ОБЯВЛЕНИЕ


            Относно: Преписка с вх. № УТ-2117-1/ 17.01.2023 г.  

            На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.". 
            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):       

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17.055

1.137

284

Общо:

17.055

1.137

284


            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        
                       Прикачени файлове: