• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

                                                                 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №240./16.03.2023г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост, части от ПИ№02508.7.359, представляващи 14 броя павилиони - №2,№5, №7, №9, №10, №11, №17, №20, № 23, №25, №26, №27,№28 и №29 , всеки с площ 4,5 кв.м., находящии се в гр. Балчик, алея „Двореца", гр.Балчик.
 • Отдаваните под наем общински имоти са за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/.
 • Начална годишна наемна цена -2196 лв. без ДДС
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
 • Срок на договора: три години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 24.03.2023 г. до 15.00 часа на 07.04.2023 г. от касата на ОбА - Балчик
 • Депозит за участие в търга - 219,60 лв., вносим до 15.00 часа на 07.04.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 07.04.2023г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6
 • Дата и място на провеждане - 11.04.2023 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Десислава Василева - гл. специалист Наеми