ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 231/ 15.03.23 г. е допуснато изменението на ПУП - План за регулация за УПИ I(02508.78.100 и 02508.78.23), кв. 135, по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-4/ 25.01.23 г..        Прикачени файлове: