ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 170/ 22.02.23  г. е допуснато изработването на ПУП-План за застрояване за  УПИ XII(02508.84.391), кв. 190, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване “Жс“, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-5/ 02.02.23 г..

Прикачени файлове: