публикувано на 20.04.2023 г.

Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

     

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения № 563/30.06.2022 год., № 737/23.03.2023 год., на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 428/19.04.2023 год. на Кмета на Община Балчик. 

                       

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.506.308 по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните" с площ 391.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 980.00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/

        2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №  02508.55.85 по кадастралната карта на град Балчик, с площ  6 961.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 192 370.00 лв /сто деветдесет и две хиляди триста и седемдесет лева/,

Търгът ще се проведе на 17.05.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.05.2023 г. до 15.05.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 15.05.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  15.05.2023 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева