• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 23 март 2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:


1. Поставянето на паметник на Добруджанския поет Йордан Кръчмаров в двора на читалището в с. Гурково и даване на  субсидия в размер на 1000 лв.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД и определяне на представител на акционера - Община Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 31.03.2023 год.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

3. Постановление №11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл.1, ал.5, т.13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Определяне на изпълнител на интегрираната здравно-социална услуга "Грижа в дома" във връзка с одобрен проект на Община Балчик "Грижа в дома в Община Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Приемане на бюджетна прогноза за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр.Балчик във връзка с прилагане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура за нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/ 110 kV в УПИ I- Стопански двор (ПИ 69643.501.160), кв. 2 с. Стражица, Община Балчик, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик", ПИ 02508.55.2, гр. Балчик, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.125 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 26 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 22.88 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Разни.

 


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик