Обявление за изработен проект за подробен устройствен план

 

 ОБЯВЛЕНИЕ


            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-19/ 21.03.23 г. за изработване на ПУП - План за регулация за o.т. № 1028а, o.т. № 1027а, o.т. № 1030а, o.т. № 1017а, o.т. № 1029а и o.т. № 720а, за УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103) с отреждане за хидрофорна станция, УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108) с отреждане за спортна площадка и трафопост, кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич и ПУП-План за застрояване за  УПИ XX(02508.77.107), УПИ XIX(02508.77.106), УПИ XVIII(02508.77.104), УПИ XVII(02508.77.103), УПИ XVI(02508.77.102), УПИ XV(02508.77.101), УПИ XIV(02508.77.136), УПИ XIII(02508.77.99) и  УПИ XII(02508.77.98), кв. 170, за УПИ XХ(02508.77.97) УПИ XIX(02508.77.96), УПИ XVIII(02508.77.95), УПИ XVII(02508.77.94), УПИ XVI(02508.77.93), УПИ XV(02508.77.92), УПИ XIV(02508.77.91), УПИ XIII(02508.77.90), УПИ XII(02508.77.89) и  УПИ XI(02508.77.88), кв. 143, за УПИ IX(02508.77.132), УПИ VIII(02508.77.131), УПИ VII(02508.77.109) и  УПИ VI(02508.77.108), кв. 142 по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм"  

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. 


Прикачени файлове: