ОБЯВЛЕНИЕ


            Относно: Преписка с вх. УТ-2117-25/ 11.05.2022 г., вх. № УТ-2117-25_001/ 17.08.2022 г.

            На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с решение № 691, протокол № 40 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 26.01.2023 година е одобрен ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 69643.6.12 (стар идентификатор 69643.6.8), 69643.6.14 (стар идентификатор 69643.6.9), 69643.5.10  (стар идентификатор 69643.5.6), 69643.5.9 (стар идентификатор 69643.5.5), 69643.4.7 (стар идентификатор 69643.4.4), 69643.3.8 (стар идентификатор 69643.3.6), 69643.2.10 (стар идентификатор 69643.2.7), 69643.11.6, 69643.11.7 (стар идентификатор 69643.11.3), 69643.10.24 (стар идентификатор 69643.10.9), 69643.10.21, 69643.10.20, 69643.10.19 (стар идентификатор 6964310.8), 69643.10.18, 69643.10.16, 69643.10.14 (стар идентификатор 69643.10.7), 69643.9.8 (стар идентификатор 69643.9.5), 69643.7.11 (стар идентификатор 69643.7.9) и 69643.10.12 (стар идентификатор 69643.10.6) по кадастрална карта на с. Стражица.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" е за вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1) Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на Дружеството ПИ 69643.10.21; 69643.10.20; 69643.10.19; 69643.10.18; 69643.10.16; 69643.10.14; 69643.10.12; 69643.10.24; 69643.9.8; 69643.2.10; 69643.3.8; 69643.11.6; 69643.11.7; 69643.5.10; 69643.6.12; 69643.5.9; 69643.4.7; 69643.6.14 и 69643.7.11  по кадастрална карта на с.Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич 2) Засегнати от сервитута на ротора на  вятърните генератори: ПИ 69643.1.7, 69643.1.8, 69643.2.3, 69643.2.5, 69643.2.8, 69643.2.9, 69643.2.12, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.3, 69643.5.7, 69643.5.8,  69643.5.11, 69643.6.10, 69643.6.11,  69643.6.13, 69643.7.8, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.15, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5 по кадастрална карта на с. Стражица , общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 04515.11.6, 04515.11.5, 04515.11.7, 04515.11.8, по кадастрална карта на с. Бобовец, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 67951.56.5, 67951.56.7, 67951.56.8 по кадастрална карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич и ПИ 02508.507.1, 02508.507.44, 02508.507.102, 02508.507.104, 02508.507.246, 02508.507.249, 02508.523.101, 02508.523.662, 02508.528.77, 02508.528.78, 02508.528.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. 3) Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 69643.2.5, 69643.2.9, 69643.3.5, 69643.3.7, 69643.3.9, 69643.4.2, 69643.4.5, 69643.4.6, 69643.5.2, 69643.5.3, 69643.5.4, 69643.5.8, 69643.5.11, 69643.6.11, 69643.6.13, 69643.7.10, 69643.9.3, 69643.9.6, 69643.9.7, 69643.10.3, 69643.10.5, 69643.10.10, 69643.10.11, 69643.10.13, 69643.10.17, 69643.10.22, 69643.10.23, 69643.11.4, 69643.11.5, 69643.12.24, 69643.12.38, 69643.12.39, 69643.12.50, 69643.501.10, 69643.501.168  по кадастрална карта на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ 02508.507.102 по кадастрална карта на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич 


Прикачени файлове: