• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

156/20.02.2023 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

Н А З Н А Ч А В А М:

Председател: Елица Кръстева - началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                        инж. Надежда Михайлова - ст. експерт в Областна управа-Добрич

                        юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

                        представител  на  РУ - Балчик

                        Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"              

Комисията  да разгледа подаденото заявление с вх. № 24-00-1693/16.12.2022 год. от от Десислава Кирилова - ръководител ЦНСТ Балчик,  в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 01.03.2023 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                               

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик