публикувано на 22.02.2023 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК

на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 693 по Протокол №40/26.01.2023г. на Общински съвет -Балчик

СЪОБЩАВА:

   На всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Балчик, че в срок от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. се приема  заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Балчик за стопанската 2023/2024г.

   Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и площ, ще бъде публикуван и на интернет страница на Община Балчик: www.balchik.bg, секция- други обяви.

 Заявлението по образец, в едно с приложенията към него, се подават в информационния център на Община Балчик, на следния адрес: град Балчик, пл. „21 септември" № 6.

   Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2023/2024г. ще приключи на 1 юни 2023г.

   В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване, могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

   Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5/пет/ стопански години.

   За допълнителна информация: тел: 0579/7 10 54; 0895 554 164- Зехра Акиф-  гл.експерт ОПФ и СД.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик