• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

                                                                 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №241/16.03.2023. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Гурково

при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет /стоматологичен/ с площ 15,00 кв.м, находящ се на 1-ви етаж от двуетажна сграда с идентификатор №18160.501.255.1 по К.К. на с. Гурково, цялата с площ от 164,00 кв.м. - публична общинска собственост, актуван с АОС № 430/ 10.12.2014 г.
 • Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
 • Начална годишна наемна цена- 581.40 лв. /петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки /
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 24.03.2023 г. до 15:00 часа на 07.04.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга- 58.14 /петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС, вносим до 15:00 часа на 07.04.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 07.04.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане на търга- 10.04.2023 г. от 13.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579 71054