• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Във връзка със Заповед №РД-133/23.02.2023 год. на Министъра на околната среда и водите и във връзка Предписание с вх.№23-БЧ-003112/14.03.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна, уведомяваме всички граждани на Община Балчик, че от 01 април до 31 октомври на 2023 г. е определен пожароопасен сезон в защитените територии- изключителна държавна собственост и мерките за осигуряване на пожарна безопасност, като следва да спазват забраната за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Нарушителите физически лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лева.

       При възникване на палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна, на следните телефони:

                   - 052/678 848 от 9:00ч. до 17:30ч.

                   - 0884 290634 след 17:30ч. и почивните дни

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик