Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 260/ 20.03.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-3/ 19.01.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXXV(02508.72.179) и  УПИ XXXIV(02508.72.178), кв. 7, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXXV(02508.72.179) и  УПИ XXXIV(02508.72.178), кв. 7, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".      
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       
           Прикачени файлове: