Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 172/ 22.02.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2025-5/ 23.11.22 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XX(67951.501.411), УПИ XIX(67951.501.410), УПИ XVIII(67951.501.406), УПИ XVII(67951.501.951), УПИ XVI(67951.501.983; 67951.501.984) и  УПИ XXII(67951.501.1154),-с конкретното му предназначение за ПСД, кв. 41, по ПУП на област Добрич, община Балчик, с. Соколово, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXII(67951.501.1154), кв. 41, по ПУП на област Добрич, община Балчик, с. Соколово, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм"           
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: