автомобили - тези автомобили не заплащат нищо на Община Балчик, а те нарушават инфраструктурата. Оварям скоба - това е алея „Дамба", това е алея,  където вървят и единствено и само живи същестава. Защо трябва да има автомобили, които да паркират, да съгласен съм, че тези обекти трябва да бъдат с  достъп за зареждане на техните услуги, тогава коментирайте часовия график отколко до колко трябва да е и да не пречат на туристите. До ден днешен никой не споменава за тази зона, ако изчислите колко автомобила са лятото - мисля, че едни сериозни финансови приходи биха дошли в Общинското предприятие „Кибела". Това е по отношение на тази точка. Искам да взема също отношение по паркингите на пл."Рибарски" и пл. „Капитан Георги  Радков" - да тези паркинги от години са изградени за такава цел, има резон тези паркинги -  тъй като Общината влага някакви финансови средства за тяхното поддържане, те да се изплащат във вид под формата на платено паркиране. Моето Предложение тук е г-н Председател и колеги да бъде 1лв./ч.  значи тази разбивка в активен, неактивен тук трудно и хотелиерите като е дадена точно обосновка от кога почва активния и кога свършва активния.  Плаващ е сезона, според много и метеорологични фактори и затова да няма това разделение „активен-неактивен" моето лично Предложение е, предполагам, че ще бъде подложено на гласуване -е да бъде 1лв./ч. по въпросните два паркинга.по отношение на картите - абонаментните карти за собственици на имоти, които са в обхвата на платеното паркиране, съгласен съм с тези цени, за първия, за втория автомобил. Също не съм съгласен и си спомняте предният път на Сесията, когато гласувахме да отпуснем финансова помощ на „Кибела" - Общинското предприятие, а бях против болницата и виждам, че влиза като предложение. Не считам че трябва да си наказваме собствените граждани и ние самите, тъй като паркинга - местото не е пригодено за паркинг. Давате примери, че в окръжни градове е платен - там инфраструктурата е различна от нашата, така че радвам се , че тази точка също влиза като Предложение да отпадне. По отношение на алея „Ехо" - споделям мнението на гражданката,която преди малко си  изказа становището, да това е алея, пешеходна алея и не считам, че трябва да има автомобили в каквато и да е форма. Има пътен знак - да трябва да има достъп до Общинска администрация, до сградата имам предвид и до хотела, като инфраструктура. Не считам, че трябва да има автомобили и платено паркиране,  но в същото време подкрепям решението на Общата комисия което са съгласували снощи, от кръстовището на Ехото-то до пресечката, тази зона там е широко. Едното платно също може да бъде очертано за платено паркиране, това предложение за платено паркиране ще го подкрепя. Там спират автобуси, микробуси които по никакъв начин в последствие няма да пречат в разходката на граждани, деца и стопанисването на въпросните обекти. По отношение на тези тарифи - дневен абонамент - 10.00 лв. тук не става ясно. Не знам кой колега го е направил това предложение снощи и ще го помоля да стане и да даде малко повече яснота. Какво значи дневно 10.00лв., вечерно -невечерно...Колеги всички пътуваме в страната, цитирате областни градове - в повечето да не казвам в почти всички градове платеното паркиране събота до 14:00 ч.  и оттам нататък е свободно включително неделя. Пътувам много, не се спирам. Уикенда се прибрах от един град, да не му правя реклама, абсолютно по 1лв./ч. Искам също така да взема отношение по изградената, видимо и аз мен инфраструктура на въпросните два паркинга. Колеги предполагам, че тези колеги които имат по голям стаж като общински съветници, много добре знаят, че с  общинската собственост се  разпорежда само и единствено Общински съвет, г-н Председател. Аз не си спомням да е влизало точка ние да- първо: Да разглеждаме финансово предложение , оферти за изграждане на такива съоръжения, бариерни системи. Кой ги доставя, на каква сума. Ние гласувахме 100.000лв. да отпуснем един безлихвен заем - бях съгласен, независимо че не става ясно за какво е този  заем. Там пише само технически средства. Какви са, що са вече ги виждаме, на каква сума са, каква е идеята разбирате ли. Сложихме за пореден път каруцата пред коня. Даже искам да ви кажа, коня бяга да достигне каруцата. Това правим в момента, и много такива догадки в има  момента в нас като съветници и гражданите също се допитват, питат нас и вдигаме рамене и изпадаме в супер неловка ситуация, всеки ден да обясняваме в скоби, в кавички като ученички.. и ние не  знаем какво се случва. Знаем и виждаме това, което е изградено. Защо, откога ще влиза, как ще влиза, как ще работи, кой ще работи и кой ще го стопанисва супер много неизвестни. И в крайна сметка задавам въпроса: Ние какво правим днес тук? Ние какво правим като съветници, ние нямаме информация, никаква нито по техническите съоръжения, нито по финансовото предложение на това дружество, може би трябваше да се съберем в отделна точка , само ние за да ги обсъдим, Всеки ден ми задават въпроси, предполагам . че и на колегите също им задават въпроси, извинявайте попадаме наистина неловка ситуация - ще спра до тук и предполагам, че ще излязат и други въпроси по които ще взема думата и предполагам,  че  написахте моето Предложение което да подложите на гласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Това което записах е паркингите 1лв./ч., само да уточним само за паркингите или за останалата част от зоната.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: За паркингите. Сега 1.20 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Атанасов само да уточня, 1.20 лв/ч. е предложението на комисията за останалата част, не за паркингите

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Аз тогава правя Предложение - за паркингите 1лв./ч, аз колеги не правя разделение паркинга от ул. "Приморска" -- всичко е инфраструктура на град Балчик, говорим за град Балчик, не за Общината. Тъй като, не можете да сложите една разделителна линия паркинга от улицата- то е едно и също.  За да отидеш до паркинга минаваш по въпросната улица. Аз имам други въпроси по отношение на подходите към тези паркинги, но гледаме какво ще се случи, но предполагам какво ще стане, като дойдат активният сезон  така наречен и с многото автомобили, дано Полицията да е въоръжена много с нерви и има много хора с железни нерви да устоят на възмутени граждани и туристи. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Исках само едно уточнение за г-н Атанасов, нали това говорихме, че паркингите, тези  които са автоматизирани  ще бъде на влизане първият час 2лв/ч и после по 1лв./ч.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Кой го изчислява?

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Машина, както навсякъде

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Така, г-н Димитров заповядайте:

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Уважаеми колеги, повечето за съжаление, които взехте думата вчера не присъстваха на комисията сигурно сте били много ангажирани,  с уважение към  вас го казвам, относно репликата на г-н Атанасов -мое е предложението за 10.00лв. за 24ч. упоменато е за паркингите и просто допусната е печатна грешка -платената зона, за паркингите 24ч.- 10.00лв. кое е неясно. Същото е и за „Приморска" и другите улици.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Бихте ли ми обяснили дневен абонамент как се изчислява, кой го изчислява - машина , кой?

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Машина с СМС, софтуер с тези автомати,които се слагат. И относно паркингите мисля, че е начин , този за  паркингите, тези  които са автоматизирани  ще бъде на влизане първият час 2лв/ч и после по 1лв./ч.Който предпочита по дълго да стои, ще му излиза по евтино.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Други колеги,  преди да започнем точка по точка предложенията, г-н Ангелов заповядайте:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи граждани, ще се опитам да изкоментирам абсолютно всички Предложения и да дам някакви пояснения. Защо примерно някъде съм съгласен или някъде не съм съгласен. Все пак вносител на тези предложения за промяна на Наредбата  съм аз като Кмет на Община Балчик. Ще започна отзад напред, понеже ми е по лесно - Бариерите, че общинските съветници не са знаели. Общинските съветници са делегирали правата 100% на Общинската фирма „Кибела 2014" да управлява „Зоната за платено паркиране" , а тъй като това е Дружество с 100% Общинско участие, всички разходи са съгласно Закона за обществените поръчки т.е. дали Общината или Дружеството поръчва - те са прозрачни и всеки един може да разбере по каква процедура са изхарчени пари. Бариерите - бариерите защо са сложени на двата паркинга, защото ще има и на пл."Рибарски",   първи проблем -  имаме много чуждестранни туристи, които не могат да си заплащат с СМС, чисто и просто след като са към чужд оператор т.е.  не са към български оператор - нямаме услуга.  Чуждия оператор дали ще е от Румъния, Русия или Украйна да ни превежда пари, те не могат да ни плащат с СМС този, който няма български номер с  българска SIM карта. И за да могат да си плащат, най лесно е да си плащат на апарат за плащане, дали ще бъде с кредитна карта или в брой, но това означава, че наистина  ние трябва да имаме огромен персонал,който да проверява всеки един автомобил вече дали е платил или не е платил. Докато на двата паркинга всичко ще бъде автоматично, така както всички виждате е и подземният паркинг на Общината. Така започвам - хотел „Балчик" , така и не мога да разбера какво иска хотел „Балчик" .В момента има достъп до хотела, разберете ако алея „Ехо" излезе извън „Зоната за платено паркиране" - там не децата ни няма да играят - няма да има място те да се разминат хора, всички ще започнат да паркират на тази улица. Или ще я забраним тотално за което аз съм съгласен, правим я абсолютно пешеходна без никакъв достъп и да питам тогава какво ще прави хотел „Балчик". Нали, защото имаме детска площадка имаме всичко. Или я разчертаваме по такъв начин, защото никъде не коментираме, че всъщност „Зоната за платено паркиране" е определяне на точно определени паркоместа. И който е спрял извън паркомясто, живот и здраве ще има паяк, който ще се опита да въведе някакъв ред и дисциплина. Т.е. ние няма да разчертаем места и никога не сме искали около детската площадка и близо до площада. Всяко едно паркомясто в платената зоне е обозначено - „спрял съм на тази улица, където си искам на тротоара, на пресечка, на уширение да си пусна СМС и никой няма да ме закачи" - не, той трябва да спре на точно определено място. И в тази връзка „ да влязат в обхвата на „Зоната за платено паркиране" улица „Черно море" от №1 до № 10 и пресечката между улица „Черно море" и улица „Приморска" - как ще разчертаем там, а това че някой не си е осигурил паркоместа и тъй като те в момента спират на други улици - никой не спира на улица „Черно море" - тя е забранена за паркиране. Как ще разчертаем на базата на това решение, паркоместа от №1 до № 10, пресечката между улица „Черно море" и улица „Приморска" предполагам, че това е покрай „Морско око" , а къде ще бъде „стоянката" на такситата? В момента смоя Заповед това е стоянка за таксита. Къде ще стоят такситата, нали трябва да осигурим и „стоянка" на такситата? Т.е няма как да разчертаем улица „Черно море" и да разрешим паркирането на тази улица - една кола да спре и става задръстване. А това, че някой от живеещите между №1 и № 10 няма къде да спре, съжелявам, примерно нека да са си осигурили паркоместа- дали ще бъдат подземни или в дворовете, ние не сме длъжни да осигурим паркоместа на който и да е  за да спира на улицата. Продължаваме, с това категорично против точка №1, няма как технически да стане, с тази пресечка...и гоним такситата ли? Къде ще спират такситата, дайте да определим „стоянки". Още веднъж искам - целта на платеното паркиране е да затрудни, а не да улесни паркирането в тази зона, ние нямаме за цел да улесняваме гости, граждани и всички водачи на МПС-та да могат безпрепядствено да си спират където си искат и както си искат. Затова пак повтарям, целта на платеното паркиране е да се ограничи паркирането в тези зони и в този момент не мога да разбера второто предложение -  първи час 2.00лв., следващ час 1.00лв. За да ограничим аз предлагам да е обратното, първи час дае 1.00 лв.,  а всички останали по  2.00 лв.и нямам нищо напротив, както в нашият  подземен паркинг - първият час е безплатен, т.е. идва, свършва си работат и готово. Т.е. какво правим - ние  казваме всички, които спират за съвсем кратко за 1 час и облагодетелстваме всички, които искат да си държат дълго автомобилите в „Зоната за платено паркиране". Още веднъж целта е да се ограничи, а за годишният абонамент нямам никакви забележки, само че не смятам, че живущите имат право да ползват общественият паркинг на пл. „Рибарски" , с изключение на тези кооперации, ако за тях важи - за кооперациите които там живеят. Там не коментирам ще им дадем карти защото това - Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могат да ползват  и паркинга на пл."Рибарски" - това означава ли, че тези които са на ул."Приморска"ще могат да спират на пл."Рибарски"

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Имахме предвид само за живеещите в този район.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Там няма проблем, живеещите естествено че ще им осигурим - двете кооперации, естествено ще им осигурим. Следвщото - От обхвата на "Зона за платено паркиране" да отпадне паркинг на МБАЛ Балчик, тук не става дума за финанси, тук целта ни е да улесним хората, които отиват на преглед, на лекари да има къде да спрат. В момента половината, да не кажа повечето от паркоместата на този паркинг са с автомобили, които стоят целодневно. Т.е те нощуват там, стоят си там и по тоя начин те отнемат от паркоместата на тези, които искат да ползват услугите на МБАЛ и на Медицинският център. Това е целта на "Зона за платено паркиране". За живеещите само на 100 м. оставаме свободен паркинг, има ли и 100м.? Паркинга на стадиона, толкова ли е далече да си остави колата там. Аз минавам постоянно покрай болницата и вечер там има 20 спрени автомобила, които и през деня стоят на паркинга на болницата. Т.е по този начиние сами си ограничаваме спирането и когато някой има нужда. Това не мога да го разбера - в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14. представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга - мисля, че е ясно, че право на абонамент имат  всички които имат имот с адрес на територията  на "Зона за платено паркиране", а  не всички, които се регистрират по настоящ адрес, защото регистрацията по настоящ адрес е много бърза ние не можем да откажем. Това означава, че всеки един ще отиде и ще регистрира 20 души на един и същи адрес, тъй както става някъде по изборите и тези 20 души ще имат 20 пропуска т.е. само ако има имот в Община Балчик. Тарифата  дневно за 10.00 лв., даже в предложението неправилно беше написано 20.00 лв. защото ние имаме 12ч. по 2.00 лева грубо, аз казвам като моето предложение , а пък за 24ч. да бъде 20.00лв. не е нормално това всъщност е тарифа за дневен абонамент, което ползват хотелите и гостите които ще нощуват в  балчик, дали сме им облекчение. Часовия обхват - добре 09:00ч.- 20:00ч., почасова тарифа, само два месеца много ще е трудно, нека да са поне от 01.05. до 01.10 -  2.00лв.  Алея „Ехо" я коментирах, аз правя предложение ако случайно се променя и не е целогодишно, да бъде от 01.05. до 30.10.- 2.00 лева. И другото ми Предложение, ако се променя т.е. Общинският съвет реши, че иска да направи 1лв., нека да бъде първият един или два часа, три или колкото и да са по 1лв., а след това по 2лв. По този начин ние, пак казвам да не стимулираме хората да си държат дълго колите. А „Дамбата", между другото забравих - за г-н Атанасов,  тя не е улица и там по принцип е забранено паркирането, но там полицаите, както знаете от време на време глобяват. На всякъде има знаци ‚Паркирането забранено". Още веднъж казвам - никъде не е казано, и наистина е дискриминация към всички жители...значи след като е казано като си жител на Община Балчик и няма да плащаш паркинг. Това нещо никаде не е , живееш в квартала където паркоместа има колкото си искаш, а долу да слезеш на ресторант и няма да си плащащ! Пак казвам, тези които търсят административно обслужване  -  в подземния паркинг на Общината е с безплатен 1ч. това е във връзка с Предложението за „Любен Каравелов" и „Иван Вазов" имаме паркинг за хора, които и наистина идват да си свършат работата и той е безплатен за 1ч. Аз не виждам, коя работа няма да си свършим за 1ч., до Пощата ли като отидеш, Общината или където да е. И аз като ходя на театър или опера във Варна си плащам платен паркинг. Няма къде да отида без да си платя, благодаря за вашето внимание мисля, че се опитах да коментирам ако нещо съм пропуснал - отново ще изкоментирам всичко.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз също мисля да направя изказване и направя Предложение, как да се вмъкна в първите изказващи, Кмета говори за дискриминация - чуствам се дискриминиран, защото той каза, че ще коментира Предложенията, а пък моето ще остане некоментирано. Но все пак исках да ислушам колегите, в смисъл да дават конкретни предложения и решения, а не да си говорим само и да изразяваме някакво мнение, защото според мен истината е някъде по средата. Всички имат някаква гледна точка, всички имат някакви виждания, но наистина колеги истината е някъде по средата. Това е защото, безспорен факт е всички сме се убедили, че хаоса през активния летен сезон е голям, това не е добре за Балчик като туристическа дестинация. Всички колеги считаме, че с въвеждането на „Зона за платено паркиране" - този хаос би трябвало да се отрегулира. Дано да е така - г-н Жечев може да каже дали ще стане или не, ще стане. Второто нещо - съгласен съм с мотивите на колегите, че малко икономически тази „Зона за платено паркиране" може да издъхне и то поради факта, защото ние не сме голям град. Тя е малка, ето икономическите анализи казват - ще реализира между 300-500.000 лв. и затова аз няма да съм многословен и ще тръгна към конкретните си предложения. Аз исках да видя мотивите на всички тези колеги, които са предложили тези точки, но аз имам едно конкретно Предложение, пак казвам с цел да оправим малко икономическата ситуация, а пък от друга страна Дружеството да може да се издържа предлагам в точка 7, в която същност пише, че „Диапазона е от 09:00ч - 20:00ч. - това да остане, но тук моето предложение е следното: „Зона за платено паркиране" да има от 01.05 до 30.09.както е предложението на гражданите.  Считам, че това е абсолютно разумно Предложение, защото от 01.05...извинявам се от 01.04. до 30.09 са точно шест месеца. По този начин, ако през другото време няма „Зона за платено паркиране", предприятието което е общинско, ще може да освободи част от персонала - ако заплатата на един служител е 1000.00 лв. целогодишно се получава 12 000.00 лв. годишно, ако го наеме за шест месеца ще може да му дава 1500.00лв. - тогава ще намери по качествени работници и заплатата ако са на шест месеца ще е 9000.00лв. - пестим, проста математика. Но в този диапазон от 01.04. до 30.09 да остане цената, която е - както Кмета предложи -  първият час да е 1лв. а всеки следващ час дае 2.00лв. По този начин ще се стимулират краткосрочните престои, а не да си оставят колата и цял ден да седят. По отношение на другите Предложения за алея "Ехо" аз гоказах и преди Кмета, покрива ми се мнението, че ако става изцяло пешеходна зона - да, но в противен случай предложението на колегите също е резонно да е само до кръстовището на ул."Витоша", там нямам какво да коментирам. По отношение на паркинга на болницата съм абсолютно категоричен, че там ако някой му се е налагало или не дай Боже да му се налага - там просто не можеш да паркираш. Ако не се въведе някакъв ред, Кмета предният път го питахме- той потвърди, че на 100м. паркинга, който е на Т-образното буквално на 100м. остава безплатен. Аз не виждам защо на болницата не трябва да се - „ама били малко местата", е и дори малко да са местата, поне ще има някакъв ред и ще може да се достигне до тази болница. Точно това е идеята. И по отношение темата за дневния абонамент нямам и по отношение на другите точки също смятам, че са резонни от колегите. Но това, което предложих е да мине „Зоната за платено паркиране" по такъв начин се решева проблема с празниците и със новогодишните. За мен нелогично е да работи събота и неделя тази зона, защото икономически не е изгодно - през зимният период. По хубаво да не работи, това е моето предложение,


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Само едно уточнение, записахме от 01.04. до 30.09.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Първият час 1лв, а всеки следващ 2лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Само за паркингите или за цялата зона?

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз между другото така чух от г-н Ангелов -  първият час 1лв, а всеки следващ 2лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да уточня: Пак казвам целта ни е   да регулираме паркирането в нашият град, естествено трябва да стимулираме хората да паркират на най безопасните места. Най безопасните места в Балчик са двата обособени паркинга - Морска гара и пл. „Рибарски". Не можем да имаме за тези които са на улицата и плащат с СМС /тъй като те плащат час за час/ не можем да направим 1лв. първия час 2лв. Бариерите затова ги слагаме, да стимулират хората да спират на тези паркинги, а там  можем в софтуера да сложим и 1ч. безплатно, първия час да е 1лв., но само зад бариерите защото там плащането ще бъде с карта или кеш. А СМС нали знаете, всеки един час пуска си СМС-а.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Предложението ми е да е първият час 1лв., а всеки следващ два лева на паркингите, а в зоната където е със скобите да е 2.00лв./ч. като коментирахте предложението ми да е 01.04. до 30.09

 Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз го казах, нека да увеличим зоната, казах го - много е малко да е само 2 месеца.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Жечев заповядайте,

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник: Последно се изказвам, две реплики имам: Първата е към г-н Симеонов, неговото предложение за „Любен Каравелов" и „Иван Вазов" го разбирам, но не разбирам защо в неговото предложение не присъства ул."ЯВоров". Какава е разликата между„Любен Каравелов" и „Иван Вазов"  и там живеят хора. Предложена е да влиза в новата транспортна схема, ако бъркам поправете ме. Г-н Ангелов предложението на „Зона за платено паркиране" на МБАЛ Балчик вероятно щеше да получи подкрепа пълна ако беше заложено един двучасов или тричасов безплатен престой, ще ви кажа защо. Защото по този начин, който е отишъл да си вземе зелената рецепта или да си попълни рецептурна книжка - ще има възможност да го свърши. По този начин се премахват автомобилите, които денонощно са паркирани там - ако беше така, в момента не е.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Извинявайте, че ви прекъсвам, направете предложението аз ще го направя да бъде безплатно

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник:  Аз само ги предвиждам, а другите предлагат....шегувам се. И не мога да разбера - как ще се случи паркингите на Рибарски площад и „Капитан Радковски"  за мен е абсолютно безмислено да има ...

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Площад „Капитан Георги  Радков" е правилно.

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник:  Извинете ...на паркингите Рибарски площад и „Капитан Г.Радков"  за мен е безмислено да има денонощно паркиране, а в същото време всички останали паркоместа, които са извън „Зона за платено паркиране", ще бъдат безплатни? Че кой ще спира на паркинга, значи ние пак ще напълним първо улиците и чак тогава мможе някой да влезе на паркинга, нали? Защото „Зона за платено паркиране" има предложения да работи само събота и неделя, а пък паркингите - целогодишно. Аз не мога да разбера как ти ще влезеш на паркинга и ще платиш, пък аз ще спра отвън на местата и няма да платя! Хора, дайте да го направим това паркиране от 01.05 до 30.09 и да не се занимаваме да и да си усложняваме живота. Какво е това събота и неделя, къде има „Зона за платено паркиране" в събота и неделя? Аз не съм виждал. Не съм ходил толкова много, но не съм виждал.Затова мисля, аз ще подкрепя Предложението само за лятото за да има някакъв контрол на паркиране, а за 2.00лв. още не съм сигурен. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Жечев, правите някакво Предложение?

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник: Не.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз не можах да разбера,  може би г-н Жечев е бил..., реплика правя а не изказване, винаги иска да е контра и затова предложих от 01.04. до 30.09, а той предложи от 01.05. до 30.09.

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник: Не объркал съм се, от 01.05. предлагам аз ...

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Ако обичате..

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Моето предложение от 01.04. защото така са шест на шест и така по лесно е на Управителя на „Зона за платено паркиране",защото да каже вземам те за шест месеца - защото най логично е да направим за два месеца тогава може и да решим само проблема. Но тогава няма икономическа изгода, затова аз си защитавам моето Предложение - от 01.04. до 30.09, и лев за първия час за паркингите ..само не  мога да разбера тези паркинги ще работят ли зимата? Ако приемем такова решение.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Както реши Общинският съвет, аз не мога да ...

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Защото това което каза г-н Жечев е абсолютно резонно, няма как ако те работят зимата - улиците ще се напълнят първо. По скоро паркингите да бъдат със същото работно време

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Някакво друго Предложение правите ли?


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Само да кажа нещо, това което г-н Ангелов каза..."Аз предлагам", според мен съгласно Правилника не е редно, така че кажете какво е предложението на Кмета, че да го предложим, някой от общинските съветници, защото до колкото ми е известно Кмета предлага само с Докладна, а пък в Сесия само общинските съветници. Така, че кажете какво беше предложението на Кмета някой да го предложи.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:Мога ли да уточня докато слушам, наистина нямам право да правя аз корекции, значи предлагам текст, но ще помоля някой от общинските съветници, който есъгласен с  мен да го предложи - Паркингите на площад  „Рибарски" и „Капитан Георги Радков"  и МБАЛ Балчик, тъй като тях можем да ги направим с бариери да са с 1ч. безплатен и след това да бъде по 2лв. и смятам,  че това е най справедливо, така и между другото е подземният паркинг на Общината. По този начинн ще осигурим на гражданите да отидат и да си свършат работата за един час. И наистина можем да го направим зад бариери. По улиците колкото по строги са санкциите за паркиране по улиците, толкова по добре за града ни - целта ни е да ги вкарваме в тези паркинги. Ако някой е съгласен с това моля да го внесе като Предложение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз ще напрявя такова Предложение, но малко ще го изменя - по отношение на двата паркинга, които са долу считам че там е резонно, не съм съгласен само за болницата защото един час за болницата не е достатъчно. Значи аз предлагам 3ч. да е за болницата и а за другите паркинги да е 1ч.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: 1ч. а останалите по 2лв. Направо по Предложението - преди да почна имаше двама граждани, които вдигнаха ръка, по принцип по Правилника нямаме право да ви даваме повече думата освен ако не вземем решение само с две изречения да кажат какво искат, това е нашето решение така, че подлагам го на гласуване - съгласни ли сте дадем думата на двама граждани за кратко, в рамките на 30сек. Да кажат това, което имат да кажат? Моля който е съгласен да гласува с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

      Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте, моля стегнато в 30сек.

Гражданин на Община Балчик: Уважаеми колеги, парите които ще се вземат от „Зона за платено паркиране" ще бъдат изключително от  чужди туристи. В 70-80%от туристите в този район и „Двореца" и по нататък встрани - са румънци. За съжаление не ми дадоха повече време, но ул."Приморска" тези , които живеят там трябва да имат табелки на локалното си място. Да не отварям, какво е напиано в тарифата  за цените и има едно приложение което, малко екстравагантно ви личи но, ние можем - хората които живеем там и които имат бизнес защото има д-р Бончев,  д-р Бончева. Има които са пенсионери и не се занимават. Ако правят бизнес някакъв да си платят, както г-н станоев ми каза, че аз мога като живущ там мога да мина на служенбен абонамент, който е доста по скъп. Но аз мога да прибера парите от туристите, които идват. На вас няма да е цялата улица , може да си взима парите от всички туристи, 24ч.защото в един хотел хората се въртят идват така..идват така...събота и неделя трябват ви пари, като ви трябват пари - трябва някой да ви помогне. Не можете да си намерите хора и това е една идея която ви казвам

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  г-н Канавров заповядайте:

Г-н Кирил Канавров - гражданин на Община Балчик: Увжаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-да общински съветници, и граждани на Балчик, едно от предложенията беше мое, на първо място: Да влязат в обхвата на „Зона за платени паркиране" улиците от „Черно море"№1, нп не до №10 , а до  пресечката с „И „Витоша"Кисимов" и сега ще се обоснова защо. Защотов момента с новата Наредба няма тези хора къде да паркират, значи вие се обосновавате, г-н Кмета и той се обоснова, че на „чермо море" не може дасе направят  платена зона, не могат да се направят платени места, аз ще се обоснова - бул. „Мария Луиза" във Варна, там също няма паркоместа, абаче  всички които са на този булевард имат правото да си платят абонамент. Тука с получава,че има едни 30-40 семейства,които няма да могат да си платят.и в крайна сметка ще трябва да спират горе до ценъра до клуба на ДПС, за да си мъкнат куфарите до долу. И още нещо искам да кажа, относно бариерите защото изслушах много дебати днес, балчишкия телефон,който е за „Зона за платено паркиране, не можел да приема СМС от телефони на руски оператори..така чух. В община В арна в момента - допитайте се и искам да поздравя г-н Жечев,  защото той е направил едни от най смислените изказвания днес. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря,  моля голеги, г-н Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - общински съветник: Уважеми  г-н Ангелов, г-н председател, колеги и граждани на Балчик, наистина съвсем кратко изказване ще направя, това което мисля, че се допусна някакво недоразумение - последното за което се изказа гражаданина, ние не искаме неговото предложение е не да се разчертава булеварда от пл."Рибарски" до пресечката „Кисимов" и „Витоша", а той иска живущите да имат право да паркират долу. Така, че това е едно недоразумение и никой смятам, че не съгласен да бъде и главната улица - идеята е да имат абонамент, не говорим да влезе зоната разчертаване ..трябва да се промени текста, затова си посволих да взема думата.  Всички  сме наясно, че тук освем общински съветници сме и граждани на  Община Балчик. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Лафазански е оттеглил Предложение № 1 на Общата комисия, преминаваме към Предложение № 2 - Паркингите на пл."Рибарски и пл."Капитан Радковски" да станат целогодишни и денонощни с цена за първи час - 2 лв., а всеки слеващ час -1 лв., цена за 24ч.- 10,00лв.,  това е , г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - - общински съветник: Аз мога ли да се изкажа, за да подкрепя.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ние сме в процедура на гласуване

Г-н Атанас Жевчев - общински съветник: Как ще ги дебатираме като сме в процедура на гласуване?

Г-н Владимир Лафазански - - общински съветник: Никой не е казал, че сме в процедура на гласуване, момент.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: В процедура на гласуване сме, колеги който е съгласен с така направеното Предложение № 2 - Паркингите на пл."Рибарски и пл."Капитан Радков" да станат целогодишни и денонощни с цена за първи час - 2 лв., а всеки слеващ час -1 лв., цена за 24ч.- 10,00лв.,   преминаваме в режим на поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Против"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Въздържал се"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Против"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Против"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Против"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 2; „Против" - 9; „Въздържали се" - 7;

      Предложението не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  на Предложение № 3-  Предложения за цени на годишен абонамент по местоживене за първи автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв. Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могатда ползват  и паркинга на пл."Рибарски", единият вариянт е гласуваме това или се внася ново Предложение

Г-н Велко Михайлов - общински съветник: Аз предлагам да се гласува на две части, първата част за 1 автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв., втората за Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могатда ползват  и паркинга на пл."Рибарски",  аз направих предложението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имаме предложение Предложение № 3 - да се раздели на две-  Предложения за цени на годишен абонамент по местоживене за 1 автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв., и отделно да се гласува - Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могат да ползват  и паркинга на пл."Рибарски". По процедура.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Чудесно е че се раздели точката за да стане ясно, по второто разделяне - Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могат да ползват  и паркинга на пл."Рибарски", колега Велков дай пояснение какво значи „локално паркиране"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Така е цитирано в Наредбата.

Г-н Велко Михайлов - общински съветник: Да. Така е цитирано в Наредбата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, предложението на г-н Михайлов е да ги гласуваме отделно, който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  на Предложение № 3-  Предложения за цени на годишен абонамент по местоживене за 1 автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля сега да преминем към втората част от Предложение № 3- Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могат да ползват  и паркинга на пл."Рибарски", минаваме в режим на гласуване, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Г-н Велко Михайлов - общински съветник: Процедура на прегласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Има предложение за прегласуване, на втората част от Предложение № 3, от г-н Михайлов.

     Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Г-н председател, нали сме в процедура на гласуване?

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Да.

      Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Кой как е гласувал се вижда, нека да пеминем към прегласуване.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги прегласуваме втората част от Предложение № 3,гласуването ще бъде поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 1; „Въздържали се" - 6;

     Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Преминаваме към Предложение № 4 - От обхвата на "Зона за платено паркиране" да отпадне паркинг на МБАЛ Балчик, в режим на гласуване сме, гласуването ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 2; „Въздържали се" - 5;

     Точката е приета.

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Отрицателен вот искам да обясня,

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Заповядайте, само да обявя, че е прието.

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз ще поскам и прегласуване, нмам право да поискам прегласуване ( г-н Колев - председател на ОбС: Да имате право), но първо искам да обясня отрицателен вот, колеги ако някой не е разбрал да кажа, аз имам предложение, просто което да е по нататък, което е 3ч. да е безплатно, и да се въведе ред в паркинга на болницата. Така, че това ми бяха мотивите ако някой не е разбрал, гласувайте това - моето предложение автоматично отпада. Така, че ви моля председателя да предложи на прегласуване.

     Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Г-н Станоев, за да отпадне трябва да имаме вот „За", ние имаме два вота „За".

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Не, 11 са „За"

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Разберете това е моето предложение, т.е. да се въведе 3ч. да е безплатно, а да има ред т.е. да има някакво платено паркиране, но след 3 часа.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Ще помоля г-н Лафазански процедурно.

     Г-н Владимир Лафазански - - общински съветник: Г-н Колев, колегите пискаха в началото от вас да се разяснят точките, които са предлагани вчера и да има обосновка за всяко едно нещо ,  това е втората  точка за която вие пропускате да го направите. Моля вземете си бележка занапред да не продължава.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Да, благодаря. Колеги прегласуваме Предложението - От обхвата на "Зона за платено паркиране" да отпадне паркинг на МБАЛ Балчик, гласуването ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 9; „Против" - 3; „Въздържали се" - 5;

     Предложението не се приема.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предвид процедурното обяснение на г-н Лафазански, по Предложение № 5 ще дам възможност някой  да вземе отношение за разискване -  Чл.15. Собственици на недвижими имоти в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14. представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга, т.е. ще го перефразирам - Право на паркиране да имат само собствениците на имоти, с постоянен адрес регистрирани в Зоната и жители на Община Балчик. Колеги минаваме в режим на гласуване, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, преминаваме към Предложение № 6, -  Тарифата за еднодневен абонамент (24ч)да остане 10,00/ Както е по старо му10.00 лв. Колеги  ако никой не иска дебат, минаваме в режим на гласуване, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, преминаваме към Предложение № 7, -  Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., Почасова тарифата: от 01 септември до 30 юни - 1,20лв.,  а от 01 юли до 31 август - 2,00лв. По принцип дойдоха и други Предложения, по реда на постъпването давам думата на вносителя:

Г-н Галин Началников - общински съветник: Благодаря г-н председател, само ако може една корекция - от 01.04. до 30.09 платената зона да е 2 лева. А за паркингите да 1 лев първият час, а всеки останал да е 2 лева.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: То това се препокрива с моетопредложение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Така само момент да го уточним: Часовия диапазон -  остава, от 01.04. до 30.09 в „Зоната за платено паркиране" да е 2 лева. А за паркингите да е безплатно първият час, а всеки останал да е 2 лева. Паркингите в друга точка ще ги разгледаме, предлагам да ги разделим, по лесно ще е.

Г-н Владимир Лафазански - - общински съветник: Точно това щях да предлагам да ги разделим и още едно нещо искам да ми разясните г-н Началников, сега в момента като направи корекция,  по същество прави ли ново Предложение?

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Може г-н Началников да го оттегли,

г-н Лафазански по процедура за пръв път е прав. Наистина е прав, г-н Началников да си оттегли Предложението, а пък да остане моето след това.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Добре, оттегляте го. Предложение № 7 се оттегля и минаваме към точка- Предложение № 8, За алея "Ехо" от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша" да остане в "Зона за платено париране", а останалата част да отпадне. Иска ли някой да коментира, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - - общински съветник: Бих искал да се изкажа по тази точка, аз ще се съглася тук с гражданите в случея и с тяхната позиция. Просто за едно такова място обособено за парк, да го направим на паркинг - но извинявайте ще ни се смеят. Второ може би от април може би до ноември, там  наистина всеки почивен ден, във всяка обедна почивка и ранен следобед винаги има много майки с много деца. В момента движението там е регулирано, като е забранено влизането на тази улица и е редно всички, които сме спрели там - защото зад мен има няколко и аз съм спрял там. Някой учтив гражданин като минава там, да сигнализира органите и като отидем да си вземем колите да си намерим по една бележка там. Това е правилно, цивилизованото решение,  когато не  можем да налагаме административно нещо за което не знаем какъв резултат ще има. При положение, че имаме неработещ регулатор.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, минаваме в режим на гласуване, да извинявам се г-н Расим:

Г-н Мехмед Расим - общински съветник: Само да вметна, колегата каза доста коли, аз предлагам като последна точка - Алея „Ехо" да я забраним и остане забранена за движение на автомобили, нали всички искат децата да играят там.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н председател процедура моля, колеги - г-н председател забележката ми е към вас, съвсем сериозно има Правилник, който сме гласували всички. Много моля в режим на гласуване сме, да не се правят предложения - имахме 2 часа и нещо да го правим. Какво става? Идва момента за гласуване и се почват едни „кандърми", пазари много ви моля!

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря вземам си забележка, по Предложение № 8 минаваме в режим на гласуване, а именно - За алея "Ехо" от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша" да остане в "Зона за платено париране", а останалата част да отпадне, гласуването ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 1; „Въздържали се" - 2;

     Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Следващото Предложение, което е постъпило е от г-н Симеонов, а именно улиците „Любен Каравелов" и „Ив. Вазов" да отпаднат от "Зона за платено паркиране", в режим на гласуване сме, което ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 7; „Против" - 2; „Въздържали се" - 8;

     Предложението не се  приема.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Преминаваме към предложението на г-н Станоев, Предложение № 10, а именно- Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е  от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв., а паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да е е1ч. безплатно, след това 2 лв., с изключение на болницата. 

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Не е така, може ли да да направя моето перложение, а то е: Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч., а на паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да е 1лв./ч безплатно,  а след това 2лв./ч - с изключение на МБАЛ Балчик, където тарифата да е 3ч. безплатно и след това 2 лв./ч.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Атанасов заповядайте:

      Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н председател, аз имах предложение, не го подлагате на гласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Извинявам се, преди това е предложението на г-н Атанасов, който предлага паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да са 1лв./ч. преминаваме в режим на гласуване на Предложението на г-н Атанасов, което ще се извърши поименно, г-н Лафазански моля:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветнник: Г-н председател много се извинявам,  че ще се намеся пак, но трябва да разделим три характеристики на нещата, които гласуваме -  часови диапазон, работно време и цена, за да бъдат гласувани отделно, защото има в момента предложения, които в два в показателите си съвпадат, а в третия се разминават - приемаме го и продължаваме нататък.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Съгласен съм в вашето предложение, но съм длъжен както са постъпили.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветнник: Сумарно от предложение ако можем да извадим тези, които предлагат определено работно време да гласуваме тях, тези които предлагат от кога до кога да работи „Зоната за платено паркиране" и накрая да гласуваме и цената ако е възможно по този начин. Мисля, че така ще се изясни, стават много сложни тези предложения.

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Да има и някакви дебати, защото стана всичко много объркано.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги дебати имаше, всеки знае какво гласува, колеги час и половина, повече от час и половина дебатираме, да има някои взаими изключващи се, но всеки трябва да си направи сметката за какво гласува. Така в момента гласуваме предложението на г-н Атанасов, който предлага паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да са 1лв./ч. преминаваме в режим на гласуване на Предложението на г-н Атанасов, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 6; „Против" - 2; „Въздържали се" - 9;

     Предложението не се  приема.

     Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Г-н председател моля за прегласуване:

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Прегласуваме  предложението на г-н Атанасов, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 6; „Против" - 3; „Въздържали се" - 8;

     Предложението не се  приема.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Преминаваме към гласуването на г-н Станоев, а именно Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч., а на паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да е 1лв./ч безплатно,  а след това 2лв./ч - с изключение на МБАЛ Балчик, където тарифата да е 3ч. безплатно и след това 2 лв./ч.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Против"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 8; „Против" - 4; „Въздържали се" - 4;

     Предложението не се  приема.

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Моля за прегласуване, г-н председател.

     Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Няма вече време за предложения.

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Моля за прегласуване,  и да напомним на колегите, че няма време за нови предложения.

      Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Да разбира се. Има предложение за прегласуване на предложението на г-н Станоев - а именно Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч., а на паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да е 1лв./ч безплатно,  а след това 2лв./ч - с изключение на МБАЛ Балчик, където тарифата да е 3ч. безплатно и след това 2 лв./ч.

      Г-н Владимир Лафазански - общински съветнник: Ами невътре има три неща за прегласуване и не могат тези неща да са заедно.

      Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Какво е предложението на г-н Станоев?

      Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Да гласуваме разделено паркинги и..

      Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Това трябва г-н Станоев да го предложи.

      Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Да аз имам право да си изменя предложението по процедура.

      Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Да имате право, по процедура е така.

      Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Имам право да го изменя, разделям предложението на две, първата част да е Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч.,А второто ми предложение е по отношение на паркингите - паркингите пл."Рибарски" и „К-н Радков" да е 1лв./ч безплатно,  а след това 2лв./ч - с изключение на МБАЛ Балчик, където тарифата да е 3ч. безплатно и след това 2 лв./ч.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Да разбира се . Има предложение за прегласуване на предложението на г-н Станоев  и ще бъде разделено така - а именно Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на"Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч., в режим на гласуване сме което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Против"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 5; „Въздържали се" - 1;

     Предложението се  приема.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към гласуване другата част  на предложението на  г-н Станоев - а  именно на паркингите пл."Рибарски" и „Капитан Радков" да е 1ч. безплатно,  а всеки следващ 2лв./ч - а на МБАЛ Балчик, където тарифата да е 3ч. безплатно и след това 2 лв./ч., гласуването ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Против"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Против"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 8; „Против" - 6; „Въздържали се" - 3;

Предложението  не се  приема.

   Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Ние трябва да го решим този казус, защото няма да останат нерегулирани паркингите.

  Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Ще бъдат регулирани, но по  това  което е предложението на  Общинска администрация, ако се приеме решението, не можем да правим нови предложения, за съжаление вече на следващата Сесия. Сега да обощя, ккакво се случии кое не се случи  за да предложа цялият  проект за Наредба, някои други предложения извинявам се да изпускам?

 Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н председател, аз наистина ви помолих систематично от наччалото на Сесията да тръгне дебата. Дебата стана една каша, и убеден съм присъстващите  колеги не знам дали са наясно какво ще гласуват. И то стана благодарение на това,  че ние не направихме в началото един план как  въобще да протече цялата гледна точка. Не безразборни предложения доведоха до този хаос и до тази объркация. Затова аз не знам как ще преключи цялата точка от Дневния ред.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Не мога да кажа, г-н Лафазански, заповядайте:

 Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Аз г-н председател, една забележка към вас ще направя, че именно точката втора и четвърта която  не обсъдихме  и не бяха разяснени в детайли са в момента тези по които не можем да постигнем съгласие - паркингите и болницата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Сега колеги, всяко следващо имаме право в следваща Сесия да си корегирали това което сме объркали, сега това което променихме го изчитам и подлагам на гласуване цялата точка, това което се прие, да г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Бихте ли проверили в Правилника, дали нямате право да прекратите процедурата по гласуване и да върнете дебата?

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Трябва да проверя Правилника, давам 10 мин. Почивка.

...........................................................................................................

  Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме, г-н Николов заповядайте:

 Г-н Димитър Николов - общински съветник: Това което се получи до момента, настана една обърквация. Няколко точки които. Т.е. няколко Предложения се обединиха в едно и сега в момента стана така, че изключваме хубави предложения, които са в полза на гражданите. Аз искам да направя обосновка защо гласувах първо с „Въздържал се",  първо„Въздържал се"   после „За"„ за паркинга, в крайна сметка на всички от Балчик им е изключително ясно  и важно да не плащат при посещение в болницата въпреки,  че във всички големи градове се заплаща. Смятам, че сме малък град и като такъв трябва да се възползваме от това нещо. Аз бях твърдо „Против", обаче при наличието на два паркинга около „Престиж" и над „Престиж" един, мисля че има достатъчно места. И като добавим 3ч. свободно време,мисля че получават едни критерии на това , което гражданите искат. Защото

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: То процедурно има проблем, ако имаш решение за процедурата, защото аз имам предложение за процедурата.

     Г-н Димитър Николов - общински съветник: Да точно това искам да кажа,

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Може ли думата, защото смятам, че познавам добре Правилника, и казвам че изхода в този вариант - аз ви помолих да намерите изхода, но вие явно не можете, аз ще ви кажа какъв е изхода -закриваме Сесията, сега след точката /каквото и да се гласуваи/ и   правим извънредна. И започваме на ново,

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Не можем веднага извънредна Сесия.

     Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Кое не можем на ново, защо? Съгласно Правилника ние сме правили такива при избор на Председател и бюджет и Сесия една след друга.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Според мен, дори и да го възложим юристконсулта ще сподели, по добрее да преспим и да премислим -  не утре на следваща Сесия, защото в момента само да отбележа именно затова свикахме Комисията снощи, присъстваха около 8 или 9 човека, там беше подробно обяснено какво, как, защо. И тук се изказаха, че не знаят, не са чули, не са видяли - не го приемам това, но всеки си има право на мнение. Г-н Господинов заповядайте:

     Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Просто изказване по вече гласуваното,  исках да кажа за това е този форум нашия и тук наистина се получи наистина доста добра дискусия, защото е така...общественото мнение е насочено доста към тази точка и към това нововъведение, което ще се случи. В паузата бещш,между другото още по ползотворна и изработихме един подход една част от нас. Не виждам какъв е проблема .

    Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Правилника, законите трябва да ги спазваме иначе всичко ще ни бъде върнато. По добрият вариант е със следващото гласуване, което ще го подложа- приемаме или не приемаме Наредбата..оттам нататък..г-н Ангелов, заповядайте:

     Г-н Николай Ангелов -кмет на Община Балчик: Уважаеми дами и господа общински съветници, ако бъдат приети промените в Наредбата, каквито и да са защото и аз загубих представа. Поемам ангажимент - това, което е спорно да го върна за повторно гласуване в Общински съвет. И това е начина, който според мен - мисля, че ми вярвате. Съжелявам не правя проект-предложенията аз, да оправим примерно паркинга на болницата, да го изговорим ако искате- нямам нищо на против. Примерно: Ако ще го правим целогодишен на болницата, както виждам това върви мнозинство, ще върна срока който гласувахте от 30.04 за да добавим „ с изключение на паркинга на МБАЛ" да излезе от срока на „Зоната за платено паркиране" т.е. аз знам как да го коригираме. Тъй като аз ще върна само точките по които имаме ....извинявайте, но нищо няма да се случи близкия един месец. Да не мислите, че ще подготвим паркинга на МБАЛ, ще му сложим бариери и той ще започне от  1 април да работи, нали! Въпреки, че има решение има техническо време за което ние трябва да свършим някаква работа - съгласни ли сте. Срока ...по принцип 1 април е вдруги ден, какъвто и да рока и да го променяте- на „Зоната за платено паркиране", то е ясно, че консенсус за датата 1 април-то е вдруги ден. Това, че ще се забавим, окончателното приемане на Наредбата с един месец, няма да е кой знае какъв проблем, и всъщност всичко в което видя, че има някаква нецелесъобразност - Кмета има право да връща проект-решения на Общински съвет и по целесъобразност, а не само по законосъобразност. И поемам ангажимента наистина да разгледаме окончателният вариянт на Наредбата заедно с юристи, ако трябва ще се обадим на представители на Общински съвет да изговори нещата, както виждате аз не взех почти никакво отношение,с изключение  освен наистина на ул."Черно море", защотото там немога да...трябва да спазя решението и да разреша паркирането. Иначе за другите неща както виждате не съм казал абсолютно - какъв да е срока, часовия график включиелно безплатни часове, всичко. Аз съм „ЗА", това да го гласува Общинския съвет, въпроса е с срокове, с цени да не изпаднем в някакви противоречия с проект-решението, защото не съм абсолютно запознат в момента. Но поех ангажимент примерно да върна срока на действие на Наредбата и ако Общинския съвет желае примерно паркинга на МБАЛ и гласува да стане целогодишен, да има възможност да го направи. Ако Общинския съвет желае да има безплатни часове, защото виждам че, не мина това Предложение - да има възможност да го направи. Защото виждам, че има някакъв консенсус, но вие се объркахте, то и аз се обърках. Съгласни ли сте, че това според мен, че това е изхода от тази процедура, защото не можем на следващата Сесия да гласуваме каквото и да е, защото ние отново трябва да правим промяна на влязла сила Наредба и трябва да стои един месец на сайта, т.н. и т.н. единстевено това е аз като Кмет да върна за повторно гласуване, закона ми даватова право - спорни текстове от Наредбата и аз поемам ангажимента, независимо от моето мнение след като виждам консенсуса, че ще го направя за да може да се коригира.И пак казвам - нямам претенции за безплатни часове, за времетраене на „Зоната за платено паркиране",лично като човек и като кмет. Имам претенции да бъде орегулирано всичко и да се знае, защото има някои неща, които аз не знам да ли технически ще можем да ги направим. Това също ще го проверим, и затова ако няма възможност да се прегласува единствения начин от  срока на действие на платеното паркиране без паркинга на МБАЛ,преди да ги въведем тези паркинги, да върна за да можете да вкарате ако естествено има мнозинсто, примерно безплатните часове, нямам нищо против.


     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме, влизаме в режим на гласуване на целият проект на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, със всички предложения и допълнения които се приеха, то ще се извърши поименно:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 1; „Въздържали се" - 1;

     Точката се  приема.

РЕШЕНИЕ № 725: На основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА :

След проведено обществено обсъждане и консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА, при спазване на ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма и съгласно чл. 77, чл. 79 АПК и на основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2  и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик реши:

1. В приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл.13, ал.1 и ал. 2 цена на годишен абонамент по местоживене за първи автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв;

2. в чл. 13, добавя ал. 2 Локално платено паркиране на паркинга на пл. "Рибарски" може да се ползва от лицата по ал. 1

3. Чл.15. Собственици на недвижими имоти в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14. представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга;

4. В прил. 2  към чл. 1, ал. 2 и чл.13, ал.1  „алея "Ехо" от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша" да остане в "Зона за платено париране";

5. чл. 4, ал. 2 „Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на "Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч.";

6.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

7.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред Поставянето на паметник на Добруджанския поет Йордан Кръчмаров в двора на читалището в с. Гурково и даване на  субсидия в размер на 1000 лв.., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По втора точка от дневния ред;

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, в Община Балчик е постъпила молба с вх. №23-БЧ-001895/13.02.2023г. от председателя на ЧН на НЧ „Свобода-1897", с. Гурково, общ. Балчик за даване на разрешение за поставяне на възпоменателна плоча на добруджанския поет Йордан Кръчмаров. Предложението й е художествената творба да бъде поставена в двора на читалището в с. Гурково на 24.07.2023г. по повод 75- годишнината от рождението на поета, чието творчество е признато за национално явление от множество критици и творци, което освен повод за гордост на общността ни, е и своеобразен апел за почитане на паметта му. Възпоменателната плоча е изработена от скулптура Димитър Янков, който е и автор на множество монументи в страната и чужбина. По случай събитието от читалището e иницииран и национален литературен конкурс в памет на поета, именуван „Сол за живите", като за членове на журито са поканени изтъкнати поети и писатели. Към настоящия момент част от наградния фонд е осигурен от читалищното настоятелство, но молбата е да бъде отпусната субсидия  в размер на 1000 лв.  Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание  следното:

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

      На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от  ЗМСМА във връзка с Молба с вх. №23-БЧ-001895/13.02.2023г. от председателя на ЧН на НЧ „Свобода-1897", с. Гурково, общ. Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.  Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна орелефена плоча с изображението на добруджанския поет Йордан Кръчмаров, чието творчество е признато за национално явление от множество критици и творци, по повод 75- годишнината от неговото рождение на 27.07.2023г.

2. Художественото произведение, чиито автор е скулпторът Димитър Янков, да бъде поставено в двора на НЧ „Свобода-1897", с. Гурково, общ. Балчик, с административен адрес: с. Гурково, общ. Балчик, ул. „Възход" №2, находящо се в ПИ 66250.501.394 по КККР на с. Сенокос, общ. Балчик, частна общинска собственост съгласно АЧОС №3337/13.08.2008г.

3.  Дава съгласие националния литературен конкурс „Сол за живите", който е иницииран в памет на поета Йордан Кръчмаров, да бъде субсидиран от Община Балчик със средства в размер на 1000 лева. Субсидията да се отчете в културната програма на общината, т. „Други дейности по културата".

4.   Оправомощава кмета на Община Балчик и главен архитект на Община Балчик /последният във връзка с разрешителния режим на поставянето на монументално- декоративния елемент/ да извършат последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Молба с вх. №23-БЧ-001895/13.02.2023г.;

АЧОС №3337/13.08.2008г. и скица от кадастъра за имота

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява -  Поставянето на паметник на Добруджанския поет Йордан Кръчмаров в двора на читалището в с. Гурково и даване на  субсидия в размер на 1000 лв, със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 726: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от  ЗМСМА във връзка с Молба с вх. №23-БЧ-001895/13.02.2023г. от председателя на ЧН на НЧ „Свобода-1897", с. Гурково, общ. Балчик, Общински съвет Балчик:

1.  Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна орелефена плоча с изображението на добруджанския поет Йордан Кръчмаров, чието творчество е признато за национално явление от множество критици и творци, по повод 75- годишнината от неговото рождение на 27.07.2023г.

2. Художественото произведение, чиито автор е скулпторът Димитър Янков, да бъде поставено в двора на НЧ „Свобода-1897", с. Гурково, общ. Балчик, с административен адрес: с. Гурково, общ. Балчик, ул. „Възход" №2, находящо се в ПИ 66250.501.394 по КККР на с. Сенокос, общ. Балчик, частна общинска собственост съгласно АЧОС №3337/13.08.2008г.

3.  Дава съгласие националния литературен конкурс „Сол за живите", който е иницииран в памет на поета Йордан Кръчмаров, да бъде субсидиран от Община Балчик със средства в размер на 1000 лева. Субсидията да се отчете в културната програма на общината, т. „Други дейности по културата".

4.   Оправомощава кмета на Община Балчик и главен архитект на Община Балчик /последният във връзка с разрешителния режим на поставянето на монументално- декоративния елемент/ да извършат последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 31.03.2023г., давам думата на г-жа  Елена Каменова - общински съветник:


По трета точка от дневния ред:

Елена Каменова - общински съветник: Уважаеми господин председател,  уважаеми г-н Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, в деловодството на Общински съвет - гр. Балчик, е постъпила покана с вх. №853/22.02.2023 г., до Председателя на Общинския съвет - гр. Балчик, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, на 31.03.2023 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24 .

Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 31.03.2023 год., като съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата покана предвижда следното:

1.      Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от (Правилника за прилагане на Закона за

публичните предприятия) ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал.13 от ППЗПП - със следния проект на решение: „ Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно приложение №1 към писмо с №26-00-435/17.02.2023 г. от МЗ, с вх. №0864/17.02.2023 г. в „МБАЛ-Добрич" АД, гр. Добрич.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното решение:

                                                                                                             Проект!

РЕШЕНИЕ:


1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.03.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 18.04.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно „Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал.13 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно приложение №1 към писмо с №26-00-435/17.02.2023 г. от МЗ, с вх. №0864/17.02.2023 г. в „МБАЛ-Добрич" АД, гр. Добрич.

            Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля имате думата  по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 727: Общински съвет гр. Балчик:

1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.03.2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 18.04.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2.Оправомощава определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по

предложението от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, като изрази съгласие и гласува със „ЗА" по предложеният проект на решение, а именно „Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал.13 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно приложение №1 към писмо с №26-00-435/17.02.2023 г. от МЗ, с вх. №0864/17.02.2023 г. в „МБАЛ-Добрич" АД, гр. Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, за целите на разпределението на предоставените средства, общините ползват принципа от Част четвърта, глава трета от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата).

Община Балчик е възложила изпълнението на маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии, които не се субсидират по Наредбата на двама превозвачи - „Пътнически Превози" ЕООД и „Травел Балчик" ООД. Съгласно разпоредбите на чл.57 от Наредбата, когато общината се обслужва от повече от един превозвач, субсидиите се предоставят въз основа на приет от общинския съвет механизъм на разпределение.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик реши:

Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г.), както следва:


МЕХАНИЗЪМ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,

ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №11/25.01.2023 г./


              I.Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС №11/25.01.2023 г.:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране

2.    Превозени пътници

3.    Реализиран нетен финансов ефект


           II. Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:

1.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране - 50 %

2.    Превозени пътници - 30 %

3.    Реализиран нетен финансов ефект - 20 %


        III.Определяне на субсидията по първия показател - общ пробег:

Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 към Указанията за разпределение на средствата /ПМС №11/25.01.2023 г./, която се подава в Община Балчик ежемесечно. Данните се изчисляват с натрупване от началото на годината до края на отчетния период. В справката се отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.


               IV.            Определяне на субсидията по втория показател - превозени пътници:

Броят на превозените пътници се определя като сбор от:

1.      Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на средноаритметичната цена на билетите по направления.

2.      Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 10 години, издадени в съответствие с Постановление № 10 от 25 януари 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по възложени маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети" се доказва с издадените дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и регистри.

3.      Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи.


       V.         Определяне на субсидията по третия показател - реализиран нетен финансов ефект:

Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за разпределението на средствата по ПМС №11/25.01.2023 г. Превозвачите, кандидатстващи за средства по ПМС №11/25.01.2023 г. следва задължително да водят аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от Наредбата.


        VI.     Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:

Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.


Средствата се разпределят на два транша:

До 31.12.2023 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 - 31.08.2023 г.

До 28.02.2024 г. - 30 % за периода 01.09 - 31.12.2023 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява Промяна в общинска транспортна схема;  със „За" - 5 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 728: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик:

Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г.), както следва:


МЕХАНИЗЪМ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,

ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №11/25.01.2023 г./


VII.Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС №11/25.01.2023 г.:

4.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране

5.    Превозени пътници

6.    Реализиран нетен финансов ефект


VIII.Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:

4.    Общ пробег, подлежащ на субсидиране - 50 %

5.    Превозени пътници - 30 %

6.    Реализиран нетен финансов ефект - 20 %

IX.Определяне на субсидията по първия показател - общ пробег:

Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 към Указанията за разпределение на средствата /ПМС №11/25.01.2023 г./, която се подава в Община Балчик ежемесечно. Данните се изчисляват с натрупване от началото на годината до края на отчетния период. В справката се отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.

X.            Определяне на субсидията по втория показател - превозени пътници:

Броят на превозените пътници се определя като сбор от:

4.      Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на средноаритметичната цена на билетите по направления.

5.      Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 10 години, издадени в съответствие с Постановление № 10 от 25 януари 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по възложени маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети" се доказва с издадените дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и регистри.

6.      Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания.

Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи.

XI.          Определяне на субсидията по третия показател - реализиран нетен финансов ефект:

Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за разпределението на средствата по ПМС №11/25.01.2023 г. Превозвачите, кандидатстващи за средства по ПМС №11/25.01.2023 г. следва задължително да водят аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от Наредбата.

XII.              Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:

Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

Средствата се разпределят на два транша:

До 31.12.2023 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 - 31.08.2023 г.

До 28.02.2024 г. - 30 % за периода 01.09 - 31.12.2023 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Определяне на изпълнител на интегрираната здравно-социална услуга "Грижа в дома" във връзка с одобрен проект на Община Балчик "Грижа в дома в Община Балчик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик сключи договор № BG05SFPR002-2.001-0182-C01 от 24.02.2023 г., по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, за проект „Грижа в дома в община Балчик", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е да се осигури подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда,  включително и в контекста на пандемични ситуации.

Интегрираната здравно-социална услуга "грижа в дома" не би могло да се предлага при задоволителни условия за качество и достъпна цена в Община Балчик без наличието на намеса на публичен орган, поради своята пазарна неефективност. С оглед на това е необходима държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) по смисъла на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ. По тази причина е необходимо Общинският съвет да приеме решение за възлагане на задължението за изпълнение на здравно-социална услуга "грижа в дома", чрез услуга от общ икономически интерес, за период от 12 месеца.

В Община Балчик функционира Домашен социален патронаж - Балчик, който е специализирано звено на община Балчик. Правилникът за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на домашен социален патронаж в Община Балчик е приет с Решение 803 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г.. Дейността на Домашен социален патронаж - Балчик се осъществява в съответствие със Закона за социалните услуги, изразяваща се в извършване на социални услуги за ежедневни дейности и социално включване на нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора им. Домашен социален патронаж - Балчик има опит в предоставянето на грижи за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Балчик да разгледа, обсъди и приеме следния проект на решение:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик "Грижа в дома в Община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - Домашен социален патронаж за срок от стартиране на услугата „Грижа в дома в Община Балчик", до приключване на дейността, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, да изпълнява дейностите като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на територията на Община Балчик,

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги, моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 729: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик "Грижа в дома в Община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - Домашен социален патронаж за срок от стартиране на услугата „Грижа в дома в Община Балчик", до приключване на дейността, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, да изпълнява дейностите като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на територията на Община Балчик.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред- Приемане на бюджетна прогноза за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

 

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, в изпълнение на Указания на Министерство на финансите БЮ №1 от 10.03.2023 г. и РМС №70 от 27.01.2023 г. във връзка с подготовката и представянето от всички първостепенни разпоредители на бюджетните прогнози за периода 2024 г. -2026 г. предлагам следния проект за:

РЕШЕНИЕ:


           На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2024 г. - 2026 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  17 674 610 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  16 383 200 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2025 година в размер на  17 714 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 16 551 800 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2026 година в размер на  17 764 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 16 636 600 лева.  

    4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, г-н Ангелов, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на проект-решението:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 730: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2024 г. - 2026 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

 1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  17 674 610 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  16 383 200 лева.

2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2025 година в размер на  17 714 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 16 551 800 лева.  

3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2026 година в размер на  17 764 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 16 636 600 лева. 

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр.Балчик във връзка с прилагане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик е едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Кибела 2014„ ЕАД. Същото е основано през 2014г., като основния му предмет на дейност е експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране- общинска собственост на територията на община Балчик, дейности, свързани с обслужване на паркирането и др. Общински съвет е органът, в рамките на чиято компетентност и правомощия е изборът на формата и структурата на службата за контрол по смисъла на ЗДвП, която да извършва оперативно дейност във връзка с организацията на движените на територията на общината и Общински съвет е органът, който следва да определи и цените за паркиране в определените за това зони.

  Предвид предложеният за приемане от ОбС Балчик проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в който се предвижда разширяване на обхвата на зоните за платено паркиране е необходимо и предлагам на вниманието Ви проект на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на „Кибела 2014"ЕАД имотите публично общинска собственост за тази цел.

Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.12 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НОРПУРОИ но ОбС -Балчик, чл.99, ал.1 и ал.3, чл.167, ал.2, чл.168 ЗДвП


РЕШИ:

 

               Общински съвет - Балчик дава съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД с ЕИК 203326035 със седалище и адрес на управление гр.Балчик, пл."21 септември"№6, представлявано от изпълнителния му директор Йордан Иванов Йорданов, за управление дейностите по прилагане разпоредбите на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, следните имоти - публична общинска собственост:

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по ул."Генерал Заимов", представляващи ПИ02508.85.377 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по ул."Константин Кисимов", представляващи ПИ02508.87.134 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по алея „ЕХО", представляващи ПИ02508.87.16 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркинг „МБАЛ" Балчик, представляващи ПИ02508.82.2 по кадастралната карта на гр.Балчик.

Приложение:  Схеми на зони.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ се въздържа по  - Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр.Балчик във връзка с прилагане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик, със „За" - 0 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 5; и го оставя за обсъждане на Заседание на ОбС на 23.03.2023г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаеря ви, колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 731: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.12 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НОРПУРОИ но ОбС -Балчик, чл.99, ал.1 и ал.3, чл.167, ал.2, чл.168 ЗДвП:

 Общински съвет - Балчик дава съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД с ЕИК 203326035 със седалище и адрес на управление гр.Балчик, пл."21 септември"№6, представлявано от изпълнителния му директор Йордан Иванов Йорданов, за управление дейностите по прилагане разпоредбите на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, следните имоти - публична общинска собственост:

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по ул."Генерал Заимов", представляващи ПИ02508.85.377 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по ул."Константин Кисимов", представляващи ПИ02508.87.134 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркоместата на които е разрешено паркирането по алея „ЕХО", представляващи ПИ02508.87.16 по кадастралната карта на гр.Балчик;

Ø  Паркинг „МБАЛ" Балчик, представляващи ПИ02508.82.2 по кадастралната карта на гр.Балчик.Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред Отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите  по отпадъци на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно чл. 52, ал. 1 Закон за управление на отпадъците, кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. С Решение №463, Протокол №29/21.01.2022г. от заседание на ОбС е приета Програма за управление на отпадъците на Община Балчик за периода 2021 - 2028 г. Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, а според ал. 8 на същата норма общинският съвет упражнява контрол по изпълнението на приетата от него програма.

            Във връзка с гореизложеното и на осн. чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА, предлагам  на Общински съвет Балчик, да приеме следното:

                                                                      

РЕШЕНИЕ:


            На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет - Балчик приема отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците на Община Балчик.


Приложение: Отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Балчик.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
                                                       2021-2028 ГОДИНА            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 463 по Протокол №29 от 21 януари 2022 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Уейст Солюшънс България" ЕООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Уейст Солюшънс България" ЕООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.

 
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са генерирани и събрани 8817,72 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

435,6

0

435,6

28,52

0

28,52

Февруари

443,12

                       0   

443,12

53,5

0

53,5

Март

534,5

2,90

537,4

32,54

0

32,54

Април

732,88

0

732,88

85,78

0

85,78

Май

824,24

1

825,24

130,8

0

130,8

Юни

837,72

2,28

840

209,28

0

209,28

Юли

1042,56

0,46

1043,02

342,02

0

342,02

Август

1252,4

0

1252,4

430,72

0

430,72

Септември

881,4

0,3

881,7

200,04

0

200,04

Октомври

              682,18

0,6

682,78

64,1

0

64,1

Ноември

612,18

0

612,18

51,26

0

51,26

Декември

538,94

0

538,94

27,52

0

27,52

Общо

8817,72

7,54

8825,26

1656,08

0

1656,08

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44
10 473,8

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2022 година, съгласно отчета на „Булекопак" АД са: 82,620 тона, като 12,090 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци

 
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,890

0,760

0,095

0,010

0,015

0,000

0,010

0.000

Февруари

0,960

0,800

0,125

0,015

0,010

0,000

0,010

0.000

Март

0,940

0,760

0,140

0,010

0,015

0,000

0,015

3,160

Април

0,940

0,800

0,110

0,010

0,010

0,000

0,010

0,000

Май

1,020

0,840

0,145

0,015

0,010

0,000

0,010

0,000

Юни

1,380

1,150

0,170

0,025

0,020

0,000

0,015

0,000

Юли

1,160

0,970

0,145

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Август

1,260

1,060

0,150

0,025

0,015

0,000

0,010

2,736

Септември

1,260

1,050

0,140

0,030

0,030

0,000

0,010

0,000

Октомври

0,760

0,640

0,085

0,015

0,015

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,800

0,670

0,090

0,020

0,010

0,000

0,010

0,000

Декември

               0,720

0,600

0,090

0,015

0,005

0,000

0,010

0,000

Общо

             12,090

10,100

1,485

0,175

0,170

0,000

0,125

5,896

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 88,516 тона, а от зелените контейнери е 5,896 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2022 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.


Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III. СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2022 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. Кошчета, строителни контейнера 3 бр.;

-       за с. Оброчище - 35 бр. контейнери тип "Бобър"и 270 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева и 60 бр. кошчета;

-       за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър" и кофи «Мева» - 4 бр.;

-       за с. Сенокос -   50 бр. контейнери тип "Бобър"и 234 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  28 бр. контейнери тип "Бобър"и 275 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 194 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 201 бр. кофи тип "Мева и

-       2 бр. кошчета;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  8 бр. контейнери тип "Бобър"и 145 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 70 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 190 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 74 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 105 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. Кошчета;

-       за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 14 бр. контейнери тип "Бобър" и 206 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 16 бр. контейнери тип "Бобър" и 175 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 38 бр. контейнери тип "Бобър" и 195 бр. кофи тип "Мева''.За изтеклата 2022 има закупени следните съдове:

-          контейнер тип „Бобър" - 395 бр.

-          контейнер тип „Бобър" /пластмасови/ - 50 бр.

-          кофи тип „Мева" - 600 бр.

-          кофи тип „Мева" /пластмасови/ - 380 бр.

-          строителни контейнери - 4 бр.

-          подземни контейнера за битови отпадъци с механизъм за отваряне с педал и съд (чувал) с обем 3м³  - 70 бр.


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2022г. от сградата на общинска администрация Балчик:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

300

Пластмаса

390

ИУЕЕО

300„БалБок инженеринг" АД

Вид

кг

Опасни

17,8

Лекарства

5,8

Луминесцентни тръби

3,2

Пестициди

22
За отчетната 2022 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти -115 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 5 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик".


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "КРЕСМЕТАЛ" ЕООД, ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни за употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. От 2020  до настоящия момент се извършва   биологична рекултивация.


-          Участие на обществеността


През 2022 г. община Балчик съвместно с „Булекопак" АД, организираха конкурс във връзка с Деня на земята. В конкурса взеха участие 63 деца от 1 до 4 клас от училищата на територията на община Балчик, като всяко едно бе изработело произведение от отпадъчни материали.

Целта на конкурса бе да фокусира вниманието на децата към проблемите, свързани с опазването на околната среда; да акцентира върху идеята за повторната употреба на отпадъците, която дава възможност за изработване на красиви и уникални творби; да засили и насърчи отговорността на подрастващите кум околната среда и грижата за нейното опазване. Победителите от 1 до 3 място (като бяха връчени две трети места) бяха наградени с подаръци, предоставени от „Булекопак" АД. Всички участващи деца получиха поощрителни награди и грамоти за участие, както и почерпка от община Балчик.


-          Нерегламентирани сметища

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни, животински и растителни отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с техника от ОП „БКС". През изминалата година бяха взети мерки относно почистването на нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор  с ,,Булекопак" АД


Договор с „БалБок инжинеринг" АДVII. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

I.                   ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС"  по предварително изготвен график.

През отчетната 2022 г. са извършени следните дейности:

ДДД - дейностите се извършват от ОП "БКС" с директор инж. Павел Павлов по предварително изготвен график.

През 2022 г. е извършена дезакаризация на тревни площи:

Дезакаризация на обществени площи на територията на община Балчик

 - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 65 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.

1.         Дезакаризация  ЦГД - гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 53 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.)

-     Дезакаризация кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъри годишно/ пролет и есен/, или при сигнал. През месец Октомври на места се наложи за трети път декаризация.)

-       Дератизация складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.

-       Дератизация шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 860 бр. ( Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При нужда се обработват и шахтите за комуникационните кабели.);

            Извършена дезинсекция през 2022 г. както следва:

-       против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 7,2 декара;

-       в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 4,8 декара;

-       Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - неотровни точки. Декаризацията се извършва задължително два пъти годишно / пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/;

-       Дезакаризация кметства/сгради/ - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с.Църква, с.Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с.Пряспа, с.Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал).


1            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2021 г.

1.      Площад ,,21-ви септември" /централен/

-          1 брой Кипарис

-          20 броя Лавандула

-          7 броя Рози

2.      ул. „Черно море" паметник ,,К. Кисимов"

-          1 брой Кипарис

3.      КИЦ ,,Мелницата"

-          4 броя Пампайска трева /морска/

-          4 броя Индийски люляк

4.      Площад ,,Кап. Г. Радков"

-          10 броя мини Рози

5.      Ул. „Приморска" и ул. ,,Самара"

-          10 броя Юки

-          8 броя Пампайска трева /морска/

6.      Парк ,,Васил Левски"

-35 броя Рози

7. ж.к. „Балик" /прилежащи площи на нов парк Балик/

- 30 броя Копривка

- 30 броя храст ,,Хибискус"

- 15 броя Див рошков

- 30 броя Черен бор

- 15 броя Ясен
Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 732: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет - Балчик приема отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците на Община Балчик.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
                                                       2021-2028 ГОДИНА


Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 463 по Протокол №29 от 21 януари 2022 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Уейст Солюшънс България" ЕООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Уейст Солюшънс България" ЕООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.

 
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са генерирани и събрани 8817,72 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

435,6

0

435,6

28,52

0

28,52

Февруари

443,12

                       0   

443,12

53,5

0

53,5

Март

534,5

2,90

537,4

32,54

0

32,54

Април

732,88

0

732,88

85,78

0

85,78

Май

824,24

1

825,24

130,8

0

130,8

Юни

837,72

2,28

840

209,28

0

209,28

Юли

1042,56

0,46

1043,02

342,02

0

342,02

Август

1252,4

0

1252,4

430,72

0

430,72

Септември

881,4

0,3

881,7

200,04

0

200,04

Октомври

              682,18

0,6

682,78

64,1

0

64,1

Ноември

612,18

0

612,18

51,26

0

51,26

Декември

538,94

0

538,94

27,52

0

27,52

Общо

8817,72

7,54

8825,26

1656,08

0

1656,08

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

 

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44
10 473,8

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2022 година, съгласно отчета на „Булекопак" АД са: 82,620 тона, като 12,090 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци

 
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,890

0,760

0,095

0,010

0,015

0,000

0,010

0.000

Февруари

0,960

0,800

0,125

0,015

0,010

0,000

0,010

0.000

Март

0,940

0,760

0,140

0,010

0,015

0,000

0,015

3,160

Април

0,940

0,800

0,110

0,010

0,010

0,000

0,010

0,000

Май

1,020

0,840

0,145

0,015

0,010

0,000

0,010

0,000

Юни

1,380

1,150

0,170

0,025

0,020

0,000

0,015

0,000

Юли

1,160

0,970

0,145

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Август

1,260

1,060

0,150

0,025

0,015

0,000

0,010

2,736

Септември

1,260

1,050

0,140

0,030

0,030

0,000

0,010

0,000

Октомври

0,760

0,640

0,085

0,015

0,015

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,800

0,670

0,090

0,020

0,010

0,000

0,010

0,000

Декември

               0,720

0,600

0,090

0,015

0,005

0,000

0,010

0,000

Общо

             12,090

10,100

1,485

0,175

0,170

0,000

0,125

5,896

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 88,516 тона, а от зелените контейнери е 5,896 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2022 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-              За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-         За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.


Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III. СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2022 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. Кошчета, строителни контейнера 3 бр.;

-       за с. Оброчище - 35 бр. контейнери тип "Бобър"и 270 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева и 60 бр. кошчета;

-       за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър" и кофи «Мева» - 4 бр.;

-       за с. Сенокос -   50 бр. контейнери тип "Бобър"и 234 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  28 бр. контейнери тип "Бобър"и 275 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 194 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 201 бр. кофи тип "Мева и

-       2 бр. кошчета;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  8 бр. контейнери тип "Бобър"и 145 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 70 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 190 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 74 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 105 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. Кошчета;

-       за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 14 бр. контейнери тип "Бобър" и 206 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 16 бр. контейнери тип "Бобър" и 175 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 38 бр. контейнери тип "Бобър" и 195 бр. кофи тип "Мева''.За изтеклата 2022 има закупени следните съдове:

-          контейнер тип „Бобър" - 395 бр.

-          контейнер тип „Бобър" /пластмасови/ - 50 бр.

-          кофи тип „Мева" - 600 бр.

-          кофи тип „Мева" /пластмасови/ - 380 бр.

-          строителни контейнери - 4 бр.

-          подземни контейнера за битови отпадъци с механизъм за отваряне с педал и съд (чувал) с обем 3м³  - 70 бр.


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2022г. от сградата на общинска администрация Балчик:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

300

Пластмаса

390

ИУЕЕО

300„БалБок инженеринг" АД

Вид

кг

Опасни

17,8

Лекарства

5,8

Луминесцентни тръби

3,2

Пестициди

22


За отчетната 2022 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти -115 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 5 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.

IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Претоварна станция - гр. Балчик

От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик".

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "КРЕСМЕТАЛ" ЕООД, ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни за употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. От 2020  до настоящия момент се извършва   биологична рекултивация.


-          Участие на обществеността


През 2022 г. община Балчик съвместно с „Булекопак" АД, организираха конкурс във връзка с Деня на земята. В конкурса взеха участие 63 деца от 1 до 4 клас от училищата на територията на община Балчик, като всяко едно бе изработело произведение от отпадъчни материали.

Целта на конкурса бе да фокусира вниманието на децата към проблемите, свързани с опазването на околната среда; да акцентира върху идеята за повторната употреба на отпадъците, която дава възможност за изработване на красиви и уникални творби; да засили и насърчи отговорността на подрастващите кум околната среда и грижата за нейното опазване. Победителите от 1 до 3 място (като бяха връчени две трети места) бяха наградени с подаръци, предоставени от „Булекопак" АД. Всички участващи деца получиха поощрителни награди и грамоти за участие, както и почерпка от община Балчик.

-          Нерегламентирани сметища

 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни, животински и растителни отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с техника от ОП „БКС". През изминалата година бяха взети мерки относно почистването на нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор  с ,,Булекопак" АД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 


VII.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

II.                ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС"  по предварително изготвен график.

През отчетната 2022 г. са извършени следните дейности:

ДДД - дейностите се извършват от ОП "БКС" с директор инж. Павел Павлов по предварително изготвен график.

През 2022 г. е извършена дезакаризация на тревни площи:

Дезакаризация на обществени площи на територията на община Балчик

 - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 65 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.

2.         Дезакаризация  ЦГД - гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 53 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.)

-     Дезакаризация кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъри годишно/ пролет и есен/, или при сигнал. През месец Октомври на места се наложи за трети път декаризация.)

-                     Дератизация складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.

-                     Дератизация шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 860 бр. ( Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При нужда се обработват и шахтите за комуникационните кабели.);

            Извършена дезинсекция през 2022 г. както следва:

-       против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 7,2 декара;

-       в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 4,8 декара;

-       Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - неотровни точки. Декаризацията се извършва задължително два пъти годишно / пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/;

-       Дезакаризация кметства/сгради/ - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с.Църква, с.Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с.Пряспа, с.Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал).


2            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2021 г.

7.      Площад ,,21-ви септември" /централен/

-          1 брой Кипарис

-          20 броя Лавандула

-          7 броя Рози

8.      ул. „Черно море" паметник ,,К. Кисимов"

-          1 брой Кипарис

9.      КИЦ ,,Мелницата"

-          4 броя Пампайска трева /морска/

-          4 броя Индийски люляк

10.  Площад ,,Кап. Г. Радков"

-          10 броя мини Рози

11.  Ул. „Приморска" и ул. ,,Самара"

-          10 броя Юки

-          8 броя Пампайска трева /морска/

12.  Парк ,,Васил Левски"

-35 броя Рози

7. ж.к. „Балик" /прилежащи площи на нов парк Балик/

- 30 броя Копривка

- 30 броя храст ,,Хибискус"

- 15 броя Див рошков

- 30 броя Черен бор

- 15 броя Ясен


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Балчик за периода 2021-2027 г. е приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие и определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за

развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за

интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичния ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие кметът на общината „ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината" в т.ч. „представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет".

Годишният доклад с резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО, при спазване чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се приема от общински съвет по предложение на кмета на общината.

След приемането на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица. А копие от годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за одобряването му. (чл. 72, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗРР).

С настоящото предложение внасям за разглеждане и одобряване съгласно Закона за регионалното развитие Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

         На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. по Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия съгласно нормативната уредба, по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Приложение:

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, имате думата, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 733: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. по Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия съгласно нормативната уредба, по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, Община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, Община Балчик, давам думата на вносителя  на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По десета точка от дневния ред:


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател,  уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № 2060-6/ 07.02.2023 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик.        
            Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    


Имот №

НТП на имота

Площ на имота (кв. м)

Отнета площ (кв. м)

Вид собственост

02508.507.43

Нива

22001.18

1795.57

Частна

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

4883.78

67.15

Общинска публична

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

6843.01

210.85

Общинска публична

02508.507.39

Нива

31500.66

2574.84

Частна

02508.507.25

Нива

15000.74

2546.49

Частна

02508.507.36

Нива

64002.78

5246.25

Частна

02508.507.246

Нива

25496.45

399.17

Частна

02508.507.40

Нива

13500.59

3746.81

Частна

02508.507.29

Нива

6144.67

176.15

Частна

02508.507.254

Нива

20000.92

2200.50

Частна

02508.526.28

Нива

6900.59

1455.55

Частна

02508.524.25

Нива

5999.77

1772.28

Частна

02508.524.24

Нива

6000.32

1487.38

Частна

02508.524.502

Нива

12950.78

2245.63

Частна

02508.524.22

Нива

5999.81

1179.80

Частна

02508.524.501

Нива

12950.52

1960.90

Частна

02508.524.23

Нива

6000.94

1307.28

Частна

02508.508.238

Пасище

15567.37

637.29

Стопанисвано от общината

02508.508.237

За местен път

9477.25

213.57

Общинска частна

02508.524.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

4117.08

109.94

Общинска публична

02508.508.202

За път от републиканската пътна мрежа

22541.85

821.23

Държавна частна

02508.508.73

Нива

16750.38

2751.76

Частна

02508.508.75

Нива

16000.71

105.55

Частна

02508.508.74

Нива

16750.49

4798.97

Частна

02508.508.239

Друг вид дървопроизводителна гора

14053.60

397.19

Държавна публична

02508.524.40

Нива

13510.54

398.11

Общинска частна

02508.524.66

Нива

12505.41

3317.40

Частна

02508.507.27

Нива

12290.53

2675.67

Частна

02508.507.26

Нива

12291.00

3011.74

Частна

02508.524.61

Нива

25011.06

4265.34

Частна

02508.507.28

Нива

12289.85

2264.16

Частна

02508.524.65

Нива

12505.54

2707.54

Частна

02508.526.52

Нива

10499.68

1482.20

Частна

02508.526.34

Нива

16499.98

111.21

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

3595.15

182.86

Общинска публична

02508.526.262

Нива

11301.45

2468.86

Общинска частна

02508.526.261

Нива

11301.33

3.81

Частна

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

12022.33

744.20

Държавна публична

02508.526.13

Нива

9500.32

2863.83

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

415.16

15.03

Държавна публична

02508.526.41

Нива

6500.38

194.59

Частна

02508.526.31

Нива

14750.68

1601.34

Частна

02508.526.53

Нива

10000.57

1411.82

Частна

02508.524.247

Друг вид дървопроизводителна гора

10987.34

431.61

Държавна публична

02508.526.42

Нива

30001.72

4157.70

Частна

02508.526.19

Нива

8000.55

1726.17

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

3911.72

138.32

Общинска публична

02508.526.26

Нива

3099.74

1056.76

Частна

02508.526.23

Нива

19719.07

2051.29

Частна

02508.526.32

Нива

5000.00

1243.14

Частна

02508.526.264

Нива

5499.88

540.93

Частна

02508.526.265

Нива

5500.19

2033.81

Частна

02508.526.27

Нива

6500.33

1951.89

Частна

02508.526.3

Нива

10000.32

811.90

Частна

02508.526.18

Нива

8499.95

2051.79

Частна

69643.501.160

За стопански двор

254736.01

143.84

Частна

69643.6.7

За селскостопански, горски, ведомствен път

1578.60

131.19

Общинска частна

69643.6.5

Нискостъблена гора

4534.10

403.42

Държавна частна

69643.6.6

Пасище

2956.54

255.53

Общинска частна

69643.7.8

Нива

470693.00

10291.48

Държавна частна

69643.6.2

Друг вид дървопроизводителна гора

25436.74

1563.61

Държавна публична

69643.6.10

Нива

521222.29

20701.13

Държавна частна

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:
            Проект-решение:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-6/ 07.062.2023 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-5-001/ 21.02.2023 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински Съвет- Балчик:         
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик.     
            Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    


Имот №

НТП на имота

Площ на имота (кв. м)

Отнета площ (кв. м)

Вид собственост

02508.507.43

Нива

22001.18

1795.57

Частна

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

4883.78

67.15

Общинска публична

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

6843.01

210.85

Общинска публична

02508.507.39

Нива

31500.66

2574.84

Частна

02508.507.25

Нива

15000.74

2546.49

Частна

02508.507.36

Нива

64002.78

5246.25

Частна

02508.507.246

Нива

25496.45

399.17

Частна

02508.507.40

Нива

13500.59

3746.81

Частна

02508.507.29

Нива

6144.67

176.15

Частна

02508.507.254

Нива

20000.92

2200.50

Частна

02508.526.28

Нива

6900.59

1455.55

Частна

02508.524.25

Нива

5999.77

1772.28

Частна

02508.524.24

Нива

6000.32

1487.38

Частна

02508.524.502

Нива

12950.78

2245.63

Частна

02508.524.22

Нива

5999.81

1179.80

Частна

02508.524.501

Нива

12950.52

1960.90

Частна

02508.524.23

Нива

6000.94

1307.28

Частна

02508.508.238

Пасище

15567.37

637.29

Стопанисвано от общината

02508.508.237

За местен път

9477.25

213.57

Общинска частна

02508.524.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

4117.08

109.94

Общинска публична

02508.508.202

За път от републиканската пътна мрежа

22541.85

821.23

Държавна частна

02508.508.73

Нива

16750.38

2751.76

Частна

02508.508.75

Нива

16000.71

105.55

Частна

02508.508.74

Нива

16750.49

4798.97

Частна

02508.508.239

Друг вид дървопроизводителна гора

14053.60

397.19

Държавна публична

02508.524.40

Нива

13510.54

398.11

Общинска частна

02508.524.66

Нива

12505.41

3317.40

Частна

02508.507.27

Нива

12290.53

2675.67

Частна

02508.507.26

Нива

12291.00

3011.74

Частна

02508.524.61

Нива

25011.06

4265.34

Частна

02508.507.28

Нива

12289.85

2264.16

Частна

02508.524.65

Нива

12505.54

2707.54

Частна

02508.526.52

Нива

10499.68

1482.20

Частна

02508.526.34

Нива

16499.98

111.21

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

3595.15

182.86

Общинска публична

02508.526.262

Нива

11301.45

2468.86

Общинска частна

02508.526.261

Нива

11301.33

3.81

Частна

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

12022.33

744.20

Държавна публична

02508.526.13

Нива

9500.32

2863.83

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

415.16

15.03

Държавна публична

02508.526.41

Нива

6500.38

194.59

Частна

02508.526.31

Нива

14750.68

1601.34

Частна

02508.526.53

Нива

10000.57

1411.82

Частна

02508.524.247

Друг вид дървопроизводителна гора

10987.34

431.61

Държавна публична

02508.526.42

Нива

30001.72

4157.70

Частна

02508.526.19

Нива

8000.55

1726.17

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

3911.72

138.32

Общинска публична

02508.526.26

Нива

3099.74

1056.76

Частна

02508.526.23

Нива

19719.07

2051.29

Частна

02508.526.32

Нива

5000.00

1243.14

Частна

02508.526.264

Нива

5499.88

540.93

Частна

02508.526.265

Нива

5500.19

2033.81

Частна

02508.526.27

Нива

6500.33

1951.89

Частна

02508.526.3

Нива

10000.32

811.90

Частна

02508.526.18

Нива

8499.95

2051.79

Частна

69643.501.160

За стопански двор

254736.01

143.84

Частна

69643.6.7

За селскостопански, горски, ведомствен път

1578.60

131.19

Общинска частна

69643.6.5

Нискостъблена гора

4534.10

403.42

Държавна частна

69643.6.6

Пасище

2956.54

255.53

Общинска частна

69643.7.8

Нива

470693.00

10291.48

Държавна частна

69643.6.2

Друг вид дървопроизводителна гора

25436.74

1563.61

Държавна публична

69643.6.10

Нива

521222.29

20701.13

Държавна частна


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
            - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
            - предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии съгласно чл. 62 от Закон за горите.               

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, г-н Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, Община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, Община Балчик., със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласува"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 734: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-6/ 07.062.2023 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-5-001/ 21.02.2023 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, община Балчик.     
            Проектното трасе преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    


Имот №

НТП на имота

Площ на имота (кв. м)

Отнета площ (кв. м)

Вид собственост

02508.507.43

Нива

22001.18

1795.57

Частна

02508.507.104

За селскостопански, горски, ведомствен път

4883.78

67.15

Общинска публична

02508.507.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

6843.01

210.85

Общинска публична

02508.507.39

Нива

31500.66

2574.84

Частна

02508.507.25

Нива

15000.74

2546.49

Частна

02508.507.36

Нива

64002.78

5246.25

Частна

02508.507.246

Нива

25496.45

399.17

Частна

02508.507.40

Нива

13500.59

3746.81

Частна

02508.507.29

Нива

6144.67

176.15

Частна

02508.507.254

Нива

20000.92

2200.50

Частна

02508.526.28

Нива

6900.59

1455.55

Частна

02508.524.25

Нива

5999.77

1772.28

Частна

02508.524.24

Нива

6000.32

1487.38

Частна

02508.524.502

Нива

12950.78

2245.63

Частна

02508.524.22

Нива

5999.81

1179.80

Частна

02508.524.501

Нива

12950.52

1960.90

Частна

02508.524.23

Нива

6000.94

1307.28

Частна

02508.508.238

Пасище

15567.37

637.29

Стопанисвано от общината

02508.508.237

За местен път

9477.25

213.57

Общинска частна

02508.524.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

4117.08

109.94

Общинска публична

02508.508.202

За път от републиканската пътна мрежа

22541.85

821.23

Държавна частна

02508.508.73

Нива

16750.38

2751.76

Частна

02508.508.75

Нива

16000.71

105.55

Частна

02508.508.74

Нива

16750.49

4798.97

Частна

02508.508.239

Друг вид дървопроизводителна гора

14053.60

397.19

Държавна публична

02508.524.40

Нива

13510.54

398.11

Общинска частна

02508.524.66

Нива

12505.41

3317.40

Частна

02508.507.27

Нива

12290.53

2675.67

Частна

02508.507.26

Нива

12291.00

3011.74

Частна

02508.524.61

Нива

25011.06

4265.34

Частна

02508.507.28

Нива

12289.85

2264.16

Частна

02508.524.65

Нива

12505.54

2707.54

Частна

02508.526.52

Нива

10499.68

1482.20

Частна

02508.526.34

Нива

16499.98

111.21

Частна

02508.526.101

За селскостопански, горски, ведомствен път

3595.15

182.86

Общинска публична

02508.526.262

Нива

11301.45

2468.86

Общинска частна

02508.526.261

Нива

11301.33

3.81

Частна

02508.526.221

За път от републиканската пътна мрежа

12022.33

744.20

Държавна публична

02508.526.13

Нива

9500.32

2863.83

Частна

02508.526.220

Друг вид дървопроизводителна гора

415.16

15.03

Държавна публична

02508.526.41

Нива

6500.38

194.59

Частна

02508.526.31

Нива

14750.68

1601.34

Частна

02508.526.53

Нива

10000.57

1411.82

Частна

02508.524.247

Друг вид дървопроизводителна гора

10987.34

431.61

Държавна публична

02508.526.42

Нива

30001.72

4157.70

Частна

02508.526.19

Нива

8000.55

1726.17

Частна

02508.524.102

За селскостопански, горски, ведомствен път

3911.72

138.32

Общинска публична

02508.526.26

Нива

3099.74

1056.76

Частна

02508.526.23

Нива

19719.07

2051.29

Частна

02508.526.32

Нива

5000.00

1243.14

Частна

02508.526.264

Нива

5499.88

540.93

Частна

02508.526.265

Нива

5500.19

2033.81

Частна

02508.526.27

Нива

6500.33

1951.89

Частна

02508.526.3

Нива

10000.32

811.90

Частна

02508.526.18

Нива

8499.95

2051.79

Частна

69643.501.160

За стопански двор

254736.01

143.84

Частна

69643.6.7

За селскостопански, горски, ведомствен път

1578.60

131.19

Общинска частна

69643.6.5

Нискостъблена гора

4534.10

403.42

Държавна частна

69643.6.6

Пасище

2956.54

255.53

Общинска частна

69643.7.8

Нива

470693.00

10291.48

Държавна частна

69643.6.2

Друг вид дървопроизводителна гора

25436.74

1563.61

Държавна публична

69643.6.10

Нива

521222.29

20701.13

Държавна частна


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
            - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
            - предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии съгласно чл. 62 от Закон за горите.               

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № 2060-07/ 10.02.23г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.         
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 63,3 м. с сервитутна зона  от  1307,5 кв. м. и засяга следните поземлени имоти:           

            -Поземлен имот 62788.35.83, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 23996 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

            -Поземлен имот 62788.37.31, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3549 кв. м, стар номер 037031.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.37.61, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 51211 кв. м, стар номер 037061. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

            -Поземлен имот 62788.39.2, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3304 кв. м, стар номер 036017, квартал 0.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.      

            - Поземлен имот 62788.39.3, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 299 кв. м, стар номер 000039, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.39.4, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1788 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


           
                                                                      Проект-решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата
№ 2060-07/ 10.02.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № 2060-07-001/ 20.02.23г. на Главен Архитект- Община Балчик и Разрешение № 1/ 18.01.23 за специалното ползване на пътища чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях от Агенция "Пътна инфраструктура"- ОПУ- Добрич. Общински Съвет- Балчик:  
            1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.   

            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 63,3 м. с сервитутна зона  от  1307,5 кв. м. и засяга следните поземлени имоти:    

            -Поземлен имот 62788.35.83, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 23996 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

            -Поземлен имот 62788.37.31, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3549 кв. м, стар номер 037031.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.37.61, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 51211 кв. м, стар номер 037061. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

            -Поземлен имот 62788.39.2, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3304 кв. м, стар номер 036017, квартал 0.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.      

            - Поземлен имот 62788.39.3, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 299 кв. м, стар номер 000039, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.39.4, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1788 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК          
            2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.      

            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 63,3 м. с сервитутна зона  от  1307,5 кв. м. и засяга следните поземлени имоти:    

            -Поземлен имот 62788.35.83, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 23996 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

            -Поземлен имот 62788.37.31, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3549 кв. м, стар номер 037031.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.37.61, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 51211 кв. м, стар номер 037061. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

            -Поземлен имот 62788.39.2, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3304 кв. м, стар номер 036017, квартал 0.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.      

            - Поземлен имот 62788.39.3, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 299 кв. м, стар номер 000039, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.39.4, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1788 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК
            3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.   
            4. Съгласно чл. 128, ал. 15 от ЗУТ, съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя по реда на ал. 6, включващо задължително:           
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.                   

            Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;           
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви господин Ангелов, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич., със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  „Не гласувал" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласува"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 735: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № 2060-07/ 10.02.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № 2060-07-001/ 20.02.23 г. на Главен Архитект- Община Балчик и Разрешение № 1/ 18.01.23 за специалното ползване на пътища чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях от Агенция "Пътна инфраструктура"- ОПУ- Добрич. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич. 

            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 63,3 м. с сервитутна зона  от  1307,5 кв. м. и засяга следните поземлени имоти:    

            -Поземлен имот 62788.35.83, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 23996 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

            -Поземлен имот 62788.37.31, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3549 кв. м, стар номер 037031.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.37.61, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 51211 кв. м, стар номер 037061. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

            -Поземлен имот 62788.39.2, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3304 кв. м, стар номер 036017, квартал 0.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.      

            - Поземлен имот 62788.39.3, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 299 кв. м, стар номер 000039, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.39.4, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1788 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК          
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.         

Общата дължина на проектното трасе е приблизително 63,3 м. с сервитутна зона  от  1307,5 кв. м. и засяга следните поземлени имоти:           

            -Поземлен имот 62788.35.83, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 23996 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК

            -Поземлен имот 62788.37.31, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3549 кв. м, стар номер 037031.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.37.61, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 51211 кв. м, стар номер 037061. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

            -Поземлен имот 62788.39.2, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3304 кв. м, стар номер 036017, квартал 0.Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.      

            - Поземлен имот 62788.39.3, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЧАЛТИКА, вид собств. Съсобственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 299 кв. м, стар номер 000039, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            -Поземлен имот 62788.39.4, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1788 кв. м, стар номер 000.027, квартал 0. Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 15 от ЗУТ, съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя по реда на ал. 6, включващо задължително:     
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.125 по кадастралната карта на гр.Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-6/05.19.2022 г. от „Игор Канун" ЕООД гр. Балчик, представлявано от И. Канун, за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.83.125 по кад. карта на гр. Балчик, ул. „Хан Омуртаг" №5. Дружеството е собственик на законно построена жилищна сграда в имота, видно от  Разрешение за строеж № 78/08.07.1971 г. и Нот. акт № 152, том VІІ, дело 1223/26.08.2022 г. на Служба по вписванията при РС - Балчик. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. Изготвена е пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, която е в размер на 13 745.00 лв. Данъчната оценка на имота е 11 560.50 лв.

В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред Общински съвет Балчик следното:

                                             

                                                                           проект - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/05.19.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 13 745.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.125 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ Х, кв. 70 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 367 м2 (триста шестдесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 5010/09.02.2023 г., на собственикът на законно построена върху него сграда „Игор Канун" ЕООД гр. Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангеловколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 736: Общински съвет Балчик:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/05.19.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 13 745.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.125 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ Х, кв. 70 по ПУП на гр.  Балчик), с площ от 367 м2 (триста шестдесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 5010/09.02.2023 г., на собственикът на законно построена върху него сграда „Игор Канун" ЕООД гр. Балчик. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с Решение № 584 от 28.07.2022 г. на Общински съвет - Балчик е определено да се извърши продажба на незастроен терен в Промишлената зона на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2, представляващ ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик. В изпълнение на решението на Общински съвет е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба през 2022 г., при одобрената начална цена 278 440.00 лв., на който не са се явили кандидати. Данъчната оценка на имота е в размер на  136 261.60 лв., а пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител е 192 370.00 лв. Поземлен имот с идентификатор 02508.55.85 е предвиден за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2023 г., приета с Решение № 705 от 23.02.2023 г. на Общински съвет - Балчик. Във връзка с горното, предлагам да внесете за обсъждане следното

                                                             

                                                                       проекто - решение:

      

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 584 от 27.08.2022 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3221/28.02.2008г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2  (шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 192 370.00 лв. (сто деветдесет и две хиляди триста и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангеловколеги моля имате думата по тази точка:

Г-н Илиян Станоев -общински съветник: Становището на Бюджетната комисия?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСНе се състоя по уважителни причини.

Г-н Илиян Станоев -общински съветник:Аз искам думата, моля.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗаповядайте:

Г-н Илиян Станоев -общински съветник:Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, аз прегледах внимателно Докладната и какво разбрах: разбрах, че предният път Общински съвет е приел да повиши цената от 192 370.00 лв на 278 440.00 лв с 80.000 лв. повече.  Разбрах, че се провел търг процедура, на която никой е се е явил, сега разбирам, че пак ще има против, които не са съгласни той да отпадне и да остане високата цена. Дайте да се разберем колеги, ние едн време като правихме Канпания, всички казвахме "ама ние сме за инвестициите, ние искаме тук да дойдат нови инвеститри и да откият нови работни места, ние искаме да дойдат инвеститори за да повишим жизненият стандарт„ Изведнъж първи път проба - вдигаме цената, въпреки ч моето становище винаги, когато е тръжна процедура е било, че колкото по ниска цена, толкова повече кандидати.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Станоев,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 737: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 584 от 27.08.2022 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3221/28.02.2008г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2  (шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 192 370.00 лв. (сто деветдесет и две хиляди триста и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 26 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 22.88 кв. м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 23-БЧ-002140/17.02.2023 г. от Александър Стефанов - проектов  мениджър на „ЛИДЛ България ЕООД енд Ко.КД" ООД, относно отдаване под наем на части от имоти общинска собственост, представляващи 26 бр. Рекламно-информационни елементи с обща площ 22.88 кв.м.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.84.367 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.84 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент, с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.28 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.76.17  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.3 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.83.31 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.11. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.51.265 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.12 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.76.17 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент, с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.13 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.90.101 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.14 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.15 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.16 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.8.449 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.17 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.14.295 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.18 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.105.290 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.19 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.505.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.20 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.503.208 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.21 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в с. Кранево, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.22 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в с. Кранево, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.23 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311 по кадастрална карта на гр.Балчик, находящ се в с.Кранево, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.2. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.11. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.12. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.13. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.14. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.15. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.16. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.17. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.18. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.19. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.20. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.21. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.22. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.23. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище и с. Кранево.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 26 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 22.88 кв. м. със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" -0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 738: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.84.367 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.84 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент, с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.28 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.76.17  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.3 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.83.31 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.11. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.51.265 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.12 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.76.17 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент, с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.13 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.90.101 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.14 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.15 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.16 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.8.449 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.17 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.14.295 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.18 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.105.290 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.19 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.505.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.20 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.503.208 по кадастрална карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

т.1.21 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в с. Кранево, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.22 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в с. Кранево, 2 /два/ броя рекламно- информационни елементи, всеки с площ с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.23 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311 по кадастрална карта на гр.Балчик, находящ се в с.Кранево, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88  кв.м., за срок от 3 години

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.2. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.11. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.12. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.13. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.14. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.15. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.16. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.17. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.18. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.19. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.20. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.21. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.22. 2/два/ броя рекламно информационни елементи всеки с площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС, за брой. Общо 85.80 лв. / осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 2/два/ броя.

т.1.23. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище и с. Кранево.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред -  Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане на Решение №699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на ОбС Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с писмо с вх. № 06/08.03.2023 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на Общински съвет - Балчик (ОбсБч).

С посочената заповед, Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г. от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.02.2023 г. е определено за незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване на нормативен акт, по следните стображения:

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик е нормативен акт, по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, който се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА. По силата на тази разпоредба приемането му е в правомощията на общинския съвет като орган на местното самоуправление в съответната община. Като има материалната компетентност да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик. Общинският свет има и правомощията да я отмени изяло или отчасти, да я измени, както и да я допълни. Настоящото решение, за приемането на което като основание е посочен и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, по своя характер представлява частично изменение на подзаконов нормативен акт.

Редът за приемането, изменението, допълнението и отмяната на подзаконови нормативни актове на общинските свети е уреден в Раздел III, Глава Пета, Дял Втори от АПК и ЗНА.

Съгласно чл.79 от АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. С разпоредбата на чл.80 от АПК се предвижда субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове, за неуредените в Раздел ІІ, Глава Пета, Дял Втори от АПК впроси.

Настоящото изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, се повишават размерите на някои от местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Балчик, като също така се въвеждат и нови услуги.

Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗНА урежда изисквания за мотиви към подзаконовите административни актове, като проектът за нормативен акт заедно с мотивите се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, съгласно чл.28, ал.2 от ЗНА, мотивите задължително следва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, конто се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 5 анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Спазването на посоченото съдържание на мотивите, които налагат приемането на нормативния акт, е от съществено значение, което е видно от императивната разпоредба на чл.28, ал.4 от ЗНА.

С така направената формулировка в докладната записка на Кмета на Община Балчик не са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 2 от 3НА. Всеки един от задължителните мотиви, съгласно посочената разпоредба, изисква конкретна с оглед на предлаганата нормативна промяна обосновка, а не излагане на общи съображения. Мотивировката с дефинираното от законодателя съдържание трябва да е налице преди внасяне на проекта за обсъждане; да е публикувана и да е станала достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. В случая, видно от изложеното в докладната записка на Кмета на Община Балчик и обявлението към нея, се установява, че при представянето на проекта за изменение и допълнение на Наредбата, липсва финансова обосновка за предложените измененията, както на действащите такси и услуги, така и при въвеждането на нови такива. В тази си част мотивите са от съществено значение за преценяване на законосъобразността на изменената Наредба. Нещо повече - в мотивите за приемането на Наредбата не се и сочат конкретни очаквани финансови резултати.

Освен това не е спазен 30-дневния срок за публично обсъждане. Проектът, ведно с мотивите са обявени на интернет страницата на община Балчик на 16.01.2023г., съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА. В тази врьзка, срокьт за публично обсьждане изтича на 15.02.2023г., а не на 14.02.2023г., както е посочено от вносителя на предложението.

Изготвената справка по чл.26, ал.5 от ЗНА е с дата 14.02.2023г., което е преди крайния срок за публично обсъждане.

Като не е изпълнил посочените процедурни правила, Общински сьвет Балчик е приел Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик при допуснати съществени процесуални нарушения, обосноваващи незаконосъобразност на акта, водеща до неговата отмяна.

С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г. от заседание на Общински съвет - Балчик е върнато за ново обсъждане.

            Предвид горното е извършен цялостен преглед на административната преписка и обосновката към нея поради, което следва да се има предвид следното:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира и допълни подзаконовия нормативен акт, както следва:

В частта § 1 на проекта, предложената редакция на Глава втора Местни такси Раздел І Такса битови отпадъци произтича от следното: Образувано е Административно дело №740/2022 г. в АС - Добрич по протест по чл.186, ал.2 във връзка с чл.185 от АПК от Веселин Вичев -  зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич -  относно Предложение за отмяна на текст в чл.17, ал.1 от Наредбата „и не са тяхно основно жилище„ като незаконосъобразен. Община Балчик го приема за резонен и основателен, поради което се предприема настоящата нормативна редакция. Промяната в Раздел ІІІ се налага от отмяната на чл.81 в ЗМДТ/ ДВ бр.17 от 01.03.2022г. в сила от 01.04.2022г./ с което се отменя събирането на такси за ползване на детски ясли и детски градини в нов Раздел Такси за лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.            

В частта § 2 на проекта, предложената промяна е за синхронизация с  настоящо действащата Наредба №1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите и обн. в ДВ. Бр.22 от 18 март 2022 г. Досегашната редакция на чл. 48, ал. 2 в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, към момента не кореспондира с Наредба №1/07.03.2022 г., вр.  с чл. 20, ал. 2 Закон за достъп до обществена информация.

В частта §3 на предложения проект, причините за редакция са следните:

Предложените промени на цени в чл.56, ал.1, т.16 от Наредбата касаят дейността  на  Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей и Художествена галерия. Увеличенията са минимални и основно касаят услуги свързани с човешки труд. Ново предложените: такса за провеждане на Образователни програми и Заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството -  към момента липсват в Наредбата. Съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за културното наследство, основната дейност на музея е опазването и популяризирането на движими и недвижими културни ценности. Начините за финансиране на тази дейност са определени в чл.39 от ЗКН - сред които са общинските бюджети, както и собствени приходи. Към настоящия момент цените за посещение на музея не акумулират достатъчно средства за изпълнение на плановете за развитието на дейностите към музея.

Предложеният размер на новите такси е минимален и съобразен  с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им /приета с ПМС №1 от 05.01.2012г./

Цените на услугите, в тази връзка, в настоящия проект са определени при спазване принципите на съобразяване на разходите за предоставяне на съответната услуга, включващи възнаграждения на съответните служители, консумативи и материали, режийни и други разходи, специфични в зависимост от съответната услуга.

Предложението за актуализация с увеличение на съществуващите такси е обусловено от множество фактори от икономически и социален характер, свързани с дейностите и услугите, които се предоставят от Исторически музей-Балчик, в чийто ресор попадат. Следва да бъдат отчетени както цялостно финансовото състояние на Община Балчик, в частност и на Исторически музей - Балчик, така и необходимостта от модернизация и предоставяне на адекватни условия в аспект възможност за предоставяне на съответните услуги. Исканите промени са обвързани и с решенията на държавния регулатор, с които е определено увеличение на цените за ел. енергия и вода, драстично нарастване цените на горивата в национален план, сравними към днешна дата с тези фактори към датата на последните предходящи редакции в тази връзка на общинската наредба, спрямо тогава определените цени на въпросните услуги. Актуализирането на цените на тези такси се следва, за съжаление и от неблагоприятните ефекти на икономическата криза върху изпълнението на общинския бюджет и финансовата издръжка на музея, независимо от предприетите рестриктивни мерки на икономии, оптимизиране на цялостната организация на работа за смекчаване на отражението на кризата при обслужването на населението и решаване на основни проблеми на гражданите на общината, разумно управление и пестеливо разходване на финансовия ресурс, финансова стабилност и нормално функциониране на системите и механизмите в общината в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност на дейност.

Освен предоставянето на административни услуги, Община Балчик има визия и правомощия да управлява ефективно и в интерес на обществото общинското имущество, управлявайки материалната база в сферите на образованието, културата, спортните дейности и друга инфраструктура. Община Балчик осъществява активна политика и важна роля в осигуряването на гражданите, бизнеса и посетителите на общината в сферата на социалните, културно-историческите дейности, градоустройството и други. Съгласно чл. 6, ал. 2 ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията именно на Общински съвет е да определя цената на съответната услуга или право, в съответствие и кореспонденция с действащото законодателство, разбира се. В тази връзка, Община Балчик стопанисва и материално-техническа база, която освен за потребностите и функциите на администрацията е целесъобразно с оглед ефективното използване и намиране на източници на приходи, различни от данъчните, да бъде предлагана за ползване от граждани и организации. Така, в проекта на наредбата е предвидено заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството. По този начин, освен източник на приходи, този вид услуги ще удовлетворява потребността на населението в сферата на културния и социален живот. От друга страна, организациите и физическите лица, които имат желание и необходимост от заснемане на музеен експонат и/или произведение на изкуството, ще могат да го направят без да извършват значителни или непосилни инвестиции.

Предложените размери на цени в чл.56, т.42 „Корична цена на вестник „Балчик", респективно „ Годишен абонамент/12 месеца" в Глава трета - Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица  се налагат основно от повишаването на цени за печатни услуги, ползвани от външен изпълнител за Общината, което повишаване е отзвук от цялостната икономическа обстановка в национален аспект, нарастването на инфлационния индекс, като предложената цена от 0.60 за брой се равнява на цената за отпечатване на брой. Приложена докладна с вх.№93-00-378/14.12.2022 г. от Албена Иванова - Главен редактор на вестник „Балчик".

Промяната в размера на цената за брой вестник „Балчик", определена в чл.56 на Наредбата е поради следните причини: Разходите за предоставянето на услугите в т.ч. /преки, непреки, материални, разходи за управление и контрол/ са в пъти увеличени спрямо размера на таксите, които не са променяни от години. Многократното увеличение на горива, материали, минимална работна заплата и горепосочените причини довеждат до не възстановяване на себестойността на услугите, под настоящо определената и действаща крайна продажна цена на общинския вестник. Предложените размери са изчислени на база съществуващата отчетност и повишените реални разходи и не надвишават себестойността на услугите към днешна дата.

С настоящия проект, в по-голямата му част се предвиждат промени, продиктувани основно от промените в динамичната икономическа и пазарна икономика в национален и глобален аспект, както и в настъпили промени в потребностите и очакванията на населението.

Проектът, ведно с мотивите, налагащи неговото приемане, са обявени на сайта на Община Балчик на 16.01.2023г. съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА. Обявени са условията за провеждане на обществени консултации. В изготвената справка с изх. №23-БЧ-001939/14.02.2023 г. е допусната техническа грешка при изписване на датата, като вместо 15.02.2023г. е написана дата 14.02.2023г. Извършена  е повторна проверка на административната преписка при която е изготвена нова справка с изх. № 23-БЧ-003391/21.03.2023г, от която е видно, че не са постъпвали предложения и сигнали по проекта на наредбата в законоустановеният срок.

Няма постъпили предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт, както в деловодството на Община Балчик, така и на електронната поща в законоустановеният срок. На проведената среща за публично обсъждане на 01.02.2023г. по публикуваната покана към проекта за наредба няма постъпили предложения и становища.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОСНКВОбА, внасям следното предложение:    

                                                            ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


Съгласно Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на Общински съвет - Балчик (ОбсБч) се отменя, и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2, чл. 6 - чл. 9в от Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал.3 предложение второ,  чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет Балчик:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел I Такса битови отпадъци

В чл.17, ал.1 текста „...и не са тяхно основно жилище..." се заличава.

Раздел III се изменя така: Такси за лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет

Чл. 28 се отменя

Чл. 29 се отменя

Чл. 30 се отменя

Чл. 31 се отменя

Чл. 32 се отменя

Чл. 33 се отменя

Чл. 34 се отменя

§2

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел VIII Такси и цени на услуги уредени в други закони

В чл.48, ал.2 се изменя така:

За услуга по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация се заплащат такси по Наредба Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация издадена от министъра на финансите обн. ДВ бр.22 от 18.03.2022 г.

§3

В Глава Втора   Местни Такси

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.1 Вход-експозиция се правят следните изменения и допълнения:

-          Семеен билет /един/двама родители и техните деца до 18 години/ - 10.00 лв.

-          Групови посещения /над 10 души/ на човек:

-          За ръководителя на групата - безплатно

-          За деца до 7 години - безплатно

-          За деца от 7-18 години, студенти и пенсионери - 2.00 лв.

-          За лица над 18 години - 3.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.2 Беседа се правят следните изменения:

-          Беседа на български език - 10.00 лв.

-          Беседа на чужд език - 30.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.5 Справки се правят следните изменения:

-          Специализирани консултации за  1 час /минимум 1 час/ - 10.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.6 Услуги се правят следните изменения:

-          Ползване на научна литература - 5.00 лв.

-          Копирни услуги - 0.20 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.7 Такса за провеждане на Образователни програми:

-          За деца до 18 години - 5.00 лв.

-          За групи /на дете/ - 3.00лв.

-          За лица над 18 години - 15.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.8 Заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството:

-          С фотоапарат - 10.00 лв.

-          С камера - 30.00 лв.

-          С мобилен телефон - 5.00 лв.

-          Заснемане на външни продукции в музеен обект - 50.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.42 §1 Абонамент /хартиено и електронно издание/:

-          Корична цена на вестник „Балчик" - 0.60 лв.

-          Годишен абонамент /12месеца/ - 28.80 лв.

-          Произтичаща минимална отстъпка при ръчна продажба (25%) от продажната цена 0.15лв.с ДДС.


Приложение:

1.      Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Област Добрич;

2.      Обявление по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове;

3.      Приложение: Докладна вх. №93-00-378/14.12.2022 г. от Албена Иванова - гл. редактор в. „Балчик";

4.      Справка


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 739: Съгласно Заповед № АдК-04-12 от 06.03.2023г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 699 от Протокол № 41 от 23.02.2023г заседание на Общински съвет - Балчик (ОбСБч) се отменя, и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2, чл. 6 - чл. 9в от Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал.3 предложение второ,  чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет Балчик:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел I Такса битови отпадъци

В чл.17, ал.1 текста „...и не са тяхно основно жилище..." се заличава.

Раздел III се изменя така: Такси за лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет

Чл. 28 се отменя

Чл. 29 се отменя

Чл. 30 се отменя

Чл. 31 се отменя

Чл. 32 се отменя

Чл. 33 се отменя

Чл. 34 се отменя

§2

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел VIII Такси и цени на услуги уредени в други закони

В чл.48, ал.2 се изменя така:

За услуга по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация се заплащат такси по Наредба Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация издадена от министъра на финансите обн. ДВ бр.22 от 18.03.2022 г.

§3

В Глава Втора   Местни Такси

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.1 Вход-експозиция се правят следните изменения и допълнения:

-          Семеен билет /един/двама родители и техните деца до 18 години/ - 10.00 лв.

-          Групови посещения /над 10 души/ на човек:

-          За ръководителя на групата - безплатно

-          За деца до 7 години - безплатно

-          За деца от 7-18 години, студенти и пенсионери - 2.00 лв.

-          За лица над 18 години - 3.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.2 Беседа се правят следните изменения:

-          Беседа на български език - 10.00 лв.

-          Беседа на чужд език - 30.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.5 Справки се правят следните изменения:

-          Специализирани консултации за  1 час /минимум 1 час/ - 10.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.6 Услуги се правят следните изменения:

-          Ползване на научна литература - 5.00 лв.

-          Копирни услуги - 0.20 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.7 Такса за провеждане на Образователни програми:

-          За деца до 18 години - 5.00 лв.

-          За групи /на дете/ - 3.00лв.

-          За лица над 18 години - 15.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.8 Заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството:

-          С фотоапарат - 10.00 лв.

-          С камера - 30.00 лв.

-          С мобилен телефон - 5.00 лв.

-          Заснемане на външни продукции в музеен обект - 50.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.42 §1 Абонамент /хартиено и електронно издание/:

-          Корична цена на вестник „Балчик" - 0.60 лв.

-          Годишен абонамент /12месеца/ - 28.80 лв.

-          Произтичаща минимална отстъпка при ръчна продажба (25%) от продажната цена 0.15лв.с ДДС.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги, всяка община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги. Във връзка с това , предлагам Общински съвет Балчик да вземе следния проект за:                                

                                                                     Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.27 във връзка с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги:

1.Общински съвет Балчик създава Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав:

Председател: Красимира Стефанова Кирчева - Илиева - Началник отдел ОХССД

Членове:

Соня Михайлова Василева - Гл. специалист Здравеопазване и социални дейности

Кольо Колев - секретар МКБППМН

Ерджан Хюсеин Тургут - Началник отдел „Закрила на детето"

Десислава Кирилова - Ръководител ЦОП/ЦНСТ Балчик.

Светла Емилова Николова - Петкова - Ръководител ЦСРИ Балчик

Мая Данева Василева - инспектор ИДПС в РУ Балчик        

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангелов,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 740: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.27 във връзка с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги:

1.Общински съвет Балчик създава Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав:

Председател: Красимира Стефанова Кирчева - Илиева - Началник отдел ОХССД

Членове:

Соня Михайлова Василева - Гл. специалист Здравеопазване и социални дейности

Кольо Колев - секретар МКБППМН

Ерджан Хюсеин Тургут - Началник отдел „Закрила на детето"

Десислава Кирилова - Ръководител ЦОП/ЦНСТ Балчик.

Светла Емилова Николова - Петкова - Ръководител ЦСРИ Балчик

Мая Данева Василева - инспектор ИДПС в РУ Балчик        

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Разни.


По осемнадесета от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по осемнадесета точка от дневния ред - Разни. Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз по днешнат дълго дебатирана точка. Искам от сега да внеса Предложение на следващо Заседание да се върнем към Тарифата, тъй като по някакъв модел уточнихме долу горе какви допълнителни изменения можем да въведем. Кои са рационални, които вземат и предвид желанията и на част от нашите съграждани. Рационалната част и от това, което каза г-н Кмета - да стимулираме хората да спират в паркингите, а не по улиците и въпроса за Болницата. Аз мисля, че една част от колегите имаме чувство, че  не завършихме докрай този процес и тъй като процедурно не е възможно предлагам -  не знам с конкретно предложение към следващият път ли трябва да бъде направено или ...

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз към точка Разни цяла Сесия... искам г-н Ангелов, Кмета да стане и да каже, понеже за Кранево не е ставало въпрос -Кога ще юзапочне ремонта на прословутите три улици в центъра на Кранево без канализация, искам точен и ясен отговор и тук да чуе цялата общественост. Има ли такива намерения - това трябва да стане преди сезона ..няма да правим канализация посредата на сезона. И кажете кога ще започне ремонта и кога ще свърши, точно и ясно и категорично. Г-н Димитров?

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: По рамковото споразумение за изпълненито на дейностите строителни , които има Общината  -дейността е възложена и има график за изпълнение.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Може ли поне ориентировъчно да ми кажете?

Г-н Николай Ангелов -кмет на Община Балчик: Другия месец започва

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Значи Април казвате, че ще започне?

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: Да.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ще свърши ли до началото на сезона?

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет: Да ще свърши.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Да се запише!

Г-н Николай Ангелов -кмет на Община Балчик: Възложено е зависи изпълнителя кога ще дойде да го построи, изпълнителя е „Хидрострой" знаете те са голяма фирма и като доидат ще го свършат за нула време. Всичко е осигурено - парите, изпълнителя.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Значи, това е много хубаво, за което аз искам конкретни обещания и конкретни цели, защото знаете тази канализация е болката в центъра на селото. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, г-н Ройдев заповядайте:

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: В тази връзка г-н Ангелов, аз има друго питане -пак със сезона свързано, пак  с Кранево  е свързано и пак с центъра е свързано. Предприема ли се нещо законово..... ?

Г-н Николай Ангелов -кмет на Община Балчик: За изгорелия магазин ли сътава дума?

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Да! Законово каква е ситуацията?

Г-н Николай Ангелов -кмет на Община Балчик: Направили сме Комисия, протокол,  предупредихме собственика да си разчисти, той ни е написал възражение, че не са приключили още действията на застрахователя и там някакви доказателства. Лично той идва при мен и още не са приключили застрахователите, но имам ангажимент, че ще почва да си го възтановява и истината е, че той иска да си го възтанови и отново да продава. Ще бъде изчистен, само да преключат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги, ако нямате други  въпроси закривам днешното Заседание на Общински съвет.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик