Обявление за издаване на виза за проектиране                        Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка със заявление с вх. № УТ-2083-43/ 25.02.2022 г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 53120.505.315 по КК на с.Оброчище, Община Балчик, е издадена виза с № 91-1/ 03.05.2022 г.. Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, визата за проектиране подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: