З А П О В Е Д

 № 167

 гр. Балчик, 22.02.2023 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.10, ал.1 и чл.235, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 год.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.  Определям секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр. Балчик, както следва:


Избирателна секция

Място за гласуване

Адрес на СИК

1

080300001

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

2

080300002

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1


2. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в другите населени места на територията на община Балчик ще гласуват в  образуваните секции в съответното населено място.

3. Кметовете и кметските наместници да създадат организация за оказване на съдействие за достъп до изборното помещение  на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването им.

4. Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в град Балчик могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел ГРАО: 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 до 18.00 часа в изборния ден - 02.04.2023 г.

5. Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Балчик

6. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.                                           

7. Копие от  заповедта да се връчи чрез служебните електронни пощи за сведение и изпълнение на всички кметове и кметски наместници, на служителите от отдел ГРАО, ангажирани в изборния процес за сведение на РИК - Добрич  rik08@cik.bg  и на РУ-Балчик към ОД на МВР Добрич rubal.do@mvr.bg


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик