• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 април  2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

 

1. Приложено изпратена Заповед на Кмета на Община Балчик № 358/04.04.2023г. за връщане за ново обсъждане  на Общински съвет - Балчик на Решение № 725. Взето по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Предложение за  одобрение Съвета  на директорите на  „Кибела 2014"ЕАД след проведен конкурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по обезпечаващ авансово плащане по Административен договор РД № 50-54 от 17.03.2023 г. по 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за Проект  „ЕДНА ЕКО -КОШНИЦА МОЛЯ", сключен между Министерство на земеделието, храните и горите - УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ Тунджа", като водещ партньор по проекта  с три български и пет словенски МИГ, в който Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" е партньор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Издаване на запис на заповед от Община  Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане   за Сдружение „МИГ   Балчик-Генерал Тошево" съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗм  за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Закупуване на линейка „Фолксваген Транспортер" за нуждите на  „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Финансово подпомагане на сдружение на инвалидите „Хинап" гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Сключване на допълнително споразумение към договор за възлагане  управлението на „МБАЛ_Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено Общо събрание на акционерите за 19.05.2023 год. от 10.00 часа

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

11. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване с цел изменение на действащия Подробен устройствен план и образуване на УПИ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик".                                                       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик                                                   

16. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Одобряване на ПУП - Парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110KV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до п/ст „Балчик" с възложители „Тесса  Грийн Енерджи" ЕООД и „Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Разглеждане на заявление от Д. А. Тидов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.200 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.143 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 1 бр. медицински кабинет с площ 18.5 кв.м и ½ коридор, всичко с обща площ 24.80 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Изменение и допълнение на Решение №693, Протокол №40/ 26.01.2023г., за добавяне към списъка на свободните пасища и мери за индивидуално ползване на имоти с идентификатори 53120.29.109- 21.719 дка и 53120.29.110- 7.622 дка в землището на с. Оброчище и определяне на годишна наемна пазарна цена на имоти с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 год., считано от стопанската 2023/2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

28. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с Решение на Общински съвет № 700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

29. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик