Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 158/ 20.02.2023 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.55.242,  по КК на Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-71/ 08.12.2022 г.          Прикачени файлове: