• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"

            Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.004-0192-C01 oт 30.09.2022 г., „Патронажна грижа +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

- Лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 6 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно - социални услуги до 2 часа на ден.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
  • Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.


Условия за кандидатстване

 

Начало на проекта: 03.10.2022 г.

Край на проекта: 03.04.2023 г

 

Договор № BG05M9OP001-6.004-0192-C0

Обща стойност на проекта: 51 639.84 лв. европейско финансиране