• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Обява за набиране на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0082
„Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик"


Община Балчик, в качеството си на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Балчик", финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0082-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 27.03.2023 г. до 13.04.2023 г. приема документи за подбор на персонал за насочване за ползване на здравно-социални услуги ЗСУ, и със задължения по ЗХУ, и ЗЛП както следва:

Сътрудник, социални дейности - 2 позиции.

Изисквания за заемане на длъжността - минимум завършено средно образование.

Описание на длъжността:

- Предоставяне на информация и консултиране на кандидат-потребители относно предоставяните  от Община Балчик социални услуги;

- Организиране на дейностите по предоставяне на услугите „Лична помощ" и „Асистентска подкрепа", „Грижа в дома", участие в провеждането на разяснително-информационна кампания;

- Посещения по домовете на кандидат-потребители и др. възложени от ръководителя на проекта задачи, свързани с основната цел на проекта.


Кандидатите за обявените позиции следва да са физически и психически здрави,  да притежава психическа нагласа и желание за работа с представители на рискови групи - болни и възрастни самотни хора. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност, ще се счита за предимство.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография във фронт офис  в сградата на общината, от 8:00 ч. до 16:30 ч., в срок до 13.04.2023 г. Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в община Балчик,  или изтеглени от официалната интернет страница на Община Балчик  

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.

С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца. Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Балчик, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти",

За допълнителна информация:

Телeфон: 0579 7 3698
GSM: 0895 554028  

Нели Иванова,
ръководител проект.

Прикачени файлове: