ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 261/ 20.03.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ V(58270.501.111), УПИ VIII(58270.501.113), УПИ XVII(58270.501.595) и  УПИ XVI(58270.501.108  и 501.595), кв. 9, по ПУП на с. Преспа, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-7/ 02.03.23 г..         Прикачени файлове: