УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №243/16.03.2023.г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 25 кв. м. пред ресторант „Акроза", част от ПИ№02508.87.127 по кадастрална карта на гр. Балчик, пл. „21ви Септември, актуван с АОС 227/25.05.1999 г., за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност, за срок от 1/една/ година
 • Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на маси и столове за извършване на търговска дейност с площ 25 кв.м.
 • Начална годишна наемна цена - 484.50 лв.. без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: една година
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 24.03.2024 г. до 15.00 часа на 07.04.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 48.45 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 07.04.2023г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 07.04.2023г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 10.04.2023 г. от 10.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: Десислава Василева 0579/71054