ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 692, протокол № 40 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 26.01.2023 година, е отказано разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на с. Кранево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона предимно производствена- "Пп" „за автоцентър", съгласно преписка с  вх.  №  УТ-2060-8/ 03.06.2022 г., вх. № УТ-2060-8-002/ 24.11.2022 г..         
Прикачени файлове: