Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 346/ 03.04.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 18160.110.64,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Гурково, с устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-2/ 18.01.2023 г. 


Прикачени файлове: