УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №242/16.03.2023 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на части от имоти- публична общинска собсвтеност в град Балчик за разполагане на спомагателни  атракционни тераси

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти- публична общинска собсвтеност в град Балчик за разполагане на спомагателни атракционни тераси за извършване на ресторантьорска дейност, за срок от 5/пет/ години."
 • Отдаваният под наем общински имот е за разполагане на спомагателни атракционни тераси за извършване на ресторантьорска дейност.
 • Начална годишна наемна цена :

1. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред бистро "Ромфея"/ с площ 103,04 м2- 4 018,56 лв. /четири хиляди и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС;

2. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Антик"/ с площ 77,00 м2 - 3 003,00 лв. /три хиляди и три лева/, без ДДС;

3.Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Микадо"/ с площ 112,55 м2- 4 389,45 лв. /четири хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/, без ДДС;

4. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 54,00 м2 - 2 106,00 лв. /две хиляди сто и шест лева/, без ДДС;

5. Поземлен имот /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 181,00 м2 - 7 059,00 лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС;

6. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант с българска кухня "Лотос"- 2 761,20 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС;

7.Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Селена"/ с площ 112,00 м2 - 4 368,00 лв. /четири хиляди триста шестдесет и осем лева/, без ДДС;

 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 24.03.2023 г.г. до 15.00 часа на 07.04.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга :

 т. 1.1 Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред бистро "Ромфея"/ - 401.86 лв. /четиристотин и един лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

т. 1.2 Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Антик"/ - 300.3 лв. / триста и три лева/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

т. 1.3  Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Микадо"/ - 438.95 лв. /четиристотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

т. 1.4 Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ - 210.6 лв. / двеста и десет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

т. 1.5 Поземлен имот /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ - 705.90 лв. / седемстотин и пет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

т. 1.6 Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант с българска кухня "Лотос"/  - 276.12 лв./ двеста седемдесет и шест лева и дванадесет стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.


т.1.7 Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Селена"/ - 436.80 лв. / четиристотин тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.

 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 07.04.2023. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 11.04.2023 г. от 14.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/71054